Anslutningsresa för leverantörer av meddelandesystem

Anslutning för leverantörer av meddelandetjänster
Sidkod: B1.5
Version: 1.5

Informationen på denna sida beskriver stegen som en leverantör av meddelandesystem (meddelandetjänst och meddelandeklient) har framför sig för att ansluta systemet till Diggs miljö OPEN-TEST.

1. Inledning

Dokumentet är en del av SDK:s regelverk för meddelandesystem. Miljön OPEN-TEST tillhandahålls av SDK federationsägare (Digg). Anslutning och kvalificering av meddelandesystem sker i denna miljö.

Detta dokument är ett styrande dokument för leverantörer av meddelandesystem och innehåller en övergripande beskrivning av anslutningsresan som leverantörer av meddelandesystem behöver genomföra för att ansluta till SDK.

2. Förberedelser inför anslutning till SDK

Inför anslutning till miljön OPEN-TEST behöver leverantör av meddelandesystem säkerställa att den har:

3. Anslutningsresan - nödvändiga steg för anslutning till miljön OPEN-TEST

Leverantörer av meddelandesystem bör ta kontakt med Digg för dialog om anslutningsförfarandet och organisationens förutsättningar. I tabellen nedan beskrivs de anslutningssteg som behöver genomföras.

Steg

Aktivitet

Hur

1

Leverantören lämnar in ”Anmälan om anslutning av meddelandesystem till miljön OPEN-TEST”.

 

Ifyllt och skickat ”Anmälan om anslutning av meddelandesystem till OPEN-TEST”

2

Leverantörens accesspunktsoperatör registrerar och publicerar deltagarorganisation i Service Metadata Publisher (SMP).

Genom accesspunkts-operatörens gränssnitt i SMP

3

Vid beslut om anslutning lägger SDK federationsägare upp organisationsinformation i SDK adressbok. Federationsägaren registrerar leverantörens användaradministratör. Inloggningsuppgifter skickas till leverantören.

 

Leverantörens användaradministratör registrerar övriga användare, inklusive användare för SDK adressbok och SDK testklient.

 

4

Leverantör lägger upp testdeltagarens O2O-certifikat i SDK adressbok.

 

5

Leverantören lägger upp funktionsadresser för att genomföra tester i OPEN-TEST.

Se Handledning för administratörer i SDK adressbok

6

Leverantören utför tester för meddelandesystem (MT/MK).

 

Se Testfall för meddelandesystem.

Testfallen beskriver också konfiguration som är nödvändig i SDK adressbok för genomförande av integrationstesterna.

7

Leverantören dokumenterar resultat av tester och använder dessa som underlag för att kunna fylla i Försäkran om överensstämmelse. Leverantörer kan genomföra ett antal tester själva mot SDK i SDK testklient.

 

Se Testfall för meddelandesystem.

Se Försäkran om överensstämmelse.

8

Leverantören lämnar in försäkran om överensstämmelse till SDK federationsägare.

Se Försäkran om överensstämmelse.

9

Federationsägaren bekräftar till leverantören att försäkran om överensstämmelse har tagits emot. Federationsägaren granskar och kontrollerar genomförda testfall mot loggar i OPEN-TEST.

Att samtliga tester har genomförts med positivt utfall innebär att meddelandesystemet uppfyller villkoren från angivet regelverk för meddelandesystem för att kunna stödja deltagarorganisationer i SDK QA-miljö.

 

10

Leverantören tecknar prenumeration på driftinformation och nyheter.

Se driftinformation för SDK

Prenumerera på nyheter från SDK Länk till annan webbplats.

4. Exempel på löpande administration och förvaltning

Nedan listas exempel på aktiviteter som behöver bevakas efter anslutning till SDK.

Aktivitet

HUR

Leverantören säkerställer att den i fortsättningen följer SDK:s regelverk och ramverk.

Se Regelverk för deltagarorganisationer inom SDK, och Regelverk för meddelandesystem.

Federationsägaren informerar leverantören om uppdateringar och förändringar i regelverk enligt federationsägarens rutiner.

Leverantören kan vid behov stödja deltagarorganisationen vid incidenter och med support.

Support, incident- och felhantering.

Leverantörer erbjuds att vid behov delta i vidareutveckling av SDK.

Detta kommer att hanteras genom ett eller flera leverantörsforum.

Leverantören informerar federationsägaren om förändringar, exempelvis uppdatering av kontaktpersoner och uppdateringar av meddelandesystem.

Skicka in ett ändringsformulär för leverantörer.

5. Avregistrering

Federationsägare har rätt till att avregistrera leverantören om regelverket för deltagarorganisationer inte följs.

Om leverantören väljer att avregistreras från OPEN-TEST ansvarar denne för att genomföra följande aktiviteter:

  • Informera federationsägare om avregistrering i SDK. Avregistrering görs med att skicka in en uppdaterad ändringsbegäran.
  • Avregistrera metadata i SDK adressbok i OPEN-TEST och tillse att accesspunktsoperatör tar bort metadata i SMP i OPEN-TEST.

Efter avslutad avregistrering behöver leverantören göra om ovanstående anslutningsresa om den vill bli godkänd i OPEN-TEST vid en senare tidpunkt.

6. Stöddokumentation för anslutning till OPEN-TEST

Stöddokumentation för anslutning till miljön OPEN-TEST:

7. Support för leverantörer

Information om kontaktvägar för support och frågor hittar du här: Support, fel och incidenthantering inom SDK

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: