Förklaringstabell

Här kan du se en förklaring till koderna som anges i Diggs förteckning över behöriga myndigheter. De olika koderna i tabellen står för olika områden i SDG-förordningen.

Koder för olika områden

För bilaga I följer de förordningens struktur. Exempelvis så står B1 för informationområde B – Arbete och pension inom unionen första punkten 1. söka arbete i en annan medlemsstat.

I bilaga II finns inga koder i SDG-förordningen. EU-kommissionen har därför tagit fram en kodning som ska användas i samband med taggning av sidor. En förklaring över bokstäverna finns i dokumentet How to tag content by Type and Category. Länk till annan webbplats.

Informationsområden enligt bilaga I

Kod

Information om rättigheter, skyldigheter och regler enligt unionsrätt och nationell rätt.A

Resor inom unionen

A1

handlingar som unionsmedborgare, deras familjemedlemmar som inte är unionsmedborgare, barn som reser ensamma och personer som inte är unionsmedborgare behöver ha när de reser över landsgränser inom unionen (id-kort, visum, pass)

A2

rättigheter och skyldigheter för personer som reser med flyg, tåg, fartyg eller buss inom och från unionen, och för resenärer som köper paketresor eller sammanlänkade researrangemang

A3

hjälp till personer med nedsatt rörlighet som reser inom och från unionen

A4

transport av djur, växter, alkohol, tobak, cigaretter och andra varor vid resor inom unionen

A5

röstsamtal och sändning och mottagning av elektroniska meddelanden och elektroniska data inom unionen

B

Arbete och pension inom unionen

B1

söka arbete i en annan medlemsstat

B2

påbörja en anställning i en annan medlemsstat

B3

erkännande av kvalifikationer med avsikt på anställning i en annan medlemsstat

B4

beskattning i en annan medlemsstat

B5

regler om ansvarsskyldighet och obligatorisk försäkring med anknytning till hemvist eller arbete i en annan medlemsstat

B6

anställningsvillkor – även för utstationerade arbetstagare – såsom de fastställs i lag eller lagstiftningsinstrument (inklusive information om arbetstider, betald ledighet, semesterrätt, rättigheter och skyldigheter när det gäller övertidsarbete, hälsokontroller, uppsägning av kontrakt, avskedande och friställning)

B7

likabehandling (regler som förbjuder diskriminering på arbetsplatsen, regler om lika lön för kvinnor och män och om lika lön för anställda med tidsbegränsad anställning eller anställda med tillsvidareanställning)

B8

hälso- och säkerhetskrav i samband med olika typer av verksamhet

B9

rättigheter och skyldigheter när det gäller socialförsäkring i unionen, inklusive erhållande av pension

 

 

C

Fordon i unionen

C1

ta ett motorfordon till en annan medlemsstat tillfälligt eller permanent

C2

erhålla och förnya ett körkort

C3

teckna en obligatorisk motorfordonsförsäkring

C4

köpa och sälja ett motorfordon i en annan medlemsstat

C5

nationella trafikregler och krav för förare, inbegripet allmänna regler för användning av nationell väginfrastruktur: tidsbaserade avgifter (vinjett), avståndsbaserade avgifter (vägtull), klistermärken för utsläpp

D

Bosättning i en annan medlemsstat

D1

tillfällig eller permanent flytt till en annan medlemsstat

D2

förvärv och försäljning av fast egendom, inbegripet villkor och skyldigheter med anknytning till beskattning, ägande eller användning av sådan egendom, även användning av denna som en andra bostad

D3

deltagande i kommunala val och val till Europaparlamentet

D4

krav på uppehållskort för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar, inklusive familjemedlemmar som inte är unionsmedborgare

D5

villkor tillämpliga på naturalisering av personer från en annan medlemsstat

D6

regler tillämpliga vid dödsfall, inbegripet regler om hemtransport av avliden till en annan medlemsstatE

Utbildning eller praktik i en annan medlemsstat

E1

utbildningssystem i en annan medlemsstat, även förskoleverksamhet och barnomsorg, grundskola och gymnasium, högre utbildning och vuxenutbildning

E2

volontärarbete i en annan medlemsstat

E3

praktik i en annan medlemsstat

E4

bedrivande av forskning i en annan medlemsstat som en del av ett utbildningsprogram

F

Hälso- och sjukvård

F1

få läkarvård i en annan medlemsstat

F2

köpa receptbelagda läkemedel i en annan medlemsstat än den medlemsstat där receptet utfärdades, online eller personligen

F3

sjukförsäkringsregler tillämpliga vid kortare eller längre vistelse i en annan medlemsstat, inbegripet regler för hur man beställer ett europeiskt sjukförsäkringskort

F4

allmän information om rätten till tillgång samt skyldigheter i fråga om att delta i allmänt tillgängliga förebyggande hälso- och sjukvårdsåtgärder

F5

tjänster som tillhandahålls genom nationella larmnummer, däribland numren 112 och 116

F6

rättigheter och villkor i samband med flytt till omsorgsboende

G

Gränsöverskridande rättigheter, skyldigheter och regler för medborgare och familjer

G1

födsel, vårdnad av minderåriga barn, föräldraansvar, regler för surrogatmoderskap och adoption, inbegripet närståendeadoption, underhållsskyldigheter för barn i en gränsöverskridande familjesituation

G2

sammanlevande par av olika nationaliteter, däribland samkönade par (giftermål, registrerat partnerskap, separation, skilsmässa, makars egendomsrättigheter, sambors rättigheter)

G3

regler för erkännande av könstillhörighet

G4

rättigheter och skyldigheter i samband med arv i en annan medlemsstat, inbegripet skatteregler

G5

rättigheter och regler tillämpliga vid gränsöverskridande bortförande av barn

H

Konsumenträttigheter

H1

köp av varor, digitalt innehåll eller tjänster (inbegripet finansiella sådana) från en annan medlemsstat, online eller personligen

H2

innehav av ett bankkonto i en annan medlemsstat

H3

anslutning till allmännyttiga tjänster som gas, el, vatten, bortskaffande av hushållsavfall, telefoni och internet

H4

betalningar, inbegripet gireringar, förseningar av gränsöverskridande betalningar

H5

konsumenternas rättigheter och garantier i samband med köp av varor och tjänster, inbegripet förfaranden för lösning av konsumenttvister och gottgörelse i detta sammanhang

H6

konsumentprodukters säkerhet

H7

hyra ett motorfordon

I

Skydd av personuppgifter

I1

utövande av de registrerades rättigheter med avseende på skydd av personuppgifter

J

Starta, driva och avveckla ett företag

J1

registrera, förändra den rättsliga formen för eller avveckla ett företag (registreringsförfaranden och juridiska former för affärsverksamhet)

J2

omlokalisering av ett företag till en annan medlemsstat

J3

immateriella rättigheter (ansöka om patent, registrera ett varumärke, en ritning eller en konstruktion, erhålla en licens för återgivning)

J4

rättvisa och öppenhet i affärsmetoder, inklusive konsumenternas rättigheter och garantier i samband med köp av varor och tjänster

J5

tillhandahållande av onlinefunktioner för gränsöverskridande betalningar vid försäljning av varor och tjänster online

J6

rättigheter och skyldigheter enligt avtalsrätten, inklusive dröjsmålsränta

J7

insolvensförfaranden och likvidation av företag

J8

kreditförsäkring

J9

företagsfusioner eller försäljning av företag

J10

civilrättsligt ansvar för företagsledare

J11

regler och skyldigheter med avseende på behandling av personuppgifterK

Personal

K1

anställningsvillkor fastställda i lag eller nationell sekundärrätt (inklusive arbetstider, betald ledighet, semesterrätt, rättigheter och skyldigheter när det gäller övertidsarbete, hälsokontroller, uppsägning av kontrakt, avskedande och friställning)

K2

rättigheter och skyldigheter när det gäller socialförsäkring i unionen (registrera sig som arbetsgivare, registrera anställda, meddela uppsägning av en anställds kontrakt, betala sociala avgifter, rättigheter och skyldigheter i samband med pensioner)

K3

anställning av arbetstagare i andra medlemsstater (utstationering av arbetstagare, regler om frihet att tillhandahålla tjänster, krav på bosättning för arbetstagare)

K4

likabehandling (regler som förbjuder diskriminering på arbetsplatsen, lika lön för kvinnor och män, lika lön för anställda med tidsbegränsad anställning eller anställda med tillsvidareanställning)

K5

regler om personalrepresentationL

Skatter

L1

moms: information om allmänna regler, momssatser och momsbefrielser, momsregistrering och momsbetalning, återbetalning av moms

L2

punktskatter: information om allmänna regler, skattesatser och undantag, registrering för och betalning av punktskatt, återbetalning av punktskatt

L3

tull och andra skatter och avgifter som tas ut på import

L4

tullförfaranden vid import och export enligt unionens tullkodex

L5

övriga skatter: betalning, skattesatser, deklarationer

M

Varor

M1

erhållande av CE-märkning

M2

regler och krav i samband med produkter

M3

identifiering av tillämpliga standarder, tekniska specifikationer och certifiering av produkter

M4

ömsesidigt erkännande av produkter som inte omfattas av unionens specifikationer

M5

krav avseende klassificering, märkning och förpackning för farliga kemikalier

M6

distansförsäljning/försäljning utanför fasta affärslokaler: förhandsinformation som ska lämnas till kunderna, skriftlig bekräftelse av avtal, frånträdande av avtal, varuleverans, andra specifika skyldigheter

M7

defekta produkter: konsumenternas rättigheter och garantier, ansvar efter försäljningen, rättsmedel för en skadelidande part

M8

certifiering, märkning (Emas, energimärkningar, ekodesign, EU-miljömärket)

M9

återvinning och avfallshantering

N

Tjänster

N1

erhålla licenser, godkännande eller tillstånd för att starta och driva ett företag

N2

underrätta myndigheterna om gränsöverskridande verksamhet

N3

erkännande av yrkeskvalifikationer, inbegripet yrkesutbildning

O

Finansiera ett företag

O1

få tillgång till finansiering på unionsnivå, inklusive unionens finansieringsprogram och företagsstöd

O2

få tillgång till finansiering på nationell nivå

O3

initiativ som riktar sig till företagare (utbyten som anordnas för nya företagare, mentorprogram osv.)

P

Offentlig upphandling

P1

deltagande i offentliga upphandlingar: regler och förfaranden

P2

lämna anbud online i ett offentligt anbudsförfarande

P3

rapportera oriktigheter i samband med anbudsförfarandet

Q

Arbetsmiljö

Q1

arbetsmiljökrav i samband med olika typer av verksamhet, inklusive riskförebyggande, information och utbildning

 

Förfaranden enligt bilaga II

Kod

Förfaranden

R

Födelse

R1

Ansöka om bevis om registrering av födelse

S

Boende

S1

Ansöka om bevis för bosättning

T

Studera

T1

Ansöka om studiefinansiering för tertiär utbildning, t.ex. studiebidrag och studielån, från ett offentligt organ eller en offentlig institution

T2

Lämna in inledande ansökan om antagning till en offentlig inrättning för högre utbildning

T3

Ansöka om akademiskt erkännande av examensbevis, utbildningsbevis eller andra bevis på fullgjorda studier eller kurser

U

Arbeta

U1

Ansöka om beslut om fastställande av tillämplig lagstiftning i enlighet med avdelning II i förordning (EG) nr 883/2004

U2

Anmäla ändrade personliga eller yrkesrelaterade förhållanden avseende den person som erhåller sociala trygghetsförmåner, vilka är relevanta för sådana förmåner

U3

Ansöka om europeiskt sjukförsäkringskort

U4

Lämna in en inkomstskattedeklaration

V

Flytta

V1

Anmäla adressändring

V2

Registrera ett motorfordon som ursprungligen kommer från eller redan är registrerat i en medlemsstat, enligt standardförfaranden

V3

Erhållande av klistermärken för användning av nationell väginfrastruktur: tidsbaserade avgifter (vinjett), avståndsbaserade avgifter (vägtull), klistermärken för utsläpp utfärdade av ett offentligt organ eller en offentlig institution

V4

Erhållande av klistermärken för utsläpp utfärdade av ett offentligt organ eller en offentlig institution

W

Gå i pension

W1

Ansöka om pension och förmåner vid förtida pensionering från obligatoriska system

W2

Begära ut information om uppgifter med anknytning till pension från obligatoriska system

X

Starta företag och bedriva affärsverksamhet

X1

Anmälan av affärsverksamhet, tillstånd för affärsverksamhet, ändring av affärsverksamhet och avslutande av affärsverksamhet utan insolvens- eller likvidationsförfaranden, undantaget inledande registrering av affärsverksamhet i företagsregistret och undantaget förfaranden för bildande eller senare anmälan av bolag i den mening som avses i artikel 54 andra stycket i EUF-fördraget

X2

Registrera en arbetsgivare (en fysisk person) i ett obligatoriskt pensions- och försäkringssystem

X3

Registrera anställda i ett obligatoriskt pensions- och försäkringssystem

X4

Lämna in en bolagsskattedeklaration

X5

Meddela socialförsäkringssystemet när en anställds kontrakt avslutas, dock ej förfaranden för kollektivt avslutande av anställningskontrakt

X6

Betala sociala avgifter för anställda

 

Anmälan som leverantör av dataförmedlingstjänster

 

Registrering som dataaltruismorganisation som är erkänd i unionen

 

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: