Nyttorealisering

Genomförandet av en investering ska vägas mot den nytta som fås av investeringen. Detta gäller även it-investeringar. Det finns modeller, vägledningar och rutiner för att arbeta med nyttorealisering för att hjälpa offentliga aktörer med ett systematiskt arbetssätt och för att skapa bättre underlag inför investeringsbeslut.

Bättre arbete med nyttorealisering

Den offentliga förvaltningen investerar årligen miljardbelopp i verksamhetsutveckling och it för att följa lagar, effektivisera processer och höja servicenivån. Men det är ändå vanligt att utvecklingsinitiativ som redan förbrukat stora resurser försenas eller läggs ner. Många kan heller inte med säkerhet följa upp effekterna av sina investeringar. Ekonomistyrningsverket (ESV), som de senaste åren gjort uppföljningar på området, konstaterar att statsförvaltningen som helhet har en låg mognad på området.

Nyttorealisering som koncept

Nyttorealisering som koncept ger ett bra stöd i arbetet med att styra investeringar och att säkerställa hemtagningen av den förväntade nyttan (effektmålen) av de verksamhetsförändringar man vill genomföra. Konceptet innebär ett systematiskt tillvägagångssätt där man specificerar, kvantifierar och värderar de förväntade nyttorna för de inblandade intressenterna.

Detta innebär ett mer omfattande arbete än att enbart ta fram en kostnads-/nyttokalkyl där nyttan och kostnader förknippade med en investering beskrivs. En säker nyttorealisering kräver en process, rutiner och en tydlig ansvarsfördelning för att kunna följa upp och säkerställa ett bra utfall för myndighetens investeringar. Därför behöver det finnas rätt kompetens i organisationen som kan arbeta med nyttorealisering i sin helhet i myndighetens styr- och ledningsprocess. Det är också viktigt med ett synsätt som fokuserar på nyttan (effekten) och inte bara på prestationen.

Vägledning för nyttorealisering

Ett första steg mot att arbeta systematiskt med nyttorealisering kan vara att höja kompetensen på området och stärka förmågan att driva digital verksamhetsutveckling. Detta kan gärna göras med stöd de vägledningar som finns.

Inom ramen för det nationella nätverket för nyttorealisering, där ett mångtal myndigheter ingår, så har en vägledning för nyttorealisering tagits fram. Denna vägledning utgör ett ramverk och en verktygslåda för organisationer att utgå från vid införande eller vidareutveckling av sitt nyttorealiseringsarbete.

Nationellt nätverk för nyttorealisering

DIGG samordnar det nationella nätverket för nyttorealisering. Nätverket syftar till att vara ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte i frågor som rör nyttorealisering. Särskild vikt ska dock läggas vid frågor som är av gemensam karaktär.

Nätverket är en plattform för att få inspiration, hitta vägar framåt och ta del av hur andra organisationer har löst sina problem. Detta kan bidra till att öka den egna organisationens mognadsgrad i nyttorealisering och tillämpningen av densamma

Nätverket är öppet för alla anställda inom den offentliga sektorn. För att bli medlem i nätverket kan du anmäla ditt intresse till info@digg.se.

Senast uppdaterad: