Bilaga för personuppgiftsbehandling inom SDK

Anslutning för deltagarorganisationer
Sidkod: A1.2.7
Version: 1.5

Denna bilaga är en del av regelverket för SDK. Bilagan beskriver och specificerar vad som gäller inom SDK för federationsägaren och anslutna deltagarorganisationer när det gäller personuppgiftsbehandling.

Information om behandling av personuppgifter finns även publicerat på digg.se Länk till annan webbplats..

Allmänt om behandling av personuppgifter inom SDK

 • Deltagarorganisationer i SDK-federationen kan skicka meddelanden som innehåller personuppgifter till varandra på ett säkert sätt. En beskrivning av meddelandetyper finns i bilaga Meddelandetyper i SDK.
 • Respektive part ansvarar som personuppgiftsansvarig själv för att giltig författning om dataskydd följs.
 • Digg som federationsägare behandlar personuppgifter om kontaktpersoner men har inte tillgång till eller är personuppgiftsansvarig för behandling av uppgifter i meddelanden som skickas inom SDK-federationen.
 • Federationsägarens behandling av personuppgifter beskrivs nedan, se punkt 3.
 • Deltagarorganisationers behandling av personuppgifter och personuppgiftsansvar beskrivs under punkt 4 nedan.
 • För adressering av meddelanden mellan organisationerna finns en adressbok. I denna anges funktionsadresser. Personuppgifter ska inte förekomma i adresseringen. En beskrivning av informationsflödet i adressboken finns under punkt 13 i Regelverk för deltagarorganisationer inom SDK.
 • Vid personuppgiftsincedent ansvarar federationsägaren och berörd deltagarorganisation för att bistå annan personuppgiftsansvarig part med nödvändig information eller åtgärd för att denne ska kunna hantera incidenten enligt kraven i dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsansvar för federationsägaren

 • Digg som federationsägare tar emot anmälan om anslutning till SDK och ansluter deltagarorganisationer.
 • Digg är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som är nödvändiga för att kunna tillgängliggöra infrastrukturen för deltagarorganisationerna samt för att administrera komponenterna i SDK.
 • Federationsägaren kommer att behandla följande personuppgifter:
  • Kontaktperson hos deltagarorganisation: för- och efternamn, roll, e-postadress och telefonnummer.
  • Teknisk kontaktperson: för- och efternamn, roll, e-postadress och telefonnummer.
  • Deltagarorganisationens användaradministratör av SDK Adressbok: för- och efternamn, roll, e-post, telefonnummer, inloggningsmetod, personnummer, identifikationsnummer eller HSA-ID.
 • Behandling av personuppgifter i samband med support eller liknande åtgärder för att möjliggöra tillhandahållandet av SDK till deltagarorganisation. Det är begränsat till administrativa kontaktuppgifter som beskrivs under punkt 3.3 ovan.
 • Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att Digg ska kunna genomföra sitt uppdrag att tillhandahålla tjänsten SDK. Behandlingen utgör en uppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1.e i dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsansvar för Deltagarorganisation vid överföring av meddelanden

 • Ett meddelande som innehåller personuppgifter och som överförs i meddelande via SDK betraktas som personuppgift även om det är krypterat. Personuppgifter kan förekomma både i meddelandetexten och i bilagor som bifogas till meddelandet.
 • Sändande deltagarorganisation är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överförs i meddelanden som skickas i SDK-federationen. Ett nytt ansvar avseende fortsatt personuppgiftsbehandling uppstår hos mottagande deltagarorganisation när mottagande deltagarorganisations accesspunkt har skickat transportkvittens till sändande deltagarorganisations accesspunkt.
 • Sändande respektive mottagande deltagarorganisation är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som hanteras i den egna organisationens lokala komponenter och accesspunkt samt för de loggar som avser deltagarorganisationens administration i SDK:s gemensamma komponenter.
 • Federationsägare och ansvarig för plattformen eDelivery är inte part i deltagarorganisationers behandling av personuppgifter vid överföring av meddelanden via SDK.
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: