1. Grundläggande begrepp

Nedan beskrivs grundläggande begrepp inom området nyttorealisering och som nämns i denna vägledning. Definitioner kan skilja sig åt mellan organisationer, men det viktiga är att man är överens inom organisationen eller i samarbetet med andra, om vad man avser med olika begrepp.

Effekt

Effekt är resultatet av en förändring som inträffar som en följd av en vidtagen åtgärd och som annars inte skulle ha inträffat. En effekt visar ofta en riktning, medan en nytta ofta är ett kvantifierat och värderat uttryck för effekten. En effekt kan formuleras i ett effektmål.

Effektkedja

Effektkedja är ett verktyg som kan användas för att visa kopplingen mellan mål och de aktiviteter som bedrivs för att utveckla en organisation eller för ett samarbete mellan organisationer.

Effektmål

Effektmål beskriver den effekt en förändringsinsats förväntas ge vid en given tidpunkt.

Förändringsinsats

En förändringsinsats omfattar alla aktiviteter kopplade till att kunna realisera nyttan med en förändring. Förändringsinsatser kan bedrivas i olika former, som linjearbete, uppdrag, projekt eller program.

Kan också kallas: utvecklingsinsats

Förändringsledning

Förändringsledning handlar om förändring på både individuell och organisatorisk nivå. Det är ett strukturerat arbetssätt för att leda individer, team och organisationer från ett nuvarande tillstånd till ett framtida önskat tillstånd. Förändringsledning innebär att fokusera på mjuka värden som människors vilja, beteenden och kultur för att få ut den optimala nyttan av en förändringsinsats.

Förändringsunderlag

Beslutsunderlag som motiverar en förändringsinsats eller en investering.

Kan också kallas: business case (textuell beskrivning av en förändringsinsats)

Indikator

En indikator är ett mått som ska bidra till förståelse för hur väl organisationen lyckas med att realisera verksamhetens mål och strategiska planer.

Iterativ

Ordet iterativ betyder upprepande, och i grunden så innebär en iterativ process att man upprepar en sekvens eller en cykel av processen om och om igen för att nå det önskade resultatet.

Målanalys

En målanalys innebär att man i den egna organisationen eller vid samarbete mellan organisationer identifierar mål med en förändring. Mål kan struktureras i olika nivåer, från mål på en övergripande strategisk nivå till mål för enskilda individer.

Nettonytta

Skillnaden mellan nytta (nyttan med förändringen) och kostnad (kostnaden för förändring) kallas ofta för nettonytta.

Nollmätning

Att mäta nuläget av en nytta kallas inom nyttorealisering för nollmätning.

Kan också kallas: basmätning.

Nytta

En nytta är en mätbar behovsgrundad förändring. Förändringen ska uppfattas som positiv av en eller flera intressenter och bidra till ett eller flera mål. Det kan vara verksamhetsmål eller ett gemensamt mål vi ett förändringssamarbete.

Kan också kallas: värde.

Nyttoanalys

Analys som syftar till att identifiera, specificera, kvantifiera och värdera nyttor kopplade till en förändringsinsats.

Jämför nytto- och kostnadsanalys.

Nytto- och kostnadsanalys

Analys som syftar till att identifiera, specificera, kvantifiera nyttor och värdera nyttor kopplade till en förändringsinsats. I analysen ingår även att identifiera och uppskatta kostnader för att realisera nyttorna.

Jämför nyttoanalys.

Nytto- och kostnadskalkyl

En nytto- och kostnadskalkyl innehåller identifierade, specificerade, kvantifierade och värderade nyttor kopplade till en förändringsinsats. I kalkylen ingår även identifierade, specificerade och uppskattade kostnader för att realisera nyttorna. Innehållet i kalkylen är resultatet från nytto- och kostnadsanalysen.

Nyttorealisering

Nyttorealisering är ett aktivt och systematiskt lednings- och styrningskoncept som syftar till att säkerställa och optimera nyttan med de förändringar vi tänker genomföra.

Kan också kallas: nyttohantering, nyttohemtagning, effekthemtagning, nyttostyrning, effektstyrning, värderealisering och effektrealisering.

Nyttorealiseringsansvarig

En chef eller medarbetare med ansvar för att realisera planerade nyttor i en verksamhet eller i ett organisationsöverskridande samarbete. Ansvaret ska vara förankrat och accepterat.

Kan också kallas: realiseringsansvarig.

Nyttorealiseringsplan

En nyttorealiseringsplan kan innehålla planerade nyttor med en förändringsinsats, hur och när dessa ska följas upp samt vem som ansvarar för mätning, uppföljning och realisering.

Nyttoregister

Information om beslutade nyttor med olika förändringsinsatser kan sammanställas i ett nyttoregister.

Jämför med nytto- och omställningsregister.

Nytto- och omställningsregister

Ett nytto- och omställningsregister ger en bild över verksamhetens samlade omställningar, vad som ska ske och vem som är ansvarig för att utföra vad –- det är viktig information för att ledningen ska kunna bedöma och styra hela organisationens förflyttning. Det är också ett verktyg för att kommunicera ut förändringar och omställningar till alla medarbetare och även externt till de som organisationen finns till för.

Jämför med nyttoregister.

Prestationsmätning

Att mäta resultaten av aktiviteter i en verksamhet, till exempel löpande verksamhet, brukar även kallas prestationsmätning.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: