Teknisk beskrivning av digital post

Infrastrukturen för digital post, även kallad Mina meddelanden, består av en rad tjänster som finns hos förmedlare, hos oss på Digg och hos brevlådeoperatörerna. Du använder tjänsterna för att skicka försändelser som innehåller meddelanden till mottagarna.

Om du vill ha en övergripande beskrivning av infrastrukturen innan du läser denna tekniska beskrivning kan du läsa om hur digital post fungerar.

Så här funkar digital post

Ditt ansvar som avsändare

Som avsändare ansvarar du för att

 • skapa försändelser som följer det tekniska tjänstekontraktet och reglerna för att utforma meddelanden
  signera och försegla försändelser
 • kontrollera i förmedlingsregistret (FaR) om mottagaren har en digital brevlåda, om den vill ha digitala utskick från dig och till vilken brevlådeoperatör du ska skicka försändelsen
 • skicka försändelser till rätt brevlåda.

Du kan välja att göra detta själv eller anlita en underleverantör för att göra allt eller delar av detta. För att hantera att du som avsändare kan anlita en underleverantör för att skicka försändelser finns rollen förmedlare inom infrastrukturen. Förmedlaren är registrerad i förmedlingsregistret (FaR) och har rätt att skicka försändelser för sin egen organisation eller för en annan organisation.

Om du skickar försändelser själv är din organisation registrerad som förmedlare. Om du istället anlitat en underleverantör för att skicka försändelser är den registrerad som förmedlare med rätt att skicka försändelser för din organisation.

Oavsett om du gör allt själv eller anlitar en underleverantör, är det du som avsändare som har ansvaret.

Läs mer om vilket ansvar du har i de allmänna villkoren

Tjänsterna inom digital post

Infrastrukturen för digital post består av en rad tjänster som finns hos förmedlare, hos oss på Digg och hos brevlådeoperatörerna.

Tjänsten Recipient

Tjänsten Recipient ansvarar vi på Digg för. Du som avsändare och förmedlare anropar tjänsten för att kontrollera om mottagaren har en digital brevlåda, om den vill ha digitala utskick från dig och till vilken brevlådeoperatör du ska skicka försändelsen.

Tjänsten Message

Vi rekommenderar att du och eventuell underleverantör följer det standardiserade gränssnittet för förmedling. Då implementerar förmedlaren tjänsten Message. Tjänsten anropas av dig som avsändare för att leverera försändelser till förmedlaren.

Tjänsten Authority

Tjänsten Authority ansvar vi på Digg för. Den anropas av förmedlaren för att kontrollera om du som avsändare är ansluten till infrastrukturen och får skicka försändelser.

Tjänsten Service

Tjänsten Service ansvarar respektive brevlådeoperatör för. Tjänsten anropas av förmedlaren för att skicka försändelser till brevlådeoperatören. Samma tjänst anropas både för att skicka försändelser av skyddsklass 3 och skyddsklass 1.

Skicka försändelser inom digital post

Här beskrivs hur du skickar försändelser inom digital post. Beskrivningen utgår från att du och eventuell underleverantör följer det standardiserade gränssnittet för förmedling. Tjänsterna och operationerna finns specificerade i dokumentet Tekniska tjänstekontrakt – API.

Tekniska tjänstekontrakt – API (pdf, 1MB) Pdf, 854.8 kB.

För att kontrollera om mottagaren har en digital brevlåda och vill ha utskick från dig anropar du som avsändare tjänsten Recipient med operationen isReachable. Om mottagaren har en digital brevlåda och vill ha utskick från dig skapar du en försändelse som innehåller ett eller flera meddelanden och eventuella bilagor. När du skapat försändelsen signerar du den.

När du har en signerad försändelse skickar du den till förmedlaren via tjänsten Message och operationen distributeSecure. Om förmedlaren ligger externt kontrollerar den om du som avsändare är ansluten till infrastrukturen. För att ta reda på vilka avsändare som är ansluta till infrastrukturen anropar den tjänsten Authority med operationen getSenders.

Därefter kontrollerar förmedlaren försändelsens signatur, att försändelsen är intakt och att du som avsändare är den som du utger dig för att vara. När signeringen är godkänd förseglas den genom att stämplas och signeras och läggs därefter i kö för utdelning.

Förmedlaren kontrollerar hos vilken brevlådeoperatör brevlådeinnehavaren har sin digitala brevlåda. Detta genom att anropa tjänsten Recipient hos oss på Digg med operationen isReachable.

Förmedlaren skickar sedan försändelsen genom att anropa tjänsten Service med operationen deliverSecure hos brevlådeoperatören där mottagaren har sin digitala brevlåda. Förmedlaren lagrar status kring försändelsens leverans som du som avsändare sedan kan kontrollera.

Det är du som avsändare som ansvarar för att följa upp att försändelsen har levererats av förmedlaren till mottagarens digital brevlåda. Detta gör du genom att anropa tjänsten Message hos förmedlaren med operationen checkDistributionStatus. Vi rekommenderar att du har övervakning på om försändelsen tar för lång tid att förmedla till mottagaren. Du bör vidta åtgärder om operationen checkDistributionStatus skickar tillbaka pending under en för lång tid.

Beskrivning av försändelser och meddelanden

Här beskrivs vad ett meddelande och en försändelse är, vilka attribut de har samt format och maxstorlek. I dokumentet Tekniska tjänstekontrakt – API får du mer detaljerad information om attributen hos ett meddelande och en försändelse.

Tekniska tjänstekontrakt – API (pdf, 1 MB) Pdf, 854.8 kB.

Försändelse

En försändelse består av ett försändelsehuvud, Delivery Header, och ett meddelande, Secure Message.

Försändelsehuvud

Försändelsehuvudet består av

 • Sender där du anger ditt organisationsnummer och namnet på din organisation
 • Recipient där du berättar till viket personnummer eller organisationsnummer försändelsen ska skickas
 • Reference som du kan använda för exempelvis din interna kostnadsfördelning
 • CorrelationId som du kan använda för att referera till exempelvis ett befintligt ärende hos dig
 • Attention som du kan använda om du vill skicka till en specifik avdelning i mottagarens företag.

När du har signerat och förseglat försändelsen innehåller den även information om detta.

Meddelande

När du tar fram ett nytt meddelanden är det viktigt att du följer reglerna för utforma meddelanden.

Utforma meddelanden

Ett meddelande, Secure Message, består av

 • meddelandehuvud, Message Header
 • meddelandets innehåll, Message Body
 • eventuella bilagor, Attachment.

Meddelandehuvud

Meddelandehuvudet, Message Header, består av

 • Id som är meddelandets identitet
 • Subject som är meddelandets rubrik
 • SupportInfo där du berättar var mottagaren ska vända sig om den har frågor om innehållet i meddelandet
 • OfficialMatter som inte används idag
 • Metadata som kan användas för att sätta fria attribut med hjälp av Tag och Value
 • Language där berättar vilket språk meddelandet är på
 • Reply som inte används idag
 • ReceiptRequest som inte används idag.

Innehåll i meddelandet

Meddelandets innehåll består av

 • ContentType där du berättar om meddelandets innehållet är av typen text (text/plain) eller HTML (text/html)
 • Body där du lägger in innehållet i meddelandet.

Bilagor till meddelandet

Du kan skicka med bilagor om du på något sätt behöver komplettera meddelandets innehåll. En bilaga består av

 • ContentType där du berättar vilken typ av bilaga det är
 • Body som är själva bilagan
 • Checksum som beräknas på bilagans datainnehåll
 • Filename som är bilagans filnamn.

Dokument och länkar

Ny version av API-specifikationen för Förmedlingsadressregistret är publicerad

Vi tar första steget till att lansera en ny brevlåda. Det här innebär att vi förändrar DNS-adress till Mina meddelanden så att den blir myndighetpost.se Länk till annan webbplats.. Denna förändring finns i version 6.9. Förändringen träder i kraft i samband med planerat tekniskt underhåll den 6 maj.

Under arbetet med att systemförnya Min myndighetpost kommer vi att ändra DNS-adressen på den befintliga brevlådan till myndighetspost.se Länk till annan webbplats.. Förändringen innebär att vi måste byta endpointadresser till den befintliga brevlådan.

Det är endast endpointadresserna till Min myndighetpost som är förändrad, i övrigt fungerar API:et som tidigare.

Tekniska tjänstekontrakt – API (pdf, 1MB) Pdf, 854.8 kB.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: