Krav på villkor

Villkor för att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande får ställas om det är motiverat av ett allmänintresse, villkoret är objektivt, proportionerligt och icke-diskriminerande samt om villkoret inte begränsar konkurrensen.

Ett syfte med öppna datalagen är att data som tillgängliggörs av offentliga aktörer ska kunna vidareutnyttjas fritt och utan begränsningar för hur data får bearbetas. Öppna datalagen ger inte någon rätt för offentliga aktörer att ställa villkor för hur data får vidareutnyttjas, men under vissa förutsättningar är det möjligt ställa vissa villkor.

Hur sådana villkor ska vara utformade regleras i 2 kap. 5 § öppna datalagen, där det står att ett villkor

  • ska vara motiverat av ett allmänintresse
  • ska vara objektivt
  • ska vara proportionerligt
  • ska vara icke-diskriminerande för jämförbara slag av vidareutnyttjande
  • inte får begränsa konkurrensen eller i onödan inskränka möjligheterna att vidareutnyttja data.

Digg har tillsammans med Patent- och registreringsverket tagit fram en rekommendation om öppna licenser och immaterialrätt som kompletterar öppna data-direktivet och som utgör ett riktmärke för att arbeta med licenser för öppna data (prop. 2021/22:225 s. 45)

Rekommendation om öppna licenser och immaterialrätt

När villkor får ställas

För att ett villkor ska få ställas ska det vara motiverat av ett allmänintresse. Ett allmänintresse är i regel något som är av övergripande relevans för alla i ett samhälle, som exempelvis folkhälsa, allmän säkerhet, miljö och konsumentskydd. Även utövande av en immateriell rättighet betraktas som ett allmänintresse (prop. 2021/22:225 s. 44).

Du som offentlig aktör får bara sätta villkor om du har rätt till det enligt annan lag eller förordning. Ett exempel är data som omfattas av en immateriell rättighet som gör det möjligt att licensera data med stöd av lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Ett annat exempel är när villkor sätts för att skydda andra skyddsintressen som framgår direkt av lag eller författning, som exempelvis 4 kap. 16 § förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation.

Ett offentligt företag eller ett offentligt styrt organ som inte omfattas av någon skyldighet att ge tillgång till data får ställa villkor för vidareutnyttjande under förutsättning att det inte finns hinder för detta i någon annan författning (prop. 2021/22:225 s. 85).

Villkor för vidareutnyttjande enligt öppna datalagen kan utfärdas i form av en licens. Genom licensen kan en innehavare av en immateriell rättighet uppställa villkor för exempelvis data får spridas och bearbetas, eller uppställa villkor om att det informationsbärande innehållet inte får ändras eller att vidareutnyttjaren ska ange källa eller upphovsman (prop. 2021/22:225 s. 44). Kraven på villkor, dvs. att villkor bl.a. ska vara objektiva, proportionerliga och icke-diskriminerande enligt 2 kap. 5 § öppna datalagen omfattar även licenser.

En förutsättning för att kunna uppställa villkor genom en licens är att det data som tillhandahålls för vidareutnyttjande omfattas av en immateriell rättighet som gör det möjligt att licensera data. Upphovsrätt eller närstående rättigheter så som databasskydd och katalogskydd är sådana immateriella rättigheter som skulle kunna tillämpas för att uppställa villkor för vidareutnyttjande genom en licens, se 1 § och 49 § URL.

Krav på utformning av villkor för vidareutnyttjande

I öppna datalagen 2 kap. 5 § regleras också hur ett villkor ska vara utformat.

Kravet på icke-diskriminering innebär att olika jämförliga slag av vidareutnyttjande ska regleras likadant. Det är möjligt att ha olika typer av villkor, så länge som villkor inom varje slag är objektiva och proportionerliga.

Kravet på att villkor ska vara objektiva och proportionerliga innebär att den inskränkning som villkoret ger bara får vara så stor som är nödvändig. Ett villkor ska inte vara onödigt begränsande. Ett villkor som ställs med grund i en immaterialrättslig rättighet om att en vidareutnyttjare ska ange källan för data ska normalt sett inte anses utgöra en inskränkning av rätten till vidareutnyttjande. För villkor som har sin grund i annan lag eller förordning har kraven på objektivitet, proportionalitet och icke-diskriminering som regel redan beaktats inom ramen för den lagen eller förordningen (prop. 2021/22:225 s. 85).

Slutligen finns krav på att ett villkor inte får användas för att begränsa konkurrensen. Huruvida ett villkor begränsar konkurrensen avgörs i första hand i enlighet med regleringen i konkurrenslagen (2008:579) som reglerar otillåtna konkurrensbegränsande förfaranden. (prop. 2021/22:225 s. 44).

Sammanfattning av möjligheten att uppställa villkor för vidareutnyttjande

Villkor för vidareutnyttjande kan uppställas under förutsättning att:

  1. Det finns stöd i annan lag eller författning än öppna data-lagen att uppställa villkor, för statliga eller kommunala myndigheter, eller, för offentligt styrda organ och offentliga företag), det saknas hinder i annan författning för att uppställa villkor.
  2. Uppställande av villkor är motiverat av ett allmänintresse. Villkor som kan vara motiverade av allmänintresse kan exempelvis vara sådant som gäller folkhälsa, allmän säkerhet, miljö, konsumentskydd eller utövande av en immateriell rättighet.
  3. Villkoret ska vara objektivt, proportionerligt och icke-diskriminerande för jämförbara slag av vidareutnyttjande.
  4. Ett villkor får inte begränsa konkurrensen eller i onödan inskränka möjligheterna att vidareutnyttja data.
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: