Nyttorealisering

Kostnaden för en investering eller en förändringsinsats ska vägas mot den nytta den medför. För att skapa bättre underlag inför investeringsbeslut och för att realisera och optimera nyttor behövs ett strukturerat och systematiskt arbetssätt. Till stöd för offentliga aktörer finns därför en vägledning för nyttorealisering samt mallar, modeller och beräkningsverktyg.

Bättre arbete med nyttorealisering

Den offentliga förvaltningen investerar årligen miljardbelopp i verksamhetsutveckling och it för att följa lagar, effektivisera processer och höja servicenivån. Det är därför viktigt att den nytta man strävar efter i utvecklingsarbetet realiseras. Vi på Digg följer årligen upp processer för nyttorealisering inom ramen för regeringsuppdraget Uppföljning av statliga myndigheters digitalisering.

I den senaste rapporten kan vi konstatera att statsförvaltningen som helhet har en låg mognad på området. Offentlig förvaltning behöver bli bättre på att prioritera, styra och realisera verksamhetsutveckling.

Nyttorealisering som koncept

Nyttorealisering som koncept ger ett bra stöd i arbetet med att prioritera och styra investeringar samt att säkerställa att man lyckas skapa förväntade nyttor. Konceptet innebär ett systematiskt tillvägagångssätt där man specificerar, kvantifierar och värderar de förväntade nyttorna för de inblandade intressenterna. Det är viktigt att verksamhetsutveckling vilar på ett behovsdrivet och värdebaserat arbetssätt. Det innebär att utvecklingen ska drivas utifrån identifierade utmaningar som behöver lösas och med en strävan efter en tydlig och mätbar förändring.

Nyttorealisering är ett mer omfattande arbete än att enbart ta fram en nytto- och kostnadskalkyl där nyttor och kostnader förknippade med en investering eller en förändringsinsats beskrivs och uppskattas. Förutsättningar för en säkrare nyttorealisering är också en tydlig arbetsprocess, tydliga rutiner och en tydlig ansvarsfördelning. Det behöver därför finnas rätt kompetens i organisationen som kan arbeta med nyttorealisering i sin helhet i myndighetens styr- och ledningsprocess. Det är också viktigt med ett synsätt som fokuserar på nyttan (effekten) och inte bara på prestationen.

Vägledning för nyttorealisering

Ett första steg mot att arbeta strukturerat och systematiskt med nyttorealisering kan vara att höja organisationens kompetens på området.

Vägledningen i nyttorealisering syftar till att vara ett konkret stöd till offentliga organisationer i sitt arbete med behovsdrivet och värdebaserat förändringsarbete, för att stärka förmågan att optimera och realisera nyttor. Vägledningen i dess nuvarande form bygger på tidigare versioner, men innehåller även nya delar. Den har tagits fram tillsammans med ett flertal offentliga organisationer och ska ses som ett ramverk och en verktygslåda.

Nationellt nätverk för nyttorealisering

Digg samordnar det nationella nätverket för nyttorealisering. Nätverket syftar till att vara ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte i relevanta frågor. Särskild vikt ska dock läggas vid frågor som är av gemensam karaktär.

Nätverket för nyttorealisering är en plattform för att få inspiration, hitta vägar framåt och ta del av hur andra organisationer har löst sina problem. Detta kan bidra till att öka den egna organisationens mognadsgrad i nyttorealisering och tillämpningen av densamma.

Nätverket är öppet för alla anställda inom den offentliga sektorn. För att bli medlem i nätverket kan du anmäla ditt intresse till info@digg.se.

Beräkningsverktyg för nyttor och kostnader

Digg erbjuder ett beräkningsverktyg som ger ett underlag för att bedöma nyttan med olika digitala förändringsinitiativ eller investeringar.

Länk till beräkningsverktyg för nyttor och kostnader

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: