11 Risk- och konsekvensanalys

Två övergripande risk- och konsekvensanalyser har genomförts under analysfasen, en generell för intygshantering samt en specifik för beredskap. Dessa finns tillgängliga på samarbete.msb.se. Länk till annan webbplats.

Riskanalyserna har bland annat utgått från risker samt erfarenheter från arbetet med covidbevis. Förslag på åtgärder för att sänka riskvärde har analyserats i genomfört arbete kopplat till sannolikhet och konsekvenser. Detta riskarbete behöver arbetes vidare med under nästa fas när mer information kring vilka intygsprocesser som ska tas fram har bestämts.

Några av de större risker som identifierats för intygshantering är:

  • Brist på stöd för intygshantering kan resultera i att myndigheter väljer olika metoder för att skapa verifierbara intyg samt tar bristfälliga/felaktiga beslut kopplat till tekniska lösningar
  • Att lösningen för covidbevis inte återanvänds vilket resulterar i att nyttor och lärdomar från tidigare erfarenheter går förlorade
  • Att EU-plånboken inte får önskad effekt om tröskeln blir för hög för aktörer att ansluta och nyttja den

Några av de större risker som identifierats för beredskapshantering är

  • Avsaknad av en strategi för intygshantering vid samhällskritiska händelser vilket innebär att Sverige saknar förutsättningar för att hantera samhällskritiska händelser på ett effektivt sätt
  • Avsaknad av beredskap för scenarios där den digitala infrastrukturen ligger nere och intygstjänster måste hanteras på lokala hubbar
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: