Skapa automationsvänliga regelverk

I denna vägledning ger vi dig som offentlig aktör stöd och rekommendationer i hur du skapar regelverk som är anpassade efter hur en dator fungerar. Detta för att enklare kunna låta en maskin eller en teknik att utföra ett arbetsmoment.

Inledning

Diggs rekommendationer om automationsvänliga regelverk riktar sig till offentlig förvaltning (statlig myndighet, region eller kommun).

Digitaliseringen beskrivs ofta som vår tids starkaste förändringsfaktor. Digitaliseringen utgör dock inte något självändamål, men ger möjligheter att förändra hur vi arbetar i offentlig förvaltning. Ytterst sett förväntas digitaliseringen möjliggöra en mer rättssäker och effektiv förvaltning, där medborgarna får bättre service för de medel som myndigheterna förfogar över för att genomföra sina uppdrag.

Automation innebär att man låter en maskin eller en teknik utföra ett arbete. I en digital förvaltning ges möjligheter för maskiner att automatiserat utföra uppgifter som åligger offentlig förvaltning. Detta ger potentiellt möjligheter för mer effektiv och rättssäker tillämpning av regler, där offentlig förvaltning kan använda sina personella resurser till andra arbetsuppgifter än sådana som kan automatiseras. Automation förutsätter att det går att på förhand instruera maskinen hur den ska agera.

Om Diggs rekommendation

När Digg ger rekommendationer för automation av författning avses dels åtgärder som syftar till att förenkla automation av processer, dels hur offentlig förvaltning kan arbeta med författningar som möjliggör en hög grad av automation i tillämpningen. Det kan exempelvis vara fråga om automatisering av vissa moment som står utanför beslutsfattande som innebär myndighetsutövning:

  • Automatiserad service i form av chattbotar.
  • Automatisering av administrativa moment i verksamheten.
  • Ett eller flera delmoment i handläggningen som automatiseras.
  • Helt automatiserade beslutsförfaranden
  • Kodifiering av en hel författning (”rules as code”).

Den här vägledningen syftar till att presentera vilka överväganden som behöver göras ur ett rättsligt perspektiv då författning tas fram som medger ett mer automatiserat arbete inom offentlig förvaltning. Utgångspunkten är att ju mer automationsvänligt en författning kan utformas, desto bättre blir möjligheterna att automatisera förfaranden i offentlig förvaltning på ett effektivt och rättssäkert sätt. Frågor som avser artificiell intelligens (AI) omfattas inte av denna vägledning.

Definitioner och begrepp i den här vägledningen

Med offentlig förvaltning avses statliga myndigheter, regioner och kommuner.

Med begreppet författning avses i denna vägledning lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter. De rekommendationer som ges i den här vägledningen kan även tillämpas på policys, ramverk, allmänna råd eller andra styrande dokument inom offentlig förvaltning.

Med begreppet regelgivning avses i denna vägledning att en aktör som kan meddela författningar beslutar om

  • ny författning
  • ändringar i befintlig författning eller
  • att upphäva en författning.

Film om att vägledningen

I filmen berättar vi om innehållet i vägledningen och hur den är uppbyggd.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: