Förenklad övervakning

En förenklad övervakning innebär att Digg använder ett verktyg för automatisk granskning. Vi gör inga manuella kontroller av webbplatsen vid en förenklad granskning.

När ni har fått en rapport om förenklad övervakning

  1. Ni behöver aldrig återkoppla till Digg.
  2. Gå igenom och kontrollera de brister som nämns i rapporten. Ni bör se rapporten som ett komplement till manuella tester.
  3. Gör en egen ingående tillgänglighetskontroll av er webbplats, inklusive dokument, för att bedöma vad som behöver åtgärdas.
  4. Åtgärda de brister ni identifierat och säkerställ att er webbplats uppfyller tillgänglighetskraven.
  5. Kontrollera och uppdatera er tillgänglighetsredogörelse så att den speglar webbplatsens aktuella tillgänglighet.

Granskningsverktyget OAW

Granskningsverktyget som Digg för närvarande använder heter OAW (Observatorio de Accesibilidad Web). Det är utvecklat av Spaniens tillsynsmyndighet, Mineco. Verktyget finns som öppen källkod på GitHub, men Digg har tagit fram en egen version med en del förändringar, bland annat översättningar till svenska.

I nuläget är det inte möjligt för aktörer att använda Diggs version av verktyget.

Granskningsverktyget skapar rapporten

Verktyget OAW väljer slumpmässigt ut ett antal sidor på webbplatsen och analyserar dessa utifrån ett antal tillgänglighetskriterier som är möjliga att kontrollera automatiskt. Granskningsverktyget skapar en rapport med resultat och anmärkningar som vi skickar med e-post till aktören.

Sidorna som har granskats är slumpmässigt utvalda. De brister som finns på en granskad webbsida kan därför förekomma på fler ställen på webbplatsen.

Tillgänglighetsrapporten som vi skickar ut skapas vanligtvis samma dag som utskicket sker. Datumet för när rapporten skapades finns på första sidan, längst ner till höger.

Rapporten visar misstänkta brister

Alla automatiska verktyg har sina styrkor och begränsningar, och olika verktyg identifierar olika brister. Inget verktyg är heltäckande eftersom de flesta krav som gäller webbtillgänglighet kräver manuell bedömning.

Verktyget som Digg använder tillämpar eventuella JavaScript på sidan och analyserar sedan det resulterande DOM-trädet. Alla brister går då inte att se i källkoden, utan kan finnas i den färdiga sidan efter att skripten har körts. Beroende på om ert verktyg gör detsamma kan olika brister upptäckas.

Automatiska verktyg kan också ge falska larm. Därför är det viktigt att göra en manuell bedömning av om det verkligen handlar om en brist eller inte.

Att tolka resultaten i rapporten

Verktyg för automatisk granskning av webbtillgänglighet kan bara testa ett begränsat antal av de krav som finns i EU-standarden; de flesta kräver en manuell bedömning. Det granskningsverktyg Digg använder kan dessutom upptäcka brister som går utöver vad EU-standardens krav omfattar. Automatisk granskning innebär även risk för falska larm.

Rapporten bör ni därför se som ett komplement till manuella tester. Finns det i rapporten en webbsida med många nedslag ger det en god indikation på att det kan finnas problem med tillgängligheten på er webbplats.

Frågor och svar

De webbplatser som väljs ut för övervakning baseras på kriterier som till exempel geografisk spridning, om aktören är lokal, regional eller nationell samt att aktörerna ska finnas inom olika verksamhetsområden och samhällsfunktioner.

Nej, Digg kan inte hjälpa er att hitta felen. Granskningsverktyget kan inte på ett enkelt sätt beskriva var i koden ett fel finns, eftersom verktyget analyserar sidan som den ses av en webbläsare, där skript kan ha modifierat innehållet. När ni letar efter bristerna behöver ni därför använda inspektören (utvecklarverktyget) i er webbläsare.

Alla automatiska verktyg har sina styrkor och begränsningar, och olika verktyg identifierar olika brister. Inget verktyg är heltäckande eftersom de flesta krav som gäller webbtillgänglighet kräver manuell bedömning.

Verktyget som Digg använder tillämpar eventuella JavaScript på sidan och analyserar sedan det resulterande DOM-trädet. Alla brister går då inte att se i källkoden, utan kan finnas i den färdiga sidan efter att skripten har körts. Beroende på om ert verktyg gör detsamma kan olika brister upptäckas.

Automatiska verktyg kan också ge falska larm. Därför är det viktigt att göra en manuell bedömning av om det verkligen handlar om en brist eller inte.

Vi har inte möjlighet att utföra granskning på begäran. Det finns testverktyg ni själva kan använda för att testa tillgänglighet på er webbplats.

Automatiska testverktyg kan inte testa all tillgänglighet på webbplatsen, appen eller i dokumentet, utan ska ses som ett komplement till manuell granskning. Digg kan inte rekommendera något automatiskt testverktyg.

Nej, inte i nuläget.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: