Frågor och svar om SDK

Anslutning för deltagarorganisationer
Sidkod: A2.3
Version: 1.5

När din organisation ska ansluta till SDK är det vanligt att det uppstår frågor och funderingar. På denna sida försöker vi svara på några av dem.

På denna sida hittar du FAQ:er uppdelade i olika kategorier. Förhoppningsvis svarar de på de frågor du har inför anslutningen till Säker digital kommunikation (SDK). Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post på sdk@digg.se

Ordlista för Säker digital kommunikation

Det finns många ord och begrepp som kan vara svåra att förstå när man läser om Säker digital kommunikation. Därför har vi sammanställt en ordlista som förklarar många av dem. Läs mer på länken nedan.

Ordlista för Säker digital kommunikation

FAQ Vad är SDK?

Digg ansvarar för tjänsten SDK, och är så kallad federationsägare.

SDK produktionsmiljö är en driftsmiljö som tillhandahålls av Digg som SDK federationsägare. SDK produktionsmiljö stödjer informationsubyte av uppgifter klassade upp till, och innefattande, konsekvensnivån allvarlig enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) modell för klassificering av information. Testdata får inte förekomma i SDK produktionsmiljö.

eDelivery är ett byggblock framtaget av EU-kommissionens finansieringsprogram Connecting Europe Facility (CEF).

eDelivery syftar till att utgöra ett generellt byggblock för säker och robust överföring av dokument och data över internet mellan offentliga och privata organisationer samt medborgare. Informationsöverföring med eDelivery sker på ett standardiserat, säkert, tillförlitligt och tryggt sätt och följer en s.k. fyrhörningsmodell.

I Sverige ansvarar Myndigheten för digital förvaltning, Digg, för plattform för eDelivery.

Nivån på informationssäkerhet inom SDK är dimensionerad för att tillgodose skyddsnivå allvarlig enligt informationsklassningsmodell som tillhandahålls i Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete. Det innebär att SDK uppfyller den säkerhetsnivå som krävs för att utbyta sekretessbelagd information som kan innehålla integritetskänsliga och känsliga personuppgifter.

Ja, det är endast dokument eller information som är klassad med högre känslighetsgrad än konsekvensnivå allvarlig enligt MSB:s modell som inte ska skickas via SDK. Det innebär att information kopplad till rikets säkerhet inte får skickas via SDK.

Exempel på information som SDK är tänkt att användas för regleras t ex i:

OSL – Offentlighets- och sekretesslagen ​

PDL – Patientdatalagen​

GDPR – Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation)​

SoLPUL – Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten​

SDK ska däremot inte användas för information som lyder under säkerhetsskyddslagen.

Nej, det är upp till varje organisation att kravställa funktionaliteten i respektive meddelandeklient, lära ut användningen av SDK och säkerställa vem som får behörighet till vilka funktionsbrevlådor internt och därmed behörighet att ta del av de meddelanden som kommer in.

SDK:s specifikationer stödjer alla typer av bilagor. Det finns dock en storleksgräns på 30 MB för ett SDK-meddelande inklusive bilagor.

När de gäller storlek på informationsmängderna, kan eDelivery, som SDK bygger på, hantera större filer och Digg kravställer i dagsläget att en Aaccesspunktsoperatör ska kunna hantera 100 MB. Det går alltså att öka storleken på SDK-meddelanden i en framtida utveckling av tjänsten, vilket kan bli aktuellt utifrån deltagarorganisationernas behov och förutsättningar att hantera större meddelanden och bilagor.

Ja, det går att skicka flera dokument, dvs bilagor i samma meddelande. Det beskrivs i teknisk specifikation SDK Innehållsspecifikation - Meddelande.

Storleksbegränsningen om 30 MB gäller hela meddelandet, dvs meddelandet inklusive alla bilagor. Begränsningen är satt för att alla parter ska kunna hantera denna typ av meddelanden.

Namnsättning på filnivå är inte definierat i SDK-meddelande eftersom det handlar om ostrukturerat innehåll i meddelandet. Man kan utbyta SDK-meddelanden inom många olika verksamhetsområden och med många olika bilagor.

Om behov finns kan man komma överens mellan sändare och mottagare om meddelanderubriken i SDK-meddelanden.

För varje dokument som bifogas är det filnamnet som används som identifierare.

Nej, i nuläget finns inget specifikt attribut (fält) för det i meddelandetyp SDK-Meddelande. Sändare kan ange att något är brådskande genom att skriva det i ärenderubriken.

Behov har lyfts av att kunna ange prioritet för meddelande, men man behöver då komma överens om ett gemensamt regelverk för hur prioritet sätts. Det är möjligt att ta fram nya meddelandetyper i SDK som stödjer ytterligare fält.

Det krävs att både avsändare och mottagare är anslutna till SDK och därmed SDK Adressbok för att mottagande respektive avsändande funktionsbrevlåda ska vara registrerade och kunna använda tjänsten.

Ja, alla anslutna organisationer kan använda SDK för att skicka meddelande internt inom organisationen om så önskas. Tänk på att de funktionsadresser som används internt även är synliga för alla andra anslutna organisationer och ska kunna ta emot meddelanden även från externa parter.

Det innebär att man endast kan skapa adresser för och skicka meddelanden till/från funktionsadresser, men referera till ett specifikt ärende eller en individ i ett meddelande.

I specifikationen för meddelandetyp SDK-meddelande finns det ett fält för referens som är ett fritextfält där man kan ange ärendenummer, en specifik individ eller liknande. Det innebär att den tekniska lösningen som organisationen valt för att använda SDK behöver ha stöd för att hantera ett referensfält.

Funktionsadresserna hanteras på samma sätt som andra funktionsbrevlådor, d v s att man lokalt tilldelar behörighet till de som har rätt att ta del av meddelanden som inkommer till just den adressen.

Endast de personer som har behörighet till respektive funktionsadress kan ta del av meddelanden som inkommer. Detta är oavsett vilken eventuell referensperson som sändaren skrivit in i referensfältet.

Man kan ange bådas referens. Det finns fält för detta i SDK-meddelandet. Om en part anger sitt referensid, måste mottagande part skicka tillbaka det till sändaren. Mottagaren kan också skicka sitt referensid och ursprunglig sändare måste då visa det för sina användare. Det är frivilligt att använda fältet i befintliga SDK-meddelanden.

Varje meddelande har även ett unikt tekniskt meddelande-id, som parterna i sina SDK-lösningar kan välja att använda i sina interna system för att ha kontroll över meddelandeutbytet. Det beskrivs i specifikation för meddelandetypen, se bilaga SDK Innehållsspecifikation - Meddelande.

Ja, men deltagarorganisationen behöver själv se till att den tekniska lösning man använder för att skicka och ta emot meddelanden loggar vem, av de användare som har behörighet till funktionsbrevlådan, som hanterar meddelanden.

Nej, meddelanden som skickas och tas emot via SDK kan endast skickas och tas emot via de funktionsadresser som finns registrerade i SDK Adressbok. Eftersom SDK-meddelanden endast skickas och tas emot via funktionsadresser kan man inte skicka ett svar till en enskild person.

Det finns två olika tekniska kvittenser i SDK:

 • När mottagande organisations accesspunkt har tagit emot sändande organisations meddelande.
 • När mottagande organisations meddelandetjänst har dekrypterat meddelandet.

I båda fallen anses meddelandet expedierat och inkommen hos mottagande deltagarorganisation.

Läs gärna mer om allmän handling och SDK

SDK-meddelandet och dess innehåll (“datan”) som överförs stannar inte hos Digg eftersom överföringen sker direkt från avsändande organisations accesspunkt till mottagande organisations accesspunkt.

Däremot behöver gemensamma tjänster hos Digg finnas för att sändaren och mottagaren ska kunna hitta och adressera varandra i SDK-federationen:

SDK Adressbok (hos Digg) för att kunna hitta mottagande organisations funktionsadress

SMP och SML (hos Digg) för att lokalisera mottagande organisations accesspunkt.

SKR/Inera och Digg beslutade tidigt att inte ta fram lösningar eller produkter där det redan finns en leverantörsmarknad, vilket är fallet när det gäller meddelandeklienter. Dessa kan vara både i form av fristående produkter/lösningar eller integrerade i olika verksamhetssystem.

SDK är en transportinfrastruktur för meddelandekommunikation. De gemensamma delar som ingår i SDK-konceptet är SDK Testklient som finns i OPEN-TEST och SDK QA. Testklienten simulerar en meddelandeklient som ett testverktyg för att verifiera din organisations anslutning.

eDelivery och SDK bygger på att det finns både kommersiella lösningar och organisationer som själva vill utveckla egna lösningar, vilket SDK projektets tidigare pilotorganisationer, regioner och kommuner, har visat exempel på. En del av de tidigare pilotorganisationerna valde att anskaffa/köpa en färdig klient och andra pilotorganisationer (framförallt större organisationer) valde att utveckla en egen klient.

Nej, SDK är en federation vilket innebär att endast de organisationer som är anslutna till SDK kan skicka meddelanden till och från varandra. De meddelanden som skickas via SDK adresseras till och från funktionsbrevlådor som är registrerade i SDK:s Adressbok.

SDK är en federation som ska kunna användas av många olika organisationer och som bygger på ett gemensamt regelverk, gemensamma specifikationer och en gemensam adresskälla i SDK Adressbok.
Respektive organisation kan använda befintliga eller nya lösningar för t. ex. säker e-post om dessa är anpassade till SDK och organisationen är ansluten till SDK-federationen hos Digg.

FAQ Deltagarorganisationer

För att påbörja anslutningen till SDK anmäler man det till oss på Digg genom formuläret som finns här – Formulär för anslutning av deltagarorganisationer till SDK.

För att få en helhetsbild av anslutningen kan man ta del av Anslutningsresa för deltagarorganisation till SDK

Anslutande organisationer står själva för de kostnader som uppstår i den egna verksamheten (t.ex. utveckling av IT-stöd) som behövs för att ansluta till SDK.

Kostnader för lokala resurser varierar beroende på om man väljer att göra egen utveckling eller anlita en leverantör. Det beror också på hur stor del av organisationen som ska kunna använda SDK och som t.ex. behöver meddelandeklienter.

För information om uträkning på nyttor och kostnader med SDK för din organisation rekommenderar vi att ni hämtar Diggs samhällsekonomiska kostnadsnyttoanalys SDK.

För att anmäla ändringar, som exempelvis kontaktperson för anslutning gör man en anmälan till Digg via vårt ändringsformulär.

Det är ni som deltagarorganisation som tar fram er deltagaridentitet utifrån en gemensam kodlista och enligt identifieringsschemat ISO6523:0203. Deltagaridentiteten ska kunna kopplas till den organisation som angivits i anslutningsblanketterna.

Exempel för SDK-QA-miljö: 0203:sdkqa.digg.se
Exempel för produktionsmiljön: 0203:digg.se

Mer information finns här: Deltagarorganisation – Instruktioner för anslutning till SDK

Ert publika certifikat anmäler ni för registrering och publicering i SMP till oss på Digg. Hur ni går tillväga framgår här: Deltagarorganisation – Instruktioner för anslutning till SDK.

När användare av SDK:s testklient tilldelats behörighet skapar Digg

en funktionsadress (funktionsbrevlåda) i SDK testklient för din organisation i samband med hantering av anslutningsärendet.

Det finns mycket information att läsa in sig på för att få en första överblick kring införande av SDK. Börja med dessa sidor:

De anslutningsblanketter ni som deltagarorganisation behöver för att ansluta till SDK får ni av oss på Digg. När ni anmält att ni vill påbörja er anslutning via anslutningsformuläret för deltagarorganisationer återkommer vi med de blanketter och övriga dokument som behövs under anslutningsprocessen. Ta gärna del av Instruktioner för anslutning till SDK, där det finns mer detaljerad information.

När er accesspunktsoperatör (extern eller ni själva vid egenutveckling) registrerar er som deltagarorganisation i Diggs SMP.

När ni angett ert publika O2O-certifikat enligt vad som framgår i Instruktioner för anslutning till SDK” så kontrollerar och publicerar vi på Digg er som deltagarorganisation.

Nej, för närvarande tas det inte ut någon avgift för deltagarorganisation vid nyttjande av SDK.

FAQ Adressbok

SDK-miljöerna, med tillhörande SDK Adressbok, blir tillgängliga under anslutningsprocessen efter det att organisationen får ett konto och möjlighet att logga in i SDK QA där organisationen ansluter för att testa sin meddelandetjänst (MT) och meddelandeklient (MK).

Adressboken nås via MK, antingen genom en integration med tjänsten, eller genom en läskopia. SDK Adressbok finns även i SDK produktionsmiljö, som är den gemensamma produktionsmiljön.

Federationsoperatören (Digg) lägger upp deltagarorganisationen i SDK Adressbok.

Deltagarorganisationen anmäler en användaradministratör. Det är användaradministratören som sedan skapar deltgarorganisationens användare och tilldelar de roller.

Sammanställning av roller och behörigheter:

 • Användaradministratör kan skapa och administrera deltagarorganisationens användare. Användarna kan tilldelas rollerna organisationsadministratör, adressadministratör och användaradministratör.
 • Organisationsadministratör kan hantera beskrivning av organisationen samt vilka kodverk som organisationen skall använda. Rollen kan även hantera underorganisationer samt importera och exportera funktionsadresser.
 • Adressadministratör kan hantera organisationens funktionsadresser.

Ja, Deltagarorganisationens information (t.ex. funktionsbrevlådor) i SDK Adressbok underhålls manuellt via ett administrationsgränssnitt. Det är deltagarorganisationen själv som ansvarar för informationen samt att registrera och hålla den uppdaterad.

Befintlig version av SDK Adressbok bygger på att man administrerar sina uppgifter via en administratör. Det kan finnas en fördel att administrera manuellt till en början för att försäkra sig om att det blir korrekt.

Det går att använda en import- och exportfunktion i SDK Adressbok för att undvika omfattande manuellt arbete. Ett tips är att först exportera ut en fil (csv-format) från Adressboken för att återanvända strukturen när man arbetar igenom sitt adressboksinnehåll som sedan kan importeras till adressboken. Mer om det i Handledning för administratörer av SDK Adressbok.

Börja gärna med ett fåtal funktionsadresser och komplettera efter hand. Tänk på att det är mellan funktionsbrevlådor som meddelanden skickas, inte mellan individer. Funktionsadresserna behöver sedan kopplas till respektive funktionsbrevlåda samt tilldelas behörigheter (i lokal meddelandeklient).

SDK Adressbok stödjer en organisationsstruktur i två nivåer, deltagarorganisation och underorganisation. På respektive nivå finns funktionsadresser. Underliggande organisation är ”frivillig” och det är organisationen som ansvarar för och definierar dessa inom sin verksamhet. Detta finns reglerat i Regelverk för deltagarorganisationer inom SDK samt handledning som beskriver hur det lämpligen sätts upp.

Exempelvis skulle det för en kommun kunna innebära:

Kommun = deltagarorganisation

Kommunalt bolag = underliggande organisation

Enhet eller motsvarande inom underliggande organisation kan ha minst en funktionsbrevlåda.

Med kodverk menar vi den struktur som SDK Adressbok bygger upp sina funktionsadresser mot. Det är som nyckelord som adresserna kopplas till för att organisationerna ska strukturera sina funktionsadresser på ett så enhetligt sätt som möjligt.

Kodverken underlättar när en organisation behöver söka fram en adress hos en mottagande organisation.

Det finns tre sorters kodverk:

 • Geografiskt (var i landet funktionen hör hemma)
 • Strukturkodverk (var i organisationen funktionen hör hemma)
 • Sökordskodverk (sökord som definierar funktionen)

Det finns i dagsläget ett strukturkodverk för Regional hälso- och sjukvård inom verksamhetsområde Primärvård och specialiserad psykiatrisk vård samt en struktur för specialiserad somatisk vård och övrig hälso- och sjukvård.

SMP står för den tekniska informationen mellan mottagare, medan SDK Adressbok beskriver organisationsstrukturen.

SDK Adressbok är ett gemensamt adressregister för information om SDK-anslutna organisationer och deras funktionsadresser.

SDK Adressbok ingår inte som en del av eDelivery från CEF, utan är en kompletterande gemensam komponent som ingår i tjänsten. Det är bara organisationer som är anslutna till SDK som finns med i SDK Adressbok. Den används för att söka säkra mottagarorganisationer och funktioner inom dessa.

Det finns planer på att kunna försörja adressboken med koppling till deltagarorganisationers lokala kataloger via synkroniserings-API. Om det blir aktuellt, är det tänkbart att HSA kan vara en sådan adresskälla för de organisationer som finns i HSA. I så fall kan det även vara lämpligt att utgå från Ineras referensarkitektur för grunddata och katalog för hur synkronisering mellan olika adresskällor ska ske.

HSA innehåller dock mycket annan information, t.ex. personuppgifter, som inte ska finnas i SDK Adressbok som är ett enklare ”adressregister”.

SDK Adressbok kommer även att innehålla organisationer/verksamheter som inte finns i HSA.

FAQ Införande och anslutningsprocess

För att påbörja anslutningen till SDK anmäler man det till Digg genom formuläret som finns i Instruktioner för anslutning till SDK.

För att få en helhetsbild av anslutningen kan man ta del av Anslutningsresa för deltagarorganisation till SDK.

För att skapa tillit till SDK-federationen och för att ansvarsförhållandena i federationen ska vara tydliga behöver deltagarorganisationen själva teckna avtal med Digg. Leverantörer kan ansluta till OPEN-TEST genom att göra en anmälan till Digg, se anslutningsformulär.

Digg har tagit fram ett stödjande material i form av en vägledning för organisationer som vill ansluta till SDK. Vägledningen riktar sig till beslutsfattare och verksamhetsrepresentanter, samt eventuella projekt/uppdragsledare som håller ihop arbetet med SDK för deltagarorganisationen. Läs Vägledning inför anslutning till Säker digital kommunikation

När det gäller lokala resurser (IT-miljöer, IT-stöd mm.) så varierar kostnaderna för dessa beroende på om man väljer att göra egen utveckling eller anlita en leverantör. Kostnaderna beror också på hur stor del av organisationen som ska kunna använda SDK och behöver meddelandeklienter med mera.

Exempel från en pilotkommun som införde SDK under 2020: Räkna med årskostnad för servers, licenskostnader för programvara, konsultkostnader för anslutning om en extern leverantör används. Totalt lade kommuner cirka 250 timmars arbetsinsats under SDK-piloten 2020 - ett breddinförande tar antagligen mer resurser än så.

Ta gärna del av SDK-piloternas erfarenheter kring just detta. Vi har sammanställt en gemensam pilotrapport från projektet Säker digital kommunikation 2021 - Q1 2022 där piloterna bland annat svarat på frågor om detta. Pilotrapporten inkl. en detaljerad bilaga hittar du här: Piloterfarenheter 2020 - 2021 - Öppen info: Säker digital kommunikation - Confluence (atlassian.net) Länk till annan webbplats.

Hela anslutningsprocessen och tid för införandet varierar bland annat beroende på vilka typ av teknisk lösning som väljs, hur mycket resurser som läggs i projektet och storleken på organisationen. Det som kan räknas in utöver ovanstående är eventuella ledtider mellan de olika intressenterna, Digg och eventuella leverantörer.

Tillsätt gärna en lokal projektledare som driver och håller ihop projektet.

Inom teknik rekommenderas resurser med kunskap inom arkitektur och teknik. Utöver att undersöka vilka beslut som ska tas inom teknik, bör organisationen även se över eventuell integration och infrastruktur med övriga existerande system.

Ett informationssäkerhetsarbete behövs, där regelverk för SDK och existerande processer ses över. Det kan vara bra att utföra en dataklasskonsekvensbedömning och en informationssäkerhetsresa.

För verksamheterna som ska använda SDK bör verksamhetskunniga vara med i arbetet med att identifiera informationsutbyten som SDK ska användas inom. Se över om det finns någon verksamhet som uttryckt behov av SDK att börja med samt om de har en verksamhetsutvecklare (eller liknande) som kan delta i införandet.

Det finns mycket information att läsa in sig på för att få en första överblick kring införande av SDK:

Ta t ex del av Anslutningsresa för deltagarorganisationer.

Pilotrapporten inkl. en detaljerad bilaga hittar du här: Piloterfarenheter 2020 - 2021 - Öppen info: Säker digital kommunikation - Confluence (atlassian.net) Länk till annan webbplats.

Länk Vägledning inför anslutning till Säker digital kommunikation

Se över Workshop material - Informationsutbyten - Öppen info: Säker digital kommunikation - Confluence (atlassian.net) Länk till annan webbplats. för att hjälpa till i identifieringen av nyttiga informationsutbyten att börja med

Du kan också kontakta Digg på sdk@digg.se för en dialog om hur din organisation kan påbörja sin anslutningsresa.

Kravet på tillgänglighet är: dygnet runt, alla dagar i veckan (99,5%). Det innebär att meddelandeklienten ska vara tillgänglig oavsett om det är inom eller utanför verksamhetens arbetstid så det finns möjlighet att ta emot och lagra inkommande meddelanden.

Kravet avser lagring i meddelandeklientens funktionsbrevlåda och inte verksamhetens tillgänglighet. Meddelandeklienten måste alltid lagra meddelandet direkt, verksamheten kommer däremot behandla meddelanden enligt användarorganisationens rutiner och ev. svarstidskrav.

Läs mer i bilaga för tillgänglighet

FAQ Informationssäkerhet

Ja, det går att påbörja arbetet dels med kartläggning av verksamheten och dels de tekniska vägvalen. Ni kan även att kartlägga vilka rutiner ni som organisation har inom informationssäkerhet idag. Se ovanstående fråga och svar med länkar till mer information.

Vägledning för införande av SDK

Parternas syn på informationsklassning behöver inte säkerställas specifikt, så länge båda parterna (organisationerna) gör en klassning som inte överskrider den nivå som SDK är avsedd för.

Informationssäkerheten inom SDK är dimensionerad för att svara mot de risker som uppgifter med allvarlig konsekvensnivå kan förväntas medföra. Respektive deltagarorganisation ansvarar för den egna klassningen och för bedömningen av vilken information som kan överföras via SDK och eDelivery transportinfrastruktur.

Det finns flera sätt att göra det på och vilken modell man väljer beror på organisationens tekniska förutsättningar och riskbedömning. Som exempel har Region Gotland tagit fram följande rutin:

 • När man skapar ett dokument från t ex ett verksamhetssystem så mellanlagrar man det i en mapp ”hämtade filer” på sin dator
 • Respektive verksamhet har en rutin att dokumentet ska raderas efter överföringen till eller från MK. Det finns också med som en punkt i vår sammanfattning av informationssäkerhetskrav SDK för verksamheten
 • En automatisk tömning av mappen ”hämtade filer” görs regelbundet för säkerhets skull.

Det är möjligt att utveckla en integrationslösning mellan verksamhetssystemet och meddelandeklienten.

Det är också möjligt att integrera meddelandeklienten direkt med verksamhetssystemet, t ex med stöd av SDK API MT/MK. Se Rekommendation API MT-MK för SDK.

Man kan också tänka sig att man istället för mappen ”hämtade filer” har en speciell krypterad lagringsplats som används som mellanlagring. Egentligen samma som ovan men med lite mindre riskfaktor

Det går även att använda bara text. Så gör Gotlands socialtjänst, dvs de klipper ut ur journalsystemet och klistrar in i meddelandet och vise versa. De tycker det går smidigt och slipper då momentet med att spara ned en PDF.

Hur din organisation väljer att hantera eventuell mellanlagring av dokument är något ni bör kravställa till er leverantör av meddelandeklient. Varje organisation behöver själv ta fram rutiner och riktlinjer för hur information i SDK-meddelanden och eventuella bilagor/dokument som skickas eller tas emot via SDK hanteras lokalt.

Ansvaret för meddelandeutbytet ligger på sändande respektive mottagande deltagarorganisation i SDK.

Inom SDK regleras ansvar för meddelanden som förmedlas via SDK:s olika aktörer, se vidare i:

Anslutningsavtal för deltagarorganisationer

Regelverk för deltagarorganisationer

Bilaga om hantering av allmän handling inom SDK

I SDK:s tekniska specifikation för validering, felhantering och kvittens anges också krav på omsändning mm.

Personuppgiftsansvar för den information som sänds i ett meddelande kan uppstå både hos sändande och mottagande organisation. Detta beskrivs i:

Anslutningsavtal för deltagarorganisationer

Regelverk för deltagarorganisationer

Bilaga om personuppgiftsbehandling inom SDK

Hos respektive deltagarorganisation kan det finnas behov av att reglera personuppgiftsbiträdes-förhållanden. T ex om en deltagarorganisation tillhandahåller teknisk lösning för flera underorganisationer eller om extern leverantör anlitas.

I Bilaga om allmän handling inom SDK beskrivs när en handling betraktas som utlämnad från avsändaren respektive inkommen hos mottagaren.

Avsändaren av ett SDK-meddelande ska göra en bedömning av om uppgifterna omfattas av sekretess eller ej och markera det i ett fält. Om svaret är JA ska man även ange vad som omfattas samt grunden för bedömningen, vilket anges i meddelandets fritextfält.

Det fråntar inte mottagaren ansvaret att göra sin bedömning på motsvarande sätt. Detta beskrivs i Rekommendation för hantering av uppgifter som omfattas av sekretess.

Om det utgör arbetsmaterial eller ej är en bedömning som mottagaren behöver göra. Det finns ingen generell regel eller rekommendation i SDK.

I Bilaga om allmän handling inom SDK beskrivs när en handling betraktas som utlämnad från avsändaren respektive inkommen hos mottagaren.

Avsändaren av ett SDK-meddelande ska göra en bedömning av om uppgifterna omfattas av sekretess eller ej och markera det i ett fält. Om svaret är JA ska man även ange vad som omfattas samt grunden för bedömningen, vilket anges i meddelandets fritextfält.

Det fråntar inte mottagaren ansvaret att göra sin bedömning på motsvarande sätt. Detta beskrivs i Rekommendation för hantering av uppgifter som omfattas av sekretess.

Om det utgör arbetsmaterial eller ej är en bedömning som mottagaren behöver göra. Det finns ingen generell regel eller rekommendation i SDK.

Deltagarorganisation (sändande och mottagande) ansvarar för att de personer som tilldelas behörighet till en funktionsadress ska vara behöriga att hantera den information som kan skickas till adressen. Det regleras i Regelverk för deltagarorganisationer, avsnitt om åtkomst till deltagarorganisationens meddelandesystem.

Som exempel är en medicinsk sekreterare inte delaktig i den fysiska vården men har en viktig funktion i patientens vård kopplat till planering och kan därmed ha rätt att hantera känslig information och ges behörighet att hantera funktionsadressen.

Tillitsprincipen som SDK bygger på att varje ansluten organisation bär ett självständigt ansvar för att meddelanden adresseras till rätt mottagande funktionsadress.

Varje organisation utser sin/sina administratörer som är behöriga att skapa och hantera sin organisations funktionsadresser. De behöver ha god kunskap om såväl adressboken och hur den fungerar som sin organisations behov av funktionsadresser. Digg som federationsägare erbjuder utbildning för de som utsetts till administratörer för sin organisation.

Ja, den risken finns och det är därför viktigt att ha så bra beskrivningar som möjligt av sina funktionsadresser för att hjälpa den sändande organisationen. Sökord kan användas för att underlätta att hitta rätt mottagare.

Även om det går ska man inte skicka till fel del av mottagande organisation. Det är viktigt att ta fram tydliga regler och processer för att säkerställa att tjänsten används på bästa sätt.

Mottagaren kommer att avvisa feladresserade meddelande i enligt med tekniska regelverk.

Det går inte att ångra ett meddelande vid felskick. Organisationen själv ansvarar för att sätta upp processer och rutiner för att ta hand om meddelanden som hamnar hos fel mottagare.

I Regelverk för deltagarorganisationer finns gemensamma krav för incidenthantering, felhantering och support.

Huvudregeln för anslutning till SDK är att deltagarorganisation gör sin egen anslutning till SDK. Det är dock möjligt att ansluta en underorganisation, t ex kommunala bolag, via sin egen anslutning. Då gäller, enligt Regelverk för deltagarorganisationer, att:

En deltagarorganisation som ansluter underorganisationer ska ha formella relation till dessa. Deltagarorganisationen ansvarar för att även underorganisationer följer SDK:s regelverk.

Att ansluta en underorganisation innebär bland annat att:

 • Anslutande deltagarorganisation ansvarar för att definiera vilka underorganisationer som ingår i dess anslutning.
 • Deltagarorganisationen ansvarar för att vid behov reglera personuppgiftshanteringen via personuppgiftsbiträdesavtal med underliggande organisationer.
 • En underorganisation ska som huvudregel endast registreras en gång i SDK Adressbok, den kan endast tillhöra en deltagarorganisation.

Se även Anslutningsavtal för deltagarorganisationer, i avsnitt Generella åtaganden, Ansvar och ansvarsbegränsning samt Överlåta rätt eller ansvar.

SDK är en federation för säkert meddelandeutbyte mellan organisationer. Som en del i säkerheten krävs att anslutna organisationer har ett funktionscertifikat, t ex SITHS för kryptering av SDK-meddelanden, så kallad ”organisation-till-organisation” (O2O)-kryptering och validering.

SDK:s regelverk anger också krav på transportkryptering av trafiken mellan anslutna organisationer där SITHS’ funktionscertifikat ska användas.

Ja, i första hand ska en e-legitimation användas som är godkänd enligt Diggs kvalitetsmärke Svensk e-legitimation (minst LoA3).

Läs mer om krav på e-legitimationer i Regelverk för deltagarorganisationer, i avsnittet om åtkomst till deltagarorganisationens meddelandesystem.

Nej, Microsoft Authenticator uppfyller inte kraven på autentisering vid åtkomst till anslutande system.

Nej, engångskoder som sänds via SMS uppfyller inte kraven för autentiseringsfaktor vid åtkomst till anslutande system.

För den som önskar ytterligare information om engångskoder via SMS, se t.ex. Vägledning för utfärdare, Digg Länk till annan webbplats.

Det finns deltagarorganisationer som uttryckt behov av alternativa inloggningsmetoder.

Läs mer om krav på e-legitimationer: Regelverk för deltagarorganisationer, i avsnitt om åtkomst till deltagarorganisationens meddelandesystem.

Digg har inte tagit ställning till om eller hur NIS2 blir relevant för SDK (januari 2024) men det blir aktuellt att analysera detta framöver.

FAQ Leverantörsmarknad

Anslutande organisationer står själva för kostnader i den egna verksamheten (t.ex. utveckling av de egna IT-stöden) som behövs för en anslutning till Säker digital kommunikation (SDK). Kostnader för lokala resurser varierar beroende på om man väljer att göra egen utveckling eller anlita leverantör. Kostnaderna beror också på hur stor del av organisationen som ska kunna använda SDK och som t.ex. behöver meddelandeklienter.

Alla leverantörer som är intresserade av att testa sin lösning är välkomna att beställa och använda Diggs öppna testmiljö för tjänsteleverantörer, OPEN-TEST.

Meddelandeklienten (MK) är det användargränssnitt som används när man skickar meddelanden med SDK.
Meddelandetjänsten (MT) är den integrationsmotor (som en växel) som tar emot och skickar meddelandet mellan meddelandeklienten och accesspunkten.

Standardiserat meddelandeflöde / meddelande

SDK standardiserar meddelanden som förmedlas mellan komponenter accesspunkt (AP), meddelandetjänst (MT) och meddelandeklient (MK). Innehållsspecifikation-meddelande beskriver i detalj hur ett meddelande ska vara utformat tekniskt och innehållsmässigt, se SDK Innehållsspecifikation-Meddelande.

Standardiserat API

Sedan december 2023 finns ett SDK API (“standardiserat API“) som primärt är framtaget för att standardisera informationsöverföringen mellan server-komponenterna “Meddelandetjänst” (MT) och “Meddelandeklient/Verksamhetssystem” (MK).

SDK API ska möjliggöra en så kallad “lös koppling” mellan komponenterna MT och MK.

För mer information om SDK API, se rekommendation för API MT-MK.

Det ser olika ut baserat på hur en organisation tänker inför sin anskaffning. Det beror t ex på om organisationen anskaffar en lösning för att snabbt komma igång för ett täcka ett mer kortsiktigt behov eller om man vill ha en lösning som stödjer behov även på lång sikt och med till exempel flera meddelandeklienter (MK).

Om en organisation har behov av att kunna ansluta flera meddelandeklienter till meddelandetjänsten kan det tänkas att organisationen kravställer/utvärderar på integrationsförmåga i meddelandetjänsten mot specifika verksamhetssystem och/eller en mer generell integrationsförmåga. Det kan t ex handla om att kravställa stöd för API enligt rekommendation för API MT-MK.

Ja det gör det, om kommunerna har tydliga avgränsningar kring vem som har tillgång till vilka funktionsbrevlådor.

SDK:s regelverk reglerar inte direkt hur en användarorganisation organiserar sin IT-drift, leverantörer eller mjukvara (t.ex. MT, MK). En förutsättning är att regelverk och specifikationer följs.

Kortfattat kan man säga att en deltagarorganisation kan använda en eller flera valfria leverantörer som levererar, tillhandahåller och förvaltar IT-lösningar som t.ex. accesspunkt, meddelandetjänst och meddelandeklient(-er) under förutsättning att regelverk och specifikationer följs.

En användarorganisation behöver tre komponenter för att ansluta till SDK-federationen:

 • Accesspunkt
 • Meddelandetjänst
 • Meddelandeklient/Verksamhetssystem

Dessa komponenter behöver antingen utvecklas i egen regi eller anskaffas och anpassas för att fungera i SDK-federationen. Det innebär bl.a. att de ska följa de tekniska specifikationerna och krav på informationssäkerhet och it-säkerhet. Digg godkänner accesspunkt, meddelandetjänst och meddelandeklient i samband med anslutning till SDK.

När det gäller val av meddelandeklient ställer SDK inte krav som begränsar vilka klienter som används men de behöver stödja de gemensamma regelverk som gäller inom SDK-federationen.

Ja, olika meddelandeklienter kan integreras lokalt. Det är användarorganisationen som beslutar vilka lokala meddelandeklienter man vill använda för att ansluta till SDK.

En e-postklient kan integreras eller länkas till en SDK-meddelandeklient så det blir möjligt att skicka SDK-meddelanden via den lokala e-postklienten. Meddelandet måste då anpassas för att kunna överföras enligt Innehållsspecifikation Meddelande (dokumenttyp). Det innebär bl.a. att ha stöd för att hantera integration mot SDK:s gemensamma adressbok, alternativt en lokal adressbokskopia, och SDK:s funktionsadresser som används för teknisk adressering på funktionsnivå inom SDK. Den klient som ansluts behöver följa de informationssäkerhetskrav som krävs för hantering av känsliga personuppgifter.

Ja, det stämmer. Adda inköpscentral har sedan hösten 2023 publicerat ett Dynamiskt inköpssystem (DIS) för Säker digital kommunikation (SDK). Mer information om DIS:et och vilket stöd som finns att få finns att läsa på Addas hemsida Länk till annan webbplats. .

Kammarkollegiet ser över hur de kan erbjuda stöd till myndigheter när det gäller upphandling för att underlätta införande av SDK hos myndigheter.

FAQ Målgrupp

I nuläget kan kommuner, regioner, statliga myndigheter och privata utförare med offentlig finansiering ansluta till Säker digital kommunikation.

Läs mer om vilka som kan ansluta till SDK i bilaga om deltagarmodell för SDK.

Nej, SDK är en federation för organisationer, inte privatpersoner. Det innebär att endast anslutna organisationer kan kommunicera med varandra. De meddelanden som skickas via SDK adresseras till och från funktionsbrevlådor hos organisationerna och adresserna är registrerade i SDK Adressbok.

Kommunalförbund kan ansluta till SDK i egenskap av juridisk organisation medan Kommunförbund är en intresseorganisation och därmed är det respektive kommun som behöver ansluta sig till SDK. Läs mer om vilka som kan ansluta till SDK i bilaga om deltagarmodell för SDK.

FAQ anpassning av anslutande system till SDK

Du hittar mer information om certifikat här: Anslutningsinformation - certifikat

En deltagarorganisation behöver tre komponenter för att ansluta till SDK-federationen

 • Accesspunkt
 • Meddelandetjänst
 • Meddelandeklient/Verksamhetssystem

Dessa komponenter behöver antingen utvecklas på egen hand eller anskaffas och anpassas för att fungera i SDK-federationen. Det innebär bl.a. att de ska följa SDK:s regelverk, tekniska specifikationerna, informationssäkerhet och it-säkerhet.
Digg specificerar och godkänner accesspunkten, meddelandetjänst och meddelandeklient i samband med anslutning till SDK.
När det gäller val av meddelandeklient, ställer SDK inte krav som begränsar vilka typ klienter som används men de behöver följa de regelverk som gäller i SDK-federationen.
Se även frågor och svar under leverantörsmarknad nedan, samt: SDK Checklista för anpassning av meddelandesystem och Checklista för teknisk anslutning till SDK med helhetsleverantör.

Du hittar mer information om certifikat här: Anslutningsinformation - certifikat

En deltagarorganisation behöver tre komponenter för att ansluta till SDK-federationen

 • Accesspunkt
 • Meddelandetjänst
 • Meddelandeklient/Verksamhetssystem

Dessa komponenter behöver antingen utvecklas på egen hand eller anskaffas och anpassas för att fungera i SDK-federationen. Det innebär bl.a. att de ska följa SDK:s regelverk, tekniska specifikationerna, informationssäkerhet och it-säkerhet.
Digg specificerar och godkänner accesspunkten, meddelandetjänst och meddelandeklient i samband med anslutning till SDK.
När det gäller val av meddelandeklient, ställer SDK inte krav som begränsar vilka typ klienter som används men de behöver följa de regelverk som gäller i SDK-federationen.
Se även frågor och svar under leverantörsmarknad nedan, samt: SDK Checklista för anpassning av meddelandesystem och Checklista för teknisk anslutning till SDK med helhetsleverantör.

ParticipantIdentifier: Identifierar deltagarorganisation i federationen och registreras av deltagarorganisationens AP-operatör, har formatet "0203:somedomain.se".

 

SML Zone: Beror på miljö.

Miljöspecifikation för miljön OPEN-TEST för leverantörer av meddelandesystem

Miljöspecifikation för SDK QA-miljö

Miljöspecifikation för SDK produktionsmiljö

 

documentidentifier scheme: "busdox-docid-qns", se

SDK Innehållsspecifikation meddelande


participantidentifier scheme: "iso6523-actorid-upis", se Kuvreteringsprofil XHE.

 

DocumentId SDK:
"urn:riv:infrastructure:messaging:MessageWithAttachments:3::messagePayload##3.0::tm-base-ext-sigenc", se SDK Innehållsspecifikation-meddelande.

 

DocumentId för :
"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse-2::ApplicationResponse##fdc:digg.se:edelivery:messagetype:response:1::2.1::tm-base-ext-sigenc", se Meddelandespecifikation – Meddelandekvittens.

Nej, däremot så är det viktigt att säkerställa att man kommunicerar mot "rätt" SDK Adressbok.

I bilaga för IT-säkerhet står följande:
"Om anslutet system/backend-system använder SDK Adressboks API för direktsökning eller skapar en lokal läskopia av SDK Adressbok ska:

Transportkryptering tillämpas enligt generella krav på protokoll och krypteringsalgoritmer.".

I SMP registreras organisationer som deltagare tillsammans med vilken majorversion av dokumenttypen som respektive deltagare stödjer. Adressboken innehåller inte vilken version av dokumenttyp som stöds.

Validering av dokumenttyp sker i följande steg:

1. AP-Operatör/Meddelandetjänst

Ska säkerställa att kuvertering är korrekt. Det görs på AS4 nivå samt inre kuvert XHE ’Kuverteringsprofil XHE’.

T.ex.

<xha:BusinessScopeCriterion>

<BusinessScopeCriterionTypeCode>DOCUMENTID</BusinessScopeCriterionTypeCode>

<BusinessScopeCriterionValue>urn:riv:infrastructure:messaging:MessageWithAttachments:3::messagePayload##3.0::tm-base-ext-sigenc</BusinessScopeCriterionValue>

</xha:BusinessScopeCriterion>

<xha:Payload>

<DocumentTypeCode>messagePayload</DocumentTypeCode>

<ContentTypeCode>urn:riv:infrastructure:messaging:MessageWithAttachments:3</ContentTypeCode>

2. Deltagarorganisation

Meddelandetjänst -MTska efter dekryptering validera nyttolast mot schema, se Specifikation av validering, felhantering och kvittens.

Så mottages ett meddelande som på AS4/XHE är “MessageWithAttachments:3” så skall MT schemavalidera med den versionen. Här ingår även schematronvalidering.

Att meddelanden kan köas upp i gränssnittet mellan AP och MT är största anledningen till att meddelandekvittens tillåts dröja med flera minuter. Hänsyn behöver också tas till schema- och schematronvalidering på större meddelanden med bilagor.

För mer information svarstider se Bilaga för tillgänglighet inom SDK.

FAQ Frågor som rör anslutning

När organisationens accesspunktsoperatör (som kan vara deltagarorganisationen själv) registrerar deltagarorganisationen som deltagare i Diggs SMP.

Genom att organisationen skickar in SDK anslutningsblankett till Digg som kontrollerar och därefter publicerar deltagaren i Diggs SMP.

Den får de av organisationens accesspunktsoperatör (som kan vara deltagarorganisationen själv).

Deltagarorganisationens organisationsadministratör i SDK Adressbok registrerar O2O certifikatets publika nyckel. Läser mer om hur administration sker Handledning för administratörer i SDK adressbok.

Tekniska detaljer se Anslutningsinformation - certifikat

SDK Regelverk för deltagarorganisationer och SDK Anslutningsavtal reglerar inte direkt hur en deltagarorganisation organiserar sin IT-drift, leverantörer eller mjukvara (t.ex. MT, MK). En förutsättning är dock att regelverk och specifikationer följs:

För mer om organisationens ansvar, se SDK Anslutningsavtal avsnitt ”Överlåta rätt eller ansvar”

Kortfattat kan man säga att en deltagarorganisation kan använda en eller flera valfria leverantörer som levererar, tillhandahåller och förvaltar IT-lösningar som t.ex. Accesspunkt (AP), Meddelandetjänst (MT) och Meddelandeklient(er) (MK) under förutsättning att regelverk och specifikationer följs.

Svartidskravet sträcker sig från att mottagande accesspunkt lägger upp meddelandet för mottagande meddelandetjänst att “hämta”, tills att samma accesspunkt tagit emot meddelandekvittens att skicka tillbaka.
Motivering för kravet om 15 minuter är att tillåta buffring av meddelanden mellan accesspunkt och meddelandetjänst.
Hänsyn behöver också tas till schema- och schematronvalidering på större meddelanden med bilagor.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: