Utforma regelverk digitaliseringsvänligt

I denna vägledning ger vi dig som offentlig aktör stöd och rekommendationer i hur du utformar regelverk som underlättar digitalisering och digitala arbetssätt.

Inledning

Med hög takt i den tekniska utvecklingen måste också regelverk och det sätt vi skapar regelverk utvecklas. Genom att skapa digitaliseringsvänliga regelverk kan offentlig förvaltning och samhället i stort dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

För att skapa ett hållbart välfärdssamhälle behöver digitaliseringen av Sverige intensifieras. Att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter är ett sätt att både möta dagens behov samt framtidens utmaningar. Det är nödvändigt att ha detta som utgångspunkt även i arbetet med regelgivning. En viktig del är att utforma författningar på ett sätt som gör det möjligt att digitalisera och därmed proaktivt säkerställa att författningar är mer digitaliseringsvänliga.

Denna vägledning är ett stöd i arbetet med författningsutveckling och regelgivning. Syftet är att inspirera till reflektion och diskussion, men även ge vägledning i hur regelverk kan utformas för att gör det möjligt att digitalisera.

Om Diggs rekommendation

Målgrupperna för vägledningen är främst de som arbetar med regelgivning på olika sätt inom offentlig förvaltning (statliga myndigheter, regioner och kommuner). Vägledningen är dock utformad för att kunna användas i alla branscher och sektorer. Vägledningen kan användas vid utformning av regelverk men även vid en hemställan till regeringen eller när en remiss ska besvaras.

Regelgivning bygger på olika hänsyn som måste vägas mot varandra och styrs av rättsliga ramar som ska beaktas, exempelvis avseende normgivningskompetens och krav på konsekvensbedömningar. I skärningspunkten mellan digitalisering och regelgivning finns ett antal strategiska och etiska överväganden som kan behöva göras. Vägledningen tar upp några av dem.

Vägledningen består av två delar:

  • En del som redogör för några av de aspekter som offentlig förvaltning ska ta hänsyn till vid regelgivning.
  • Diggs rekommendationer för att åstadkomma digitaliseringsvänlig regelgivning.

Utvecklingen går mer och mer emot att myndigheterna själva utreder och lämnar förslag på regler när det gäller digitalisering kopplat till den egna verksamheten (på eget initiativ eller på uppdrag av regeringen). Det finns ett behov av att författningar utvecklas på liknande sätt inom hela den offentliga förvaltningen för att åstadkomma en högre grad av juridisk interoperabilitet. Att juridiken inte i onödan är hindrande för digitalisering och för digital samverkan utgör en förutsättning för interoperabilitet. En av principerna i Svenskt ramverk för digital samverkan är Arbeta aktivt med juridiken. En del av denna princip är att offentliga organisationer ska bidra till att författningsstödet utvecklas genom att ta tillvara möjligheten att påverka arbete med utformning av författning kan de göras teknikneutrala och ge bättre förutsättningar för digitalisering.

Definitioner och begrepp i den här vägledningen

Med offentlig förvaltning avses statliga myndigheter, regioner och kommuner.

Med begreppet författning avses i denna vägledning lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter. De rekommendationer som ges i den här vägledningen kan även tillämpas på policys, ramverk, allmänna råd eller andra styrande dokument inom offentlig förvaltning.

Med begreppet regelgivning avses i denna vägledning att en aktör som kan meddela författningar beslutar om

  • ny författning
  • ändringar i befintlig författning eller
  • att upphäva en författning.

Film om att vägledningen

I filmen berättar vi om innehållet i vägledningen och hur den är uppbyggd.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: