Krav vid tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande

I den här vägledningen kan du som offentlig aktör läsa mer om vilka krav du behöver ta hänsyn till när du och din organisation tillgängliggör data för vidareutnyttjande.

Att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande innebär att du och din organisation ger tillgång till information i digitala format, utan omotiverade hinder för hur sådan data får vidareutnyttjas. Tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande ska ske i enlighet med de krav som finns i öppna datalagens andra kapitel, som handlar om skydd av information, format och villkor. I denna vägledning beskriver vi

  • vilka skyddsintressen som du och din organisation behöver hantera inför ett tillgängliggörande
  • vilka formatkrav som gäller för data
  • hur villkor för vidareutnyttjande av data får sättas.

Om denna vägledning

Denna vägledning är inte ett metodstöd för att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande i enlighet med öppna datalagen, utan enbart beskriver de rättsliga kraven som regleras i 2 kap. öppna datalagen.

Vägledningen avser enbart tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande om sådan data omfattas av öppna datalagen och öppna data-direktivet.

Vägledningen avser inte sådana skyddade kategorier av data som görs tillgängliga för vidareutnyttjande enligt EU:s dataförvaltningsförordning (förordning (EU) 2022/868 av den 30 maj 2022 om europeisk dataförvaltningsförordning och om ändring av förordning (EU) 2018/1724).

Vägledningen är framtagen av Digg med stöd av en referensgrupp med deltagare från Statistiska centralbyrån, Lantmäteriet och Försäkringskassan. Avsnittet om informationssäkerhet är framtaget med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: