Vite och bristande tillgänglighet

Vite är ett pengabelopp som en offentlig aktör åläggs att betala om aktören inte rättar bristande tillgänglighet. Digg utför tillsyn utifrån lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) och har rätt att förelägga om vite.

Vite kan användas för att påverka aktören att rätta tillgänglighetsbrister som vi vid flertalet tillfällen påpekat för aktören, men som aktören inte gjort något åt.

Efter att vi genomfört tillsyn i form av ingående övervakning på en digital tjänst och påpekat brister ska en aktör:

  • åtgärda tillgänglighetsbrister eller
  • visa en åtgärdsplan för de tillgänglighetsbrister som vi påpekat.

När kan vi besluta om vite?

Vi kan förelägga om vite om aktören efter upprepade påpekanden och förelägganden inte rättat de tillgänglighetsbrister som vi påtalat vid tillsyn.

Så bestämmer vi vitesbeloppet

Vitesbelopp ska fastställas i enlighet med reglerna i 3 § viteslagen.

Vitesbeloppet sätts till ett belopp som vi anser kan tjäna som ett påtryckningsmedel med hänsyn till omfattningen av brister som aktören behöver åtgärda.

Utgångspunkten är en beräkning av vad bristerna kan kosta att åtgärda. Vi gör också en bedömning av aktörens ekonomiska förhållanden och anpassar beloppet utifrån vad vi anser som skäligt.

Om en aktör inte rättar brister trots vitesföreläggande

Om en offentlig aktör inte rättar de brister som vi förelagt aktören att åtgärda, kan vi ansöka om att vitet ska fastställas av förvaltningsrätt.

När ska tillgänglighetsbrister vara rättade?

Det går inte att fastställa någon generell tidsram som gäller för alla.

Utgångspunkten är att en aktör ska ha en rimlig tid på sig att åtgärda bristerna. Vilka brister som finns på en webbsida eller mobilapplikation varierar, både i omfattning och karaktär. Det innebär att någon schablonmässig tidsram inte kan tillämpas.

Vitesföreläggande och DOS-lagen

"Om tillsynsmyndigheten genom övervakning eller efter anmälan konstaterar brister i förhållande till kraven i 10, 11, 13 eller 15 §, ska myndigheten genom påpekanden eller liknande förfaranden försöka åstadkomma rättelse. Leder insatserna enligt första stycket inte till rättelse får tillsynsmyndigheten besluta att förelägga den offentliga aktören att vidta åtgärder för att uppfylla kraven. Ett nytt föreläggande om samma sak får förenas med vite."

Källa: 19 § lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service Länk till annan webbplats.

Vitesbelopp och viteslagen

"När vite föreläggs, skall det fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är förenat med vitet."

Källa: 3 § lag (1985:206) om viten Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: