3 Verksamhetsmodell

3.1 Övergripande om byggblockets huvudsakliga verksamhet

Byggblockets huvudsakliga verksamhet, som illustreras i bilden nedan, är att i tillämpliga delar ansvara för utveckling och förvaltning av förvaltningsgemensam digital infrastruktur för hantering, tillgängliggörande och återanvändning av metadata genom Sveriges dataportals metadatakataloger, normering av nationell metadatahantering genom framtagande av rekommendationer och metodstöd samt att tillhandahålla expertrådgivning för etablering och tillgängliggörande av prioriterade metadataresurser samt tillhörande support.

Byggblock metadatas huvudsakliga verksamhet.

3.2 Business Model Canvas (BMC) och värdeerbjudanden (VPC)

En business model canvas (BMC) för byggblock metadata har tagits fram med vilka värdeerbjudanden (VPC) som byggblocket ska erbjuda och leverera samt i vilka kanaler. Dokumentation för BMC och VPC finns i Bilaga 1. Nedan följer en sammanfattande beskrivning.

Byggblocket syftar till en säker och effektiv datadelning, ökad interoperabilitet och användbarhet av data genom att etablera nationellt gemensamma och återanvändbara mönster, resurser och tjänster för metadata, samt rekommendationer för hur och när internationella resurser kan, bör och ska användas. Genom detta kan effektivare och automatiserade processer uppnås, samt ekonomiska, samhälliga, miljömässiga och sociala nyttor.

Primära värdeerbjudanden för byggblock metadata är att skapa förutsättningar för att

  • producera och tillgängliggöra interoperabla och användbara data
  • enklare hitta, utforska, förstå och använda datamängder, metadata och tillhörande interoperabilitetsresurser.
Business model canvas för byggblocket metadata.

Produkter och tjänster som byggblock metadata ska tillhandahålla är:

  1. gemensamma kataloger med tillhörande gränssnitt för data och interoperabilitetsresurser som uttrycks i form av metadata
  2. livscykelhantering av nationella metadataspecifikationer
  3. digitala tjänster för att hantera och tillgängliggöra metadata
  4. rekommendationer och metodstöd
  5. rådgivning och expertkunskap
  6. tjänster för att metadata ska tillgängliggöras vidare till den europeiska marknaden.

Se avsnitt 5 för närmare beskrivning om vilka förmågor som produkterna och tjänsterna ska syfta till att etablera.

Kostnader som är kopplade med byggblockets verksamhet och nyckelaktiviteter som rör livscykelhantering, krav-och test samt implementering av systemstöd, utrednings- och normeringsarbeten (teknisk/rättslig), expertrådgivning, kommunikation och samverkan, samt viss projektledning och samordning. Nyckelresurser är det europeiska ramverket för interoperabilitet (EIF), interoperabilitetsresurser från EU/SEMIC, samt personer som utgör expertis inom metadata och semantik, arkitektur, specialister inom data-och informationshantering, livscykelteam för Sveriges dataportal samt juridik och kundtjänst och kommunikation.

Nyckelpartners är grunddatadomänansvariga myndigheter som i sin tur aktiverar dataproducenter inom domänen, myndigheter med olika typer av informationsförsörjningsuppdrag samt ansvar för sektoriell och/eller regionala dataportaler.

Kunder och kundsegment som ska nyttjar byggblockets leveranser är olika målgrupper av producenter, som beskriver och tillgängliggör data för olika stadier i ett informationsutbyte. Byggblocket kunder är även konsumenter som på olika sätt ska nyttja beskrivande eller strukturella metadata, oavsett om det är en människa eller maskin. Relationen till de som ska använda resultaten av byggblocket sköts primärt genom expertrådgivning, self-service, support, samverkan. Kanaler som planeras att användas är Sveriges dataportal, dokumentationssida, digg.se, e-post, digitala informationsseminarier.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: