Säker digital kommunikation (SDK)

Säker digital kommunikation erbjuder ett tryggt, enkelt och säkert sätt att skicka känslig och sekretessklassad information mellan den offentliga sektorns olika aktörer. Målet är att öka säkerheten och effektiviteten för digital samverkan och informationsutbyte för att på så sätt ge bättre förutsättningar för att ta hand om de individer som behöver stöd.

Vad är Säker digital kommunikation?

SDK är ett tryggt, enkelt och säkert sätt att utbyta information och meddelanden mellan aktörer i offentlig sektor. Det kan handla om känslig information i form av vårdplaner, behandlingsplaner, bedömningar av arbetsförmåga eller orosanmälningar. SDK är ett säkrare alternativ till telefonsamtal, fax eller vanliga brev som idag används inom exempelvis hälso- och sjukvården, skolan och socialtjänsten.

Meddelanden som skickas via SDK kan innehålla fritext och bilagor i olika format, idag PDF-format. Meddelandena adresseras till funktionsadresser hos anslutna deltagarorganisationer, exempelvis socialtjänsten inom en kommun, en avdelning på en myndighet eller vårdcentral inom en region. Det går inte att skicka meddelanden direkt till enskilda personer.

SDK är en digital infrastruktur som saknar ett eget användargränssnitt. Det innebär att den personal som använder SDK skapar och tar emot meddelanden i organisationens egna meddelandetjänster.

Introduktionsfilm - Säker digital kommunikation

Säker digital kommunikation överförs till Digg

SDK utvecklas och tillhandahålls i dag gemensamt av Digg och Inera. Enligt ett uppdrag från regeringen kommer hela ansvaret för SDK att flyttas till Digg senast 1 april 2024.

Läs mer om uppdraget från regeringen till Digg.

Fördelar med Säker digital kommunikation

SDK baseras på egenskaper och funktioner där rätt säkerhet och systemisk tillit är i fokus, för att skapa trygghet och förtroende hos alla anslutna organisationer. Det finns en rad fördelar med att ansluta till Säker digital kommunikation. Här är några av dem.

Rätt säkerhet

Deltagarorganisationernas rättsliga förutsättningar, verksamhetsbehov och krav på digital samverkan kan hanteras inom SDK-federationens och plattformens juridiska, organisatoriska, finansiella och tekniska säkerhetsåtgärder.

Systemisk tillit

Infrastrukturens anslutna organisationer har bevisade förmågor att tillsammans via systematiskt informationssäkerhetsarbete ge förutsättningar för säker, trygg och effektiv digital samverkan för alla inblandade.

Tidseffektivt

Genom att använda SDK istället för de traditionella kanaler som används idag, telefon, fax och brev, frigörs värdefull tid som kan användas bättre. Tid som i dag läggs på administration minskar till förmån för ett bättre fokus på huvudverksamheten. En snabbare hantering innebär ofta en stor vinst för den person som ärendet berör.

Ekonomi

Samhället i stort kan minska kostnaderna radikalt vid ett fullt genomfört anslutande till SDK. Beräkningar som Digg gjort antyder att kostnadsbesparingar, främst genom effektiviserad arbetstid, skulle kunna vara omkring 1 620 mnkr per år eller cirka 3 500 årsarbetskrafter. Siffrorna gäller det offentliga Sverige som helhet, men även på organisationsnivå kan man förvänta sig besparingar vid införande av SDK.

Anslut till Säker digital kommunikation

Det finns några ställningstaganden och vägval som måste göras i samband med anslutning och vi hjälper er gärna med dessa så ni kommer igång, för ju fler organisationer som väljer att delta desto mer ökar nyttan och användbarheten för alla. Det finns all anledning att redan nu förbereda en anslutning till SDK.

Fram till och med våren 2024 är det Inera som hanterar anslutningsprocessen, mer information om hur man går tillväga hittar du på Ineras webbplats.

Några saker att ha med inför anslutning:

  • Inled den interna processen tidigt för att säkra budget och resurser.
  • Utred vilka verksamhetsområden i organisationen som kan ha störst nytta av informationsutbyte med andra genom att använda SDK.
  • Säkerställ att ett systematiskt informationssäkerhetsarbete som följer regelverket för SDK finns på plats i verksamheten.
  • För att kunna använda SDK krävs att ni som deltagarorganisation ansluter till den tekniska infrastruktur som ligger till grund för SDK. Beroende på organisationens förutsättningar finns olika alternativ och vägval kring att fundera över och ta beslut om. Till exempel om anslutningen ska ske i egen regi eller genom att köpa en tjänst från någon leverantör och kommersiell aktör.

Mer information om hur man ansluter till SDK kommer att publiceras på sdk.digg.se i samband med att Digg tar över helhetsansvaret för SDK, semast 1 april 2024.

Vem kan ansluta till Säker digital kommunikation?

SDK och dess underliggande tekniska infrastruktur är i första hand utvecklad för offentlig sektor. Det innebär att det nu är möjligt att ansluta kommuner, regioner och statliga myndigheter. I framtiden kan detta komma att utvidgas även till andra offentligt finansierade verksamheter som har behov av att skicka information med höga krav på säkerhet.

Säker digital kommunikation idag

Från 1 mars 2022 går det att ansluta sig till den tjänst som Inera ansvarar för. För frågor om tjänsten och hur man ansluter sig, kontakta Inera.

Säker digital kommunikation (inera.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: