3 Verksamhetsmodell

En business model canvas (BMC) för byggblock Spårbarhet togs initialt fram med vilka värdeerbjudanden, kundsegment mm som byggblocket på sikt kan erbjuda och leverera. BMC:n kan ses som en beskrivning av en ”affärsidé”.

Business model canvas (BMC)

3.1 Värdeerbjudanden

Nedan presenteras de värdeerbjudande som byggblocket anser att ramverket kommer att erbjuda:

 • Stödja producenter och ansvariga inom Ena genom att sammanställa Enas förutsättningar och samlade kravbild för effektiv loggning och spårbarhet
 • Rekommendera producenter och ansvariga inom Ena hur de kan uppfylla krav samt skapa förutsättningar för loggning och spårbarhet i form av vägledning
 • Styra producenter och ansvariga inom Ena att skapa förutsättningar och höja kvalitén och tilliten inom Ena via principer och riktlinjer genom ett ramverk för loggning och spårbarhet
 • Stödja konsumenter, producenter och ansvariga inom Ena och via utbildning, checklistor och informationsmaterial sprida information om förutsättningar för loggning och spårbarhet

3.2 Kunder & Kundsegment

Projektgruppen har resonerat som så att det primära fokuset ligger på myndigheter och aktörer inom Ena. Men vi ser även att ramverket kommer kunna vara till nytta för flera aktörer inom det offentliga. Men som ett första steg läggs fokus på Ena.

De tre kundsegment: ansvariga, producenter och konsumenter förtydligas något nedan:

 • Ansvariga inom Ena
  • Infrastrukturansvarig
  • Grunddatadomänansvarig
  • Byggblocksansvarig
 • Producenter av data/information (myndighet eller kommun som är en del av Ena och tillhandahåller data, tjänster och information)
  • Grunddataproducenter
  • Byggblocksproducent
  • Andra producenter av data/info
 • Konsumenter av data/information (nyttjar Ena för att skapa något mot slutkund)
 • Offentliga aktörer
 • Privata aktörer

3.3 Nyckelpartners

Då loggning och spårbarhet är en grundläggande förutsättning för säkert informationsutbyte inom Ena ses samtliga kompetensområden och byggblock som viktiga partners för det fortsatta arbetet. Ramverket kommer kontinuerligt behöva provtryckas i samtliga byggblock och kompetensområden för att säkerställa att det täcker hela Ena:s behovsbild samt uppfyller säkerhetsmässiga och rättsliga krav.

Vidare har Försäkringskassan, MSB och Försvarsmakten identifierats som mest kunniga inom området under analysfasen och rekommenderas således vara delaktiga i det fortsatta arbetet för den utvecklande fasen i den utsträckning som möjligt.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: