Att testa webbtillgänglighet med automatiska testverktyg

Ett automatiskt testverktyg kan fungera som ett grundläggande stöd i webbtillgänglighetsarbete. Det automatiska verktyget kan missa många brister och ska därför aldrig ersätta manuell granskning utan användas som ett komplement.

Vad innebär automatisk testning av tillgänglighet?

Automatisk testning av tillgänglighet innebär att använda ett automatiskt testverktyg för att kontrollera hur tillgänglig en webbplats är. Verktyget skannar och analyserar innehållet på en webbplats och letar efter brister i tillgängligheten utifrån en viss uppsättning regler.

Ett automatiskt testverktyg kan bara kontrollera det tekniska på en webbplats.

Redaktionellt innehåll behöver alltid en manuell bedömning. Det gäller till exempel att en länk beskriver sitt syfte eller att ett textalternativ är beskrivande för det icke textbaserade innehållet.

Vad kan ett automatiskt testverktyg rapportera?

För att få ut så mycket som möjligt av ett automatiskt testverktyg behöver du ha förståelse för verktygets möjligheter och begränsningar.

Det gäller att inte lita blint på resultatet eftersom ett automatiskt verktyg inte kan bedöma tillgänglighetsbrister på samma sätt som en människa, som kan förstå och göra en bedömning utifrån bristernas sammanhang.

Tillgänglighetsbrister och fel som automatiska tester kan och inte kan identifiera

Film: Automatiska tester av webbtillgänglighet – det här behöver du känna till

Hur använder Digg automatisk testning?

Digg använder automatisk testning vid förenklad övervakning. Den förenklade övervakningen är en metod för att nå ut till många aktörer och genomföra en övergripande kontroll av tillgängligheten på många webbplatser under kort tid.

Diggs uppdrag är att säkerställa att offentliga aktörer följer de riktlinjer som finns för digital tillgänglighet i offentlig service. EU-kommissionen har i genomförandebeslut (EU) 2018/1524 (europa.eu) Länk till annan webbplats. fastställt två metoder för övervakning: en förenklad och en ingående.

Förenklad övervakning

Olika verktyg kan leverera olika resultat

Olika automatiska tillgänglighetsverktyg kan identifiera olika brister beroende på hur verktyget fungerar och vad det kontrollerar. Det kan till exempel handla om vilka kriterier som kontrolleras och hur långt ner i strukturen på webbplatsen verktyget analyserar. Därför kan testresultatet för en webbplats bli olika beroende på vilket verktyg webbplatsen har testats med.

Exempel: Kontroll före eller efter att script körs

Vissa verktyg kontrollerar webbplatsen efter att eventuella script har körts, och andra verktyg innan eventuella script har körts. Ett script är kod som till exempel kan utföra olika funktioner på webbplatsen, som att lägga till eller ta bort innehåll på sidan.

Exempel: Kontrollera alla sidor eller slumpmässigt utvalda

Vissa verktyg kontrollerar alla sidor på en webbplats medan andra verktyg slumpartat kontrollerar olika sidor en viss nivå ner i strukturen.

Digg använder verktyget OAW

Digg använder för närvarande verktyget OAW (Observatorio de Accesibilidad Web) för förenklad övervakning. OAW är ett öppet källkodsverktyg utvecklat av Spaniens tillsynsmyndighet Mineco. Digg har tagit fram en egen version av verktyget med en del förändringar, bland annat att verktyget är översatt till svenska.

Under 2024 kommer Digg att se över hur vi arbetar med den förenklade övervakningen och i och med detta överväga nya metoder och verktyg.

Granskningsverktyget OAW

För- och nackdelar med automatisk testning

Det finns både för- och nackdelar med automatisk testning av tillgänglighet.

Fördelar med automatiskt testning

Fördelarna är att det går snabbt att bilda sig en ungefärlig uppfattning om nuläget av tillgängligheten på en webbsida. Det går även snabbt att testa en stor mängd webbsidor på kort tid. Vem som helst oavsett kompetens inom tillgänglighet kan testa en webbsida med hjälp av ett automatiskt testverktyg.

Däremot behövs det kunskap för att kunna tolka resultatet av testerna. Automatisk testning kan vara ett sätt att fördela och förenkla arbetsbördan av tillgänglighetsarbetet.

Nackdelar med automatisk testning

Nackdelarna handlar om att verktygen ibland kan visa falska resultat eftersom de endast kan testa det rent tekniska, som till exempel kvalitet på koden utifrån semantik och struktur.

Det innebär att verktygen inte kan testa de redaktionella delarna av kriterierna. Ett verktyg kan till exempel identifiera att det finns textalternativ till icke textbaserat innehåll, som exempelvis en bild. Men verktyget kan inte avgöra om textalternativet är beskrivande för bilden.

Detsamma gäller exempelvis rubriker. Verktyget kan se att det finns rubriker och på vilka nivåer dessa ligger, men det kan inte avgöra om rubrikerna är beskrivande för det innehåll som följer. Det går alltså inte att göra en fullständig kontroll av tillgängligheten på en webbsida med ett automatiskt verktyg, därför krävs det alltid manuella tester och bedömningar för att avgöra hur tillgänglig en webbplats är.

Automatisk testning är ett komplement till manuell granskning

Sammanfattningsvis kan automatisk testning vara ett bra komplement till manuell granskning, men manuell granskning är alltid nödvändig.

Det kan vara lämpligt att regelbundet testa sin webbplats för att identifiera tillgänglighetsbrister och använda underlaget från det automatiska verktyget i arbetet med att säkerställa tillgängligheten på webbplatsen.

Läs mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: