Motivering av beslut

Som offentlig aktör behöver du lämna en motivering när du ger ett beslut. Det gäller även automatiserade beslut.

Krav på motivering

I 32 § förvaltningslagen finns krav på när en motivering av ett beslut ska ges och vad den ska innehålla. Det finns undantag från skyldigheten att motivera ett beslut vilka framgår av 32 § andra stycket förvaltningslagen. Det kan också finnas bestämmelser i specialförfattning som avviker från 32 § förvaltningslagen och som ska tillämpas i stället.

Syftet med att motivera beslut är att stärka rättssäkerheten för personer genom att visa att beslutet har relevant rättslig grund och är väl underbyggt. Det är därför viktigt att du som offentlig aktör på ett öppet, tydligt och enkelt sätt klargör hur du som offentlig aktör har kommit fram till ditt beslut.

Automatisera motiveringen av beslutet

När du som offentlig aktör ska automatisera motiveringen av ett beslut behöver du se till att it-systemet kan lämna en motivering till beslutet. Det gör du genom att se till att systemet kan

  • redogöra för vilka föreskrifter som ligger till grund för beslutet
  • redovisa vilka omständigheter som har varit avgörande för ställningstagandet
  • presentera detta på ett sätt som är begripligt för personen, vilket bland annat innebär att använda ett språk som är enkelt, korrekt och anpassat för mottagaren.

När du automatiserar motiveringen av beslutet är det viktigt att beslutet inte enbart består av en uppräkning av olika omständigheter som kan ha betydelse för beslutet. Du behöver vara tydlig med vilka omständigheter som varit avgörande för beslutet. Det ska vara möjligt för personen att förstå hur datorn har resonerat.

Ta hänsyn till ärendets komplexitet

Vid utformningen av systemet bakom en automatiserad beslutsmotivering behöver du ta hänsyn till ärendets komplexitet. I okomplicerade ärenden kan en motivering ofta lämnas i några korta meningar, medan den i mera invecklade fall kan behöva göras mer utförlig. Vissa ärendetyper är mindre komplexa, exempelvis sådana ärendetyper som innebär att offentliga aktörer fattar beslut utifrån tydliga villkor och där det saknas utrymme för skönsmässiga bedömningar. I sådana ärendetyper är det i regel enkelt att automatisera beslutsmotiveringen.

Exempel

Enskilda har rätt till ett ekonomiskt stöd under förutsättning att sökanden är folkbokförd i Sverige samt har en årsinkomst som understiger 100 000 kronor. Eftersom bedömningen utifrån de två uppställda kriterierna är av enklare karaktär kan resultatet av bedömningen enkelt på automatisk väg översättas till en motivering av beslutet.

Andra ärendetyper är mer komplexa, exempelvis ärendetyper där det finns utrymme för skönsmässiga bedömningar. I sådana ärendetyper ställs högre krav på motiveringen av beslutet och motiveringen behöver vara mer utförlig. Du som offentlig aktör måste se till att det system du använder kan ge en tillräckligt utförlig motivering av beslutet.

Exempel

En enskild har rätt till ersättning vid nedsatt arbetsförmåga. Bedömningen som myndigheten gör innefattar överväganden kring samtliga omständigheter som kan påverka den enskildes arbetsförmåga. Eftersom bedömningen innefattar en skönsmässig bedömning kommer beslutsmotiveringen att behöva vara utförlig. Det kommer således att ställas högre krav på det system som på automatisk väg ska kunna översätta bedömningen till en motivering av beslutet.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: