Juridik

Information om rättsliga förutsättningar och tips på hur du på ett säkert sätt kan använda AI inom socialtjänsten.

Regler vid användning av AI

När du som kommun vill använda dig av AI inom socialtjänsten gäller samma regler som alltid, exempelvis regelverken inom upphandling, offentlighet- och sekretess, dataskydd för personuppgifter och informationssäkerhet.

Socialtjänstens verksamhet regleras vidare genom bland annat socialtjänstlagen (2001:453), lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

Hur personuppgifter får behandlas inom socialtjänsten regleras i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Det finns förordningar och föreskrifter utfärdade med stöd av lagarna.

Förändringar inom lagstiftningen på gång

Det sker en del förändringar inom lagstiftningen på socialtjänstens område. Bland annat gäller från och med 1 mars 2024 en ny bestämmelse om användning av digital teknik när insatser ges i form av hemtjänst eller boende i särskilda boendeformer för äldre i socialtjänstlagen.

Den 1 mars 2024 träder även nya bestämmelser i kraft i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, som handlar om användning av välfärdsteknik när insatser ges i form av hemtjänst eller boende i särskilda boendeformer för äldre och om behörighet för åtkomst till personuppgifter inom hela socialtjänstens verksamhet.

Dessutom har regeringen aviserat att en ny socialtjänstlag ska presenteras 2024 och det pågår utredning om socialtjänstdataregister.

Inom EU kommer AI-förordningen som har förhandlats under många år, att offentliggöras i början av 2024 (Europaparlamentets och rådets förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens (rättsakt om artificiell intelligens) och om ändring av vissa unionslagstiftningsakter). Inom EU pågår även arbete med att ta fram ett direktiv om skadeståndsansvar gällande AI som kompletterar AI-förordningen och ett nytt produktansvarsdirektiv.

 

Stöd och verktyg

Avsändare

Mer information

Automatisera handläggning och beslut (digg.se) Länk till annan webbplats.

Myndigheten för digital förvaltning (Digg)

Vägledning för automatisering av handläggning och beslut.

Checklist för jurister (pdf, esamverka.se) Länk till annan webbplats.

eSam

Checklista för jurister om rättsliga förutsättningar i utvecklingsinsatser.

Frågor och svar - tvångs- och skyddsåtgärder (pdf, kunskapsguiden.se) Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsen

Samlade frågor med svar kring vad som är tillåtet eller inte. Exempelvis "Får man använda välfärdsteknik inom vården och omsorgen?"

Förtroendemodellen (dataportal.se) Länk till annan webbplats.

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i samarbete med Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Bolagsverket

Förtroendemodellen för artificiell intelligens (AI) är ett verktyg för självutvärdering av användningen av AI hos aktörer inom offentlig sektor. Det finns ett specifikt avsnitt om juridik.

Juridik vid användning av Länk till annan webbplats.
AI (pdf, esamverka.se) Länk till annan webbplats.

eSam

En checklista som fokuserar på rättsliga frågeställningar vid användning av AI.

Juridiskt stöd för dokumentation (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsen

Juridiskt stöd för medarbetare inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Beskriver regelverket kring informationshantering och dokumentation.

Metodstöd för dataskydd vid innovation (digg.se) Länk till annan webbplats.

Myndigheten för digital förvaltning (Digg)

Metodstöd för dataskydd vid arbete med innovation, digitalisering och digital verksamhetsutveckling.

Nationell informationsstruktur (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsen

Information om nationell informationsstruktur, NI - ramverk för strukturerad dokumentation inom vård och omsorg.

Reglering av AI: För lite för sent eller för mycket för tidigt? (tillvaxtanalys.se) Länk till annan webbplats.

Tillväxtanalys

AI är idag en teknik som i olika utsträckning integrerats i olika tekniska lösningar och tjänster. Genomslaget förväntas bli än större de närmsta decennierna och föra med sig en rad komplexa risker och osäkerheter. I den här rapporten analyseras processen med att ta fram den europeiska AI-förordningen.

Rättsliga förutsättningar för att använda AI i socialtjänsten (skr.se) Länk till annan webbplats.

Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Informationssida om de rättsliga förutsättningarna för att använda AI inom socialtjänsten.

Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation – samlat stöd för omsorgsgivare (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsen

Regler och riktlinjer för att få ansluta sig till systemet för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.

Skapa automationsvänliga regelverk (digg.se) Länk till annan webbplats.

Myndigheten för digital förvaltning (Digg)

Stöd och rekommendationer i skapande av regelverk som är anpassade efter hur en dator fungerar, för att enklare kunna låta en maskin eller en teknik utföra olika arbetsmoment.

Utforma regelverk digitaliseringsvänligt (digg.se) Länk till annan webbplats.

Myndigheten för digital förvaltning (Digg)

Stöd och rekommendationer i utformning av regelverk som underlättar digitalisering och digitala arbetssätt.

Fler stöd och verktyg

Ta del av fler stöd och verktyg för att lära dig mer om AI och hur AI kan användas inom socialtjänsten.

Stöd och verktyg

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: