6 Införandestrategi – Färdplan

6.1 Organisering och prioritering

Byggblocket färdleds av Digg och behov av teknisk specialistkompetens om metadata samt systemutveckling kommer, vid behov, tillgodoses genom externt konsultstöd.

För att effektivt få framdrift i byggblockets leveranser kommer arbetet att struktureras och bedrivas med utgångspunkt från två arbetspaket; 1) Strukturella metadata, och 2) Beskrivande metadata. Inom ramen för dessa två arbetspaket prioriteras leveranser och arbetsinsatser. Syftet med uppdelningen är att det ska dels främja tydlighet och förståelsen för vilken frågor och insatser som hanteras inom byggblocket, för vilket ändamål och syfte. Det möjliggör även en mer effektiv samverkan och formering av expertis och intressenter kring de arbetsinsatser som pågår och planeras, samt i relation till andra byggblock och grunddatadomäner.

Prioritering av insatser kommer att utgå från Ena:s övergripande prioriteringsgrunder:

  1. Legalt tvingande krav.
  2. Utveckling av komponenter som med hög sannolikhet kan realisera stor nytta.
  3. Utveckling av komponenter som många är beroende av.
  4. Övrigt.

6.2 Samverkan

Byggblock metadata har behov av samverkan inom Ena med övriga byggblock, grunddatadomäner och kompetensområden, likväl med aktörer utanför Ena. Byggblock metadata kommer att både ha egna milstolpar samt bidra och vara en del av andra byggblocks milstolpar. I den mån det är möjligt sker samverkan och kommunikation genom befintliga nätverk och forum. Vid behov upprättas arbetsgrupper utifrån olika frågor, arbetsinsatser och projekt. Internationell samverkan är nödvändig för implementering av lagkrav samt vid standardiseringsfrågor samt för erfarenhetsutbyte.

När det finns intresse från andra myndigheter att mer aktivt ingå i byggblocket används nedan engagemangstrappa, vilken illustreras i bilden Engagemangstrappa för samverkan. Syftet med engagemangstrappan är att sätta rätt förväntansnivåer på deltagare, möjliggöra för en leveransinriktad samverkan och att tid som läggs är allokerad och förankrad hos respektive myndighet. Som utgångspunkt kommer samverkan inte finansieras men kan övervägas i undantagsfall.

Engagemangstrappa för samverkan.

6.3 Arbetspaket – insatser och leveranser

Nedan följer en kortare översikt på prioriterade planerade leveranser i respektive arbetspaket.

Arbetspaket strukturella metadata

Stödja etablering och tillämpningar av grundläggande klasser,
egenskaper och applikationsprofiler. Leveranser: Ta fram
rekommendationer för återanvändning av klasser/egenskaper via applikationsprofiler (från olika nivåer, internationellt/nationellt,...) utifrån scenarios/tillämpningsfall i prioriterade områden. Rådgivning och utbildning.

Stöd och rekommendationer för tillgängliggörande för strukturella metadata. Leveranser: Etablera hur informationsmodeller uttrycks som metadata, samt ta fram instruktioner/rekommendationer för hur strukturella metadata definieras och tillgängliggörs så att interoperabiliteten maximeras. Rådgivning och utbildning.

Stödja tillgängliggörande av strukturella metadata:
Leveranser: Metodstöd och rådgivning för tillgängliggörande av terminologier, begrepp och kodlistor genom Sveriges dataportals metadatakataloger samt utvärdering och om lämpligt införa av tekniskt stöd för strukturella metadata om informationsmodeller. (Initial grundläggande förstudie för detta genomförs i KO data.)

Arbetspaket beskrivande metadata

Stödja tillgängliggörande och användning av beskrivande metadata genom gemensamma kataloger på Sveriges dataportal. Leveranser: Utfärdande av rekommendationer och tillhandahållande av tekniskt funktion samt anslutningsprocess för att tillgängliggöra beskrivande metadata till Sveriges dataportals (metadatakataloger) i enlighet med lagkrav och andra behov.

Livscykelhantering infrastruktur och specifikationer: Leveranser: Uppdateringar och versionshantering av metadataspecifikationer och dess tekniska implementation på Sveriges dataportal. Krav-, utrednings-och utvecklingsarbete kopplat till kommande krav i EU direktiv och förordningar, tillexempel genomförandeakten om High value datasets samt dataförvaltningsakten.

Nationell arkitektur. Leveranser: Samordning av nationell arkitektur kopplat till EU:s datastrategi samt framtagande av nationella rekommendationer och principer för ökad beständighet och interoperabilitet av informationsresurser, till exempel relation till andra metadataportaler.

6.4 Milstolpar

I Bilaga 2 redovisas byggblockets milstolpeplan. I bilden Milstolpeplan nedan är en övergripande illustration av milstolplanen i form av ett utklipp. Observera att planen är föremål för revidering utifrån förändrade behov, prioriteringar och förutsättningar.

Milstolpeplan.

Milstolpeplan.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: