Öppna datalagens förhållande till andra lagar

Information om hur öppna datalagen förhåller sig till andra lagar och förordningar.

Öppna datalagen ger inte en rätt att få tillgång till data från offentliga aktörer. Den påverkar inte heller bestämmelser som finns som begränsar rätten att få tillgång till data. Vad öppna datalagen istället reglerar är hur data ska göras tillgänglig för vidareutnyttjande, med hänsyn till villkor, format och avgifter.

Detta finns att läsa i 1 kap. 2 § första stycket där det står att öppna datalagen inte påverkar tillämpningen av bestämmelser i någon annan lag eller förordning som ger någon rätt att få tillgång till data eller som begränsar en sådan rätt.

I bestämmelsens andra stycke regleras att öppna datalagen inte heller påverkar tillämpningen av bestämmelser i någon annan lag eller förordning om skyddet av personuppgifter.

Vad som avses med bestämmelser som begränsar sådan rätt i 1 kap. 2 § öppna datalagen är att det inte får finnas hinder för tillgång enligt annan lagstiftning. Exempel på lagstiftning som kan begränsa rätten till tillgång är sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen eller skydd av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen och anslutande nationell reglering (prop. 2021/22:225 s. 22).

  • Om uppgifter omfattas av sekretess enligt offentlighets och sekretesslagen (2009:400) får sådana uppgifter inte göras tillgängliga för vidareutnyttjande, eftersom detta vore i strid med förbudet i 2 kap. 1 § OSL mot att röja uppgifter som omfattas av sekretess.
  • Dataskyddsförordningen och anslutande nationell reglering, som exempelvis registerförfattningar, har också företräde framför öppna datalagen. Innebörden av detta är att ett tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande, som innehåller personuppgifter, måste ske i förenlighet med dataskyddsförordningen och anslutande nationell reglering. Öppna datalagen ska inte heller här påverka bedömningen av huruvida behandlingen av personuppgifter är förenlig med dataskyddsregleringen. Det ska också noteras att ett tillgängliggörande därtill endast får ske om skyddet för personuppgifter kan upprätthållas vid tillgängliggörande, enligt 2 kap. 1 § öppna datalagen. Läs mer i vägledningen för tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande.

Av 1 kap. 3 § öppna datalagen följer att om det i någon annan lag eller i en förordning finns mer långtgående krav i fråga om tillgängliggörande av data än i denna lag, ska de kraven tillämpas. Krav på tillgängliggörande som följer av annan lagstiftning har företräde framför öppna datalagen (prop. 2021/22:225 s. 23). Denna bestämmelse syftar på andra författningar, där det finns krav på hur data ska göras tillgänglig, och som är mer långtgående än kraven i öppna datalagen. Som exempel på sådana bestämmelser är lagen om geografisk miljöinformation (”Inspire”-lagen) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU av den 7 juli 2010 om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag.

Om materialet

Materialet är framtaget av Digg med stöd av en referensgrupp med deltagare från Statistiska centralbyrån, Lantmäteriet och Försäkringskassan.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: