Säker digital kommunikation (SDK)

Säker digital kommunikation erbjuder ett tryggt, enkelt och säkert sätt att skicka känslig och sekretessklassad information mellan den offentliga sektorns olika aktörer. Målet är att öka säkerheten och effektiviteten för digital samverkan och informationsutbyte för att på så sätt ge bättre förutsättningar för att ta hand om de individer som behöver stöd.

Film: en introduktion till vad SDK är och vilken nytta det ger.

Vad är Säker digital kommunikation?

SDK är ett tryggt, enkelt och säkert sätt att utbyta information och meddelanden mellan aktörer i offentlig sektor. Det kan handla om känslig information i form av vårdplaner, behandlingsplaner, bedömningar av arbetsförmåga eller orosanmälningar. SDK är ett säkrare alternativ till telefonsamtal, fax eller vanliga brev som idag används inom exempelvis hälso- och sjukvården, skolan och socialtjänsten.

Meddelanden som skickas via SDK kan innehålla fritext och bilagor i olika format, idag PDF-format. Meddelandena adresseras till funktionsadresser hos anslutna deltagarorganisationer, exempelvis socialtjänsten inom en kommun, en avdelning på en myndighet eller vårdcentral inom en region. Det går inte att skicka meddelanden direkt till enskilda personer.

SDK är en digital infrastruktur som saknar ett eget användargränssnitt. Det innebär att den personal som använder SDK skapar och tar emot meddelanden i organisationens egna meddelandetjänster.

Mer information om anslutning till SDK

All information om SDK och hur man ansluter hittar du på webbplatsen sdk.digg.se

Anslut till Säker digital kommunikation

Det finns några ställningstaganden och vägval som måste göras i samband med anslutning och vi hjälper er gärna med dessa så ni kommer igång, för ju fler organisationer som väljer att delta desto mer ökar nyttan och användbarheten för alla. Det finns all anledning att redan nu förbereda en anslutning till SDK.

Vem kan ansluta till Säker digital kommunikation?

SDK och dess underliggande tekniska infrastruktur är i första hand utvecklad för offentlig sektor. Det innebär att det nu är möjligt att ansluta för kommuner, regioner och statliga myndigheter. Även privata bolag med verksamhet i offentlig sektor kan ansluta, liksom de tjänsteföretag vars tjänster underlättar anslutning till SDK.

Sdk.digg.se - läs mer om SDK och hur man ansluter

När man står i begrepp att ansluta till SDK fins många vägval att göra. Här kan du läsa mer om SDK och hitta all information du behöver för att ansluta till SDK.

Läs med på sdk.digg.se

Fördelar med Säker digital kommunikation

SDK baseras på egenskaper och funktioner där rätt säkerhet och systemisk tillit är i fokus, för att skapa trygghet och förtroende hos alla anslutna organisationer. Det finns en rad fördelar med att ansluta till Säker digital kommunikation. Här är några av dem.

Rätt säkerhet

Deltagarorganisationernas rättsliga förutsättningar, verksamhetsbehov och krav på digital samverkan kan hanteras inom SDK-federationens och plattformens juridiska, organisatoriska, finansiella och tekniska säkerhetsåtgärder.

Systemisk tillit

Infrastrukturens anslutna organisationer har bevisade förmågor att tillsammans via systematiskt informationssäkerhetsarbete ge förutsättningar för säker, trygg och effektiv digital samverkan för alla inblandade.

Tidseffektivt

Genom att använda SDK istället för de traditionella kanaler som används idag, telefon, fax och brev, frigörs värdefull tid som kan användas bättre. Tid som i dag läggs på administration minskar till förmån för ett bättre fokus på huvudverksamheten och bättre service för medborgarna. En snabbare hantering innebär ofta en stor vinst för den person som ärendet berör.

Ekonomi

Samhället i stort kan minska kostnaderna radikalt vid ett fullt genomfört anslutande till SDK. Beräkningar som Digg gjort antyder att kostnadsbesparingar, främst genom effektiviserad arbetstid, skulle kunna vara omkring 1 620 mnkr per år eller cirka 3 500 årsarbetskrafter. Siffrorna gäller det offentliga Sverige som helhet, men även på organisationsnivå kan man förvänta sig besparingar vid införande av SDK.

Finansieras av Europeiska unionen

Etableringen av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen är en del av Sveriges återhämtningsplan för att mildra effekterna av Covid-19 och stärka den digitala omställningen. Satsningen finansieras av Europeiska unionens stimulanspaket Next Generation EU. Sveriges återhämtningsplan (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: