Dataförvaltningsförordningen

Regulation (EU) 2022/868 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2022 on European data governance and amending Regulation (EU) 2018/1724 (Data Governance Act).

Dataförvaltningsförordningen är en viktig pelare i den europeiska datastrategin. Syftet är att öka förtroendet för datadelning, stärka mekanismerna för att öka tillgången till data och övervinna tekniska hinder för vidareutnyttjande av data.

Vad handlar förordningen om?

I dataförvaltningsförordningen fastställs följande:

  • Villkoren för vidareutnyttjande inom unionen av vissa kategorier av data som innehas av offentliga myndigheter.
  • En ram för anmälan av och tillsyn över tillhandahållandet av dataförmedlingstjänster.
  • En ram för frivillig registrering av enheter som samlar in och behandlar data som tillhandahålls för altruistiska ändamål.
  • En ram för inrättandet av en europeisk datainnovationsstyrelse.

Vilka påverkas av dataförvaltningsförordningen?

Aktörer som tillhandahåller dataförmedlingstjänster, aktörer som samlar in och behandlar data som tillhandahålls för altruistiska ändamål, offentliga myndigheter.

När börjar förordningen gälla?

Den gäller från och med 24 september 2023. I Lagrådsremiss om kompletterande bestämmelser till EU:s dataförvaltningsförordning föreslås den svenska lagen och övriga ändringar träda i kraft den 2 augusti 2024.

Finns det några sanktioner?

PTS föreslås som tillsynsmyndighet och får ta ut sanktionsavgift av leverantör av dataförmedlingstjänst vid överträdelser av bland annat regler om anmälningsskyldigheten för leverantörer av dataförmedlingstjänster, villkoren för tillhandahållande av dem och villkoren för överföring av andra uppgifter än personuppgifter till tredjeland. Tillsynsmyndigheten får ta ut en sanktionsavgift av en vidareutnyttjare för överträdelser.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: