Instruktioner för anslutning till OPEN-TEST

Anslutning för leverantörer av meddelandetjänster
Sidkod: B1.5.1
Version: 1.5

Vägledande instruktioner för att fylla i blanketterna Anmälan om anslutning av meddelandesystem till OPEN-TEST och Försäkran om överensstämmelse. Vägledningen ger en detaljerad beskrivning av anslutningen och tydliggör de steg och aktiviteter som genomförs av såväl er som av Digg.

Denna vägledning har tagits fram för att vara ett stöd för leverantörer av meddelandesystem som planerar att ansluta dessa till OPEN-TEST och genomföra tester av meddelandesystem med godkända resultat.

Utöver miljön OPEN-TEST tillhandahåller Digg de tjänster och den support som behövs för att ni som leverantör ska kunna genomföra anslutning enligt regelverket för meddelandesystem. Anslutning till SDK:s tjänster (SDK adressbok och SDK testklient) kräver att ni som leverantör ges åtkomst till tjänsterna i miljön. Digg ger er tillgång till tjänsterna när ni uppfyllt de krav som ställs inför anslutning till miljön OPEN-TEST.

För att påbörja anslutningen behöver ni säkerställa att er accesspunktsoperatör (extern eller intern) är ansluten till miljön. Det är er accesspunktsoperatör som också registrerar och publicerar ert publika O2O-certifikat i certifikatspubliceringstjänsten i SMP. Hur överföring av certifikatet görs mellan er och accesspunktsoperatören ansvarar ni själva för. Observera att detta förfarande avseende publicering av O2O-certifikat är unikt för miljön OPEN-TEST. Vid anslutning till SDK QA- och produktionsmiljö för deltagarorganisationer gäller en annan hantering som framgår i instruktioner för deras anslutning.

1. Anslutning till OPEN-TEST

När ni gjort era förberedelser och vill påbörja anslutning till OPEN-TEST är det första steget att anmäla det till Digg. Det gör ni med hjälp det digitala formuläret Anmälan om att påbörja anslutning till OPEN-TEST.

 1. Ni fyller i organisationsuppgifter samt uppgifter för en kontaktperson hos er.
 2. När formuläret kommit in till Digg granskar vi anmälan.

Om uppgifterna är korrekt ifyllda återkommer vi med blanketten Anmälan om anslutning av meddelandesystem till OPEN-TEST som skickas per mejl till den person ni angett som kontaktperson.

I blanketten behöver ni fylla i de uppgifter som är nödvändiga för att Digg ska kunna genomföra och förvalta er anslutning till miljön.

1.1 Anmälan om anslutning av meddelandesystem till OPEN-TEST

Nedan finns en sammanställning som tydliggör vilka uppgifter vi efterfrågar samt information om hur ni fyller i blanketten. De uppgifter som följs av en asterisk (*) är obligatoriska. Till anmälningsblanketten bifogas användarvillkoren för miljön OPEN-TEST som ni godkänner genom undertecknande av anmälan.

1. Kontaktperson

Här anger ni uppgifter för den person hos er som ska vara Diggs kontaktperson avseende er anslutning i OPEN-TEST. De uppgifter vi efterfrågar är

 • För- och efternamn*
 • E-postadress*
 • Telefonnummer

2. Teknisk kontakt

Här anger ni kontaktuppgifter till en teknisk kontakt hos er eller av er utsedd person/funktion som ska användas vid tekniska frågor rörande anslutningen. De uppgifter vi efterfrågar är

 • För- och efternamn/Funktion*
 • E-postadress*
 • Telefonnummer

3. Användaradministratör av SDK:s adressbok och SDK testklient

Här anger ni uppgifter för den hos er som ska ges rollen användaradministratör i SDK:s adressbok och SDK testklient.

Användaradministratörens roll är att tilldela andra i er organisation de roller med tillhörande behörigheter som finns för SDK:s adressbok – organisationsadministratör och adressadministratör. Utöver dessa roller kan en användaradministratör även tilldela andra personer rollen användaradministratör vid behov.

Det är även användaradministratören som tilldelar behörighet till den eller de personer i er organisation ska vara användare av SDK testklient. Det är användaren som med hjälp av testklienten genomför tester, se Testfall för meddelandesystem. Där finns instruktioner för de tester som behöver genomföras med godkänt resultat i samtliga tester.

Eftersom tilldelning av roller och behörigheter i SDK adressbok samt SDK testklient hanteras av er internt lämnar vi endast utrymme för en användaradministratör i blanketten.

De uppgifter vi efterfrågar är:

 • För- och efternamn*
 • E-postadress*
 • Telefonnummer

4. Tekniska lösningar

Här anger ni information nödvändig för oss på Digg att kunna genomföra och förvalta er anslutning i OPEN-TEST.

Deltagaridentitet*

Förklaring: Fiktiv(a) deltagare som ni kopplat till ert meddelandesystem för att kunna agera deltagare i OPEN-TEST. Exempel: 0203:open-test.leverantörsdomän.se

Leverantörens deltagaridentitet (organisationsidentifierare) ska överensstämma med ”Participant Identifier” som er accesspunktsoperatör registrerat i SMP för OPEN-TEST. Deltagaridentiteten ska även kunna kopplas till den organisation som angivits i anmälningsblanketten. Om flera deltagaridentiteter registreras ska de ligga inom samma huvuddomän.

Accesspunktsoperatör*

Förklaring: Organisationamnet på er accesspunktsoperatör. Angivet organisationsnamn ska överensstämma med den organisation som är angiven i accesspunktsoperatörens publika certifikat (’O’ enligt eDelivery PKI) som används i er accesspunkt.

Accesspunktsidentitet*

Förklaring: Identiteten på den accesspunkt som ni använder. Angiven accesspunktsidentitet ska överensstämma med den identifierare som är angiven i accesspunktsoperatörens publika certifikat (’CN’ enligt eDelivery PKI) som används i er accesspunkt.

5. Programvara för meddelandesystem

Här anger ni namn och version på den programvara för meddelandesystem som ska genomgå tester. De uppgifter vi efterfrågar är:

5.1 Meddelandetjänst
 • Namn på programvara*
 • Version på programvara*
5.2 Meddelandeklient
 • Namn på programvara*
 • Version på programvara*

6. Övrig information

Här får ni utrymme att lämna övriga uppgifter ni tror kan vara av intresse för oss på Digg.

7. Behandling av personuppgiftsbehandling

Här intygar ni att samtliga personer vars personuppgifter angivits i anmälan har givits möjlighet att ta del av hur Digg behandlar personuppgifter.

Så behandlar vi dina personuppgifter

8. Underskrift av behörig företrädare

Här undertecknar behörig företrädare hos er, samt anger datum, ort, roll och namnförtydligande.

En ifylld och undertecknad anmälan skickas till Diggs postadress:

Myndigheten för digital förvaltning
Box 14
851 02 Sundsvall

När ni fyllt i och skickat in anmälan till Digg så granskar vi att samtliga uppgifter är korrekt ifyllda. Om någon av de obligatoriska uppgifterna saknas eller inte är komplett kontaktar vi kontaktperson för anslutning hos er via mejl. För de obligatoriska uppgifterna så är det beroende på vad kompletteringen avser som avgör om behörig företrädare hos er behöver underteckna anmälan på nytt. I mejlet till ansvarig kontaktperson hos er bifogar vi i det fallet en ny anmälningsblankett. Om någon av de frivilliga uppgifterna saknas tolkar vi det som att ni valt att inte lämna uppgiften. Om uppgift lämnats men inte är komplett kan ni komplettera via svarsmejl till oss.

När alla uppgifter är kompletta och stämmer och ni är godkända att ansluta er till OPEN-TEST lägger Digg upp er organisation i SDK adressbok i miljön för OPEN-TEST.

1.2 Kommunikation

När ovan är genomfört av Digg kommunicerar vi det till er kontaktperson för anslutning samt till er användaradministratör för SDK adressbok.

Till er kontaktperson informerar vi att:

 • ni är godkända att ansluta till miljön för OPEN-TEST,
 • nästa steg är att utföra tester enligt dokumentet Testfall för meddelandesystem,
 • vi kommer att ge instruktioner till er angivna användaradministratör av SDK adressbok. Med hjälp av dessa instruktioner ges tillgång till adressboken, vilket är en del av förberedelserna som krävs för att kunna genomföra tester.
 • ni behöver anmäla er för prenumeration på Driftinformation för SDK | Digg. Det är där ni får tillgång till driftinformation för Säker digital kommuniktion (SDK) vilket också inkluderar driftinformation för plattformen eDelivery. Ni får information om planerade driftavbrott och pågående fel som vi känner till.

Till mejlet bifogar vi dokumentet:

 • Försäkran om överensstämmelse

Till er användaradministratör skickar vi

 • instruktioner per mejl om hur man ska agera för att få tillgång till SDK adressbok,
 • en länk till den handledning som finns på sdk.digg.se. Den riktar sig till administratörer av adressboken och innehåller bland annat ett avsnitt om hur en användaradministratör tilldelar roller och behörigheter,
 • en länk till dokumentet Testfall för meddelandesystem som er(a) användare i SDK:s testklient behöver ta del av.

När vi skickar ut denna information till er användaradministratör får er ansvariga kontaktperson en kopia för att underlätta er interna samordning.

1.3 Registrering av funktionsadresser i SDK adressbok

För att genomföra tester av meddelandesystem enligt Testfall för meddelandesystem, behöver ni registrera funktionsadresser i SDK adressbok. Det är adressadministratören som har behörighet att registrera funktionsadresser. Användaradministratören behöver därmed tilldela rollen adressadministratör som i sin tur registrerar funktionsadresserna. I handledningen för administratörer i SDK adressbok finns instruktion för hur man som adressadministratör går tillväga.

När ovanstående åtgärder är genomförda är ni redo att påbörja tester. Det är först efter utförda tester med godkänt resultat i samtliga tester som ni är kvalificerade att skicka in Försäkran om överensstämmelse till Digg.

2. Försäkran om överensstämmelse

Detta formulär utgör en försäkran om överensstämmelse som leverantörer av meddelandesystem ska överlämna till Digg för att intyga följsamhet till regelverk för meddelandesystem, inklusive följsamhet till SDK:s tekniska specifikationer och bilaga för IT-säkerhet inom SDK.

Försäkran om överenskommelse utgör ett formulär för leverantörer av meddelandesystem som behandlas i SDK anslutningsprocess.

Försäkran är en obligatorisk handling som ni måste underteckna för att intyga att ert meddelandesystem uppfyller SDK:s krav. Efter utförande av tester i miljön OPEN-TEST behöver ni fylla i och lämna in formuläret till Digg. I försäkran om överensstämmelse intygar ni följsamhet till:

 • SDK:s regelverk för meddelandesystem
 • Diggs plattform för eDelivery
 • SDK tekniska specifikationer
 • Bilaga för IT-säkerhet inom SDK

När ni fyllt i och skickat in Försäkran om överensstämmelse till Digg kontrollerar vi om ert meddelandesystem, utifrån angivna uppgifter samt genomförda tester, uppfyller krav och villkor enligt regelverk för meddelandesystem. Därefter lämnar vi besked till er via e-post som går till ansvarig kontaktperson för er anslutning till OPEN-TEST.

Om ert meddelandesystem utifrån ovan uppfyller krav och villkor enligt regelverket kan det därmed stödja deltagarorganisationer i SDK-QA-miljö och därefter SDK produktionsmiljö.

I det fall ni rapporterat avvikelse(-r) kommer Digg, i rollen som federationsägare, att göra en bedömning utifrån innebörden av avvikelsen samt er motivering. När bedömning gjorts återkommer vi till er via e-post till ansvarig kontaktperson med besked om eventuell beviljad dispens. Man bör dock vara införstådd med att dispenser beviljas restriktivt.

Här kan du se hur blanketten ser ut: Försäkran om överensstämmelse

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: