Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen)

Vi granskar digital offentlig service som tillhandahålls av en offentlig aktör för att se om den lever upp till de krav som finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med tillsyn och övervakning.

Tillsyn under 2022

I EU-kommissionens genomförandebeslut beskrivs att övervakning av digital offentlig service ska genomföras av medlemsstaterna i EU. Antalet digitala tjänster som ska övervakas är baserat på landets invånarantal.

För Sveriges del innebär det att vi ska granska 309 webbplatser och 17 mobila applikationer under år 2022.

Hur vi genomför tillsyn

Vi genomför tillsyn av digital offentlig service utifrån de kriterier som finns i EU-kommissionens genomförandebeslut. Det innebär att vi granskar en viss andel av de digitala tjänsterna manuellt. En andel digitala tjänster granskas förenklat med ett granskningsverktyg. De aktörer vars digitala service vi ska granska manuellt kontaktar vi i förväg.

Vår tillsynsmanual

När vi genomför manuell granskning av tillgängligheten på webbplatser, dokument och appar använder vi oss av en tillsynsmanual. I tillsynsmanualen finns instruktioner om hur vi granskar webbplatser, dokument och appar med kontrollpunkter och eventuella undantag. I tillsynsmanualen beskriver vi även vår tillsynsprocess, rättslig grund och tillämpningsanvisningar.

Sättet vi granskar på följer den europeiska standarden EN 301 549, som i sin tur bygger på den internationella standarden WCAG 2.1.

Manual för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service Länk till annan webbplats.

Om vi upptäcker bristande tillgänglighet

Om vi genom vår övervakning, eller genom en anmälan, konstaterar att digital service från en offentlig aktör inte uppfyller lagens krav kommer vi att kontakta aktören och påpeka bristen. Förhoppningsvis kan vi genom dialog med aktören se till att bristen åtgärdas så att den digitala servicen blir tillgänglig.

Om aktören inte åtgärdar en sådan brist inom rimlig tid kan vi förelägga om åtgärd. Vid behov kan vi förelägga igen, och har då även möjlighet att koppla ett vite till föreläggandet.

Förenklad övervakning

En förenklad övervakning innebär att DIGG använder ett verktyg för automatisk granskning som väljer ut ett antal sidor på webbplatsen och analyserar dessa utifrån ett antal tillgänglighetskriterier som är möjliga att kontrollera automatiskt. Granskningsverktyget skapar en rapport med resultat och anmärkningar som vi skickar till aktören. DIGG gör inte några manuella kontroller av webbplatsen vid en förenklad granskning.

Om ni har fått en rapport om förenklad övervakning

Ni behöver inte återkoppla till DIGG.

  1. Gå igenom och kontrollera de brister som nämns i rapporten. Sidorna som har granskats är slumpmässigt utvalda, så tänk på att brister som finns på en granskad webbsida kan förekomma på fler ställen på webbplatsen.
  2. Gör en ingående tillgänglighetskontroll av webbplatsen, inklusive dokument, för att bedöma vad som behöver åtgärdas. Ni bör se rapporten som ett komplement till manuella tester.
  3. Kontrollera att ni har en tillgänglighetsredogörelse som speglar webbplatsens aktuella tillgänglighet. Säkerställ att tillgänglighetsredogörelsen är lätt att hitta från webbplatsens startsida.
  4. Åtgärda brister ni har identifierat och säkerställ att er webbplats uppfyller tillgänglighetskraven.

Hur ni ska tolka granskningsverktygets resultat

Verktyg för automatisk granskning av webbtillgänglighet kan bara testa ett begränsat antal av de krav som finns i EU-standarden; de flesta kräver en manuell bedömning. Det granskningsverktyg DIGG använder kan dessutom upptäcka brister som går utöver vad EU-standardens krav omfattar. Automatisk granskning innebär även risk för falska larm.

Rapporten bör ni därför se som ett komplement till manuella tester. Finns det i rapporten en webbsida med många nedslag ger det en god indikation på att det kan finnas problem med tillgängligheten på er webbplats.

Så väljer vi ut vad som ska övervakas

Den digitala offentliga service som väljs ut för övervakning baseras på kriterier som exempelvis geografisk spridning, om aktören är lokal, regional eller nationell samt att aktörerna ska finnas inom olika verksamhetsområden och samhällsfunktioner.

De mobila applikationerna som väljs ut för övervakning baseras på något färre kriterier som exempelvis att de ska vara ofta nedladdade samt att olika operativsystem ska ingå i urvalet.

Vi har även i samråd med representanter från funktionshinderrörelsen diskuterat vilken digital offentlig service som är relevant att granska.

Övervakningsperiod för tillsyn

Varje övervakningsperiod är ett år, från januari till december.

Resultatet av övervakningen rapporterar vi till EU-kommissionen efter den 22 december 2021 och därefter vart tredje år.

Övervakning av digital offentlig service i Sverige 2020–21

Vanliga frågor och svar

Vi ska enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service övervaka att digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör uppfyller lagens krav på tillgänglighet, tillgänglighetsredogörelse och rätten att begära tillgängliga versioner av innehåll som aktören åberopat undantag för. Lagen säger också att den som anser att en offentlig aktör inte uppfyller ett eller flera av lagens krav får anmäla detta till oss.

Under varje övervakningsperiod väljer vi ut ett antal offentliga aktörer för övervakning. De som blir utvalda för manuell granskning kontaktar vi i förväg via de kontaktuppgifter som finns angivna på aktörens webbplats.

De webbplatser som väljs ut för övervakning baseras på kriterier som till exempel geografisk spridning, om aktören är lokal, regional eller nationell samt att aktörerna ska finnas inom olika verksamhetsområden och samhällsfunktioner.

Nej, inte i nuläget.

Innan DIGG gör en ingående övervakning tar vi direktkontakt med berörd offentlig aktör. Vid en förenklad övervakning skickar vi ett e-postmeddelande med en upplysning om bristande tillgänglighet och bifogad granskningsrapport.

Nej, DIGG kan inte hjälpa er att hitta felen. Granskningsverktyget kan inte på ett enkelt sätt beskriva var i koden ett fel finns, eftersom verktyget analyserar sidan som den ses av en webbläsare, där skript kan ha modifierat innehållet. När ni letar efter bristerna behöver ni därför använda inspektören (utvecklarverktyget) i er webbläsare.

Rapporten skickas vanligtvis samma dag som den skapas. Datum för när rapporten skapades finns på förstasidan längst ned till höger.

Vi har inte möjlighet att utföra granskning på begäran. Det finns testverktyg ni själva kan använda för att testa tillgänglighet på er webbplats. Läs mer om detta på vår webbplats Webbriktlinjer.se.

Testa tillgänglighet automatiskt – Vägledning för webbutveckling (webbriktlinjer.se) Länk till annan webbplats.

Granskningsverktyget som DIGG för närvarande använder heter OAW (Observatorio de Accesibilidad Web) som är utvecklat av Spaniens tillsynsmyndighet, Mineco. Verktyget finns som öppen källkod på GitHub, men DIGG har tagit fram en egen version med en del förändringar, bland annat översättningar till svenska.

Nej, i nuläget är det inte möjligt för aktörer att använda DIGG:s version av verktyget.

Alla automatiska verktyg har sina styrkor och begränsningar, och olika verktyg identifierar olika brister. Inget verktyg är heltäckande eftersom de flesta krav som gäller webbtillgänglighet kräver manuell bedömning.

Verktyget som DIGG använder tillämpar eventuella JavaScript på sidan och analyserar sedan det resulterande DOM-trädet. Alla brister går då inte att se i källkoden, utan kan finnas i den färdiga sidan efter att skripten har körts. Beroende på om ert verktyg gör detsamma kan olika brister upptäckas.

Automatiska verktyg kan också ge falska larm. Därför är det viktigt att göra en manuell bedömning av om det verkligen handlar om en brist eller inte.

Senast uppdaterad: