Deltagarmodell för SDK

Anslutning för deltagarorganisationer
Sidkod: A1.5.2
Version: 1.5

Informationen på denna sida beskriver vilka organisationer som kan delta, d v s ansluta till SDK-federationen.

Utgångspunkter för deltagarmodellen

SDK ska stödja offentlig sektor inklusive offentligt finansierad sektor. Detta dokument beskriver vilka organisationer och underorganisationer som får ansluta till SDK samt vilka villkor som gäller för anslutning.

Grupper av deltagarorganisationer

Statliga myndigheter

Statliga förvaltningsmyndigheter, dvs. statliga organ som är myndigheter enligt regeringsformen, med undantag för beslutande politiska församlingar.

Kommuner och regioner

I denna grupp ingår kommuner och regioner samt övriga driftformer som anges i kommunallagen (2017:725). Dessa organisationer omfattas även av lag om offentlig upphandling (2016:1145) som en upphandlande myndighet, alternativt kan jämställas med en sådan. I gruppen ingår t ex beslutande församlingar i kommuer och regioner samt offentligt styrda organ eller sammanslutningar av denna typ av aktörer.

Privata aktörer

Privata aktörer som bedriver offentligt finansierad verksamhet och som har behov av att använda SDK för att kunna utföra sitt offentligt finansierade uppdrag på lika villkor ska kunna ansluta till SDK-federationen. I gruppen ingår dels privata utförare som definieras i 10 kap 7 § kommunallagen, dels andra privaträttsliga organisationer som helt eller delvis bedriver offentligt finansierad verksamhet. Aktörer som verkar inom skolområdet, hälso- och sjukvårdsområdet, tandvård och socialtjänstområdet omfattas och ska ha samma förutsättningar för uppdraget som när den drivs i offentlig regi. Det avser aktörer med verksamhet som regleras av LVM, LVU, LSS samt Lag (1993:389) om assistansersättning.

Övriga privata aktörer som inte bedriver ett sådant uppdrag ingår inte i gruppen och är inte behörig att ansluta till SDK-federationen.

Enskild firma kan inte vara deltagarorganisation i SDK eftersom det skulle innebära att personnummer måste publiceras.

Direkt anslutning

Anslutning till SDK beskrivs i bilagan Anslutningsresa för deltagarorganisationer inom SDK.

Anslutning av underorganisation

Deltagarorganisation kan ansluta underorganisation som ingår i samma koncern, t ex en stadsdelsnämnd eller ett helägt kommunalt bolag. För att deltagarorganisationen ska kunna säkerställa att kraven i avtalet kommer att uppfyllas av underorganisationen behöver deltagarorganisationen ha ett bestämmande inflytande över den underorganisation som ska anslutas.

Underliggande organisationer använder samma organisationsidentitet som huvudorganisationen. Det innebär att samma accesspunkt och meddelandetjänst används i praktiken.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: