Sundsvalls kommun bygger gemensam AI-plattform

Utveckling av AI-lösningar ska gå snabbare och teknikdelning mellan kommuner ska bli enklare. Det är målet med Sundsvalls kommuns nya AI-plattform, som bland annat är tänkt att användas av socialtjänsten.

Fakta

  • Verksamhetsområde: Allmänt
  • Tidsperiod: Påbörjades juni 2023-infördes december 2023 (användning och funktion utvecklas efter det löpande)
  • Förmåga/användningsområde: Generativ AI med fokus på text (prediktion, skapande, språk, analys med mera)
  • Data: Strukturerad data, ostrukturerade data

Mål och syfte

Sundsvalls kommun använder digitaliseringens möjligheter i syfte att förbättra kvaliteten och öka tryggheten i den kommunala servicen.

Parallellt med att Sundsvalls kommun utforskar områden för AI-lösningar bygger de nu en gemensam teknisk infrastruktur för AI. Den består av en teknisk plattform som kopplas ihop med kommunens IT-system. Målet är att drastiskt korta ner de tekniska ledtiderna för framtida AI-satsningar och att det ska bli enklare att dela med sig av och ta emot välfungerande tekniska AI-lösningar från andra kommuner. Det i sin tur kommer att leda till minskat dubbelarbete och stordriftsfördelar.

Sundsvalls kommun skulle gärna se fler kommunala samarbeten inom AI än idag. Man anser inte att det är effektivt att Sveriges 290 kommuner utvecklar egna lösningar var för sig. Genom att arbeta mer tillsammans skulle kommunerna kunna dra nytta av varandras erfarenheter, komma snabbare framåt i utvecklingen och spara resurser genom att inte behöva ”uppfinna hjulet” gång på gång.

Genomförande

Sedan projektstarten i juni 2023 har kommunen gradvis utvecklat och testat den tekniska plattformen. I slutet av 2023 blev plattformen färdig och Sundsvalls kommun har tecknat ett långsiktigt avtal med en leverantör för drift och vidareutveckling. Plattformen har redan börjat användas för att utveckla och lansera olika AI-lösningar, till exempel för att minska språkbarriärer och förenkla analys i medborgardialoger. I Sundsvalls kommuns Individ- och arbetsmarknadsförvaltning har det identifierats ett 30-tal konkreta, framtida möjliga användningsområden inom till exempel planering, lärande, administration och kommunikation med tal, text och bild. Även Sundsvalls kommuns socialtjänst har pågående arbete med att använda AI inom området kunskapsstöd.

Sundsvalls kommun har även infört andra AI-tillämpningar, exempelvis för fallprevention inom vård och omsorg, där AI används tillsammans med en sensor som är monterad i taket på ett äldreboende. När larmet går tillkallas medarbetare på boendet via en app i mobilen, via sms och via larm på boendet. Läs mer om hur Sundsvalls kommun arbetar med fallsensorer på äldreboenden.

Fallsensorer med AI-teknik minskar fallolyckor på Norra Kajens äldreboende (sundvall.se) Länk till annan webbplats.

Lösningen har gett goda resultat och fallen har minskat med 77 procent. Flera tekniska faktorer bidrog till att den valda lösningen föll väl ut:

  • Lagring av data sker i den fysiska enheten. Data lagras alltså inte i molnet eller på någon extern server. Sensorn innehåller ingen kamera och det är inte möjligt att övervaka den boende. Därmed skyddas de boendes integritet.
  • Lösningen är resultatet av en så kallad vägledd AI-träning. Det innebär att människor har klassificerat träningsdata och gett återkoppling. Träningen kommer också att fortsätta med larmhändelser, såväl verkliga fall som falsklarm. Över tid kommer systemet bli ännu bättre på att förutse och identifiera fall.

AI-plattformen kommer i framtiden även att användas för att analysera data som uppstår från andra AI- och välfärdstjänster.

Teknik

AI-infrastrukturen består av en teknisk plattform som är kopplad till kommunens data och system. I plattformen går det att få information om, bygga, koppla in och köra olika AI-modeller. Plattformen är ”modelloberoende” vilket innebär att den kan hantera många olika typer av AI-lösningar och användningsområden.

Den kan till exempel både husera AI-teknik och AI-tjänster som köps in från externa leverantörer och eventuella AI-lösningar som kommunen kör på egen hårdvara. Till exempel egenutvecklad teknik eller AI-modeller som bygger på öppen källkod.

Parallellt med AI-plattformen utvecklar kommunen också ett ramverk för en ökad transparens och öppenhet för alla införda AI-lösningar, vilket också möjliggör att kommuninvånare får insyn i tekniken.

Sundsvalls kommun anser att just öppenhet och transparens är avgörande principer för en lyckad användning av AI. Öppenheten tar sig uttryck genom att en invånare i detalj ska kunna läsa ut hur AI används i en viss tjänst, vilken modell som används, vilken källa som används samt hur AI sammanställer svaret. Den transparensen skapar tillit, samtidigt som den leder till att lösningarna enklare kan delas mellan kommuner.

Ambitionen med AI-plattformen är att den tekniska utvecklingen och implementeringen av framtida AI-lösningar ska gå mycket snabbare än idag genom att AI-lösningarna byggs direkt i plattformen, som i sin tur redan är kopplad till kommunens olika system. Men det finns många frågor rörande etik, juridik och informationssäkerhet kvar att lösa.

Juridik och etik

Sundsvalls kommun håller på att utforma rutiner och processer för användning av AI. Även om tekniken ska stödja en mycket snabb utveckling av AI-användning ska varje tillämpning av AI genomgå en systematisk process för att säkerställa en korrekt och ansvarsfull användning.

En utmaning är att det är osäkert i vilken utsträckning AI kan användas inom kommunens socialtjänst. EU:s AI-förordning har exempelvis inte trätt i kraft.

Sundsvalls kommun bedömer idag att processen som föregår införandet av AI ofta kommer att ta betydligt längre tid än att ta fram den tekniska lösningen. Det blir en naturlig del av arbetet då den systematiska processen utgör en sådan viktig grund för en ansvarsfull användning av AI. I framtiden kommer området troligtvis att förenklas, när de regulatoriska kraven blir mer tydliga än de är idag.

Vi kommuner borde ta ett helhetsgrepp kring AI. Inte dutta med småprojekt var för sig.

Insikter

De ansvariga för det tekniska infrastrukturprojektet menar att Sundsvalls kommun haft goda möjligheter att testa olika hypoteser tack vare AI-plattformen. En viktig förutsättning har varit en kommunledning som är positivt inställd till utforskande projekt.

Tester av AI-plattformen samt AI-lösningar i den har hittills visat väldigt lovande resultat, exempelvis i att erbjuda målgruppen möjligheten att ställa frågor inom ett verksamhetsområde och få snabba och korrekta svar.

Det har även upplevts enkelt att bygga AI-tillämpningar i plattformen då den ger mycket hjälp på traven. De lösningar som kommunen har utvecklat har också visat sig vara mycket träffsäkra.

En insikt i sammanhanget är att entusiasmen kring AI är som störst inom de verksamheter som tidigare stått längst ifrån digitalisering. I Sundsvalls kommuns fall gäller det exempelvis individ- och familjeomsorgens verksamheter. De projektansvariga tror att en orsak kan vara att AI-system är förhållandevis lätta att ta till sig för användaren. Inom generativ AI är språk själva basen, medan traditionell digitalisering ofta inneburit komplex teknisk kravställning som kan upplevas som utmanande.

Medskick och tips

Sundsvalls kommun har en del medskick till andra kommuner som utforskar möjligheterna med artificiell intelligens.

  • Tvärfunktionella samarbeten är nyckeln för att lyckas med AI. Det gäller såväl över organisationsgränser som över kompetensområden. Förbered er på att samarbeta på fler och annorlunda sätt än ni kanske gör idag.
  • Tänk utanför kommungränserna. Det är mycket möjligt att det finns flera kommuner som just nu sitter och funderar på liknande AI-projekt som ert.
  • AI är fortfarande något av ett blankt papper jämfört med annan digitalisering. Kommunsverige har chansen att vara med och forma hur den framtida AI-miljön kommer se ut. Ta den chansen!

Nyttiga länkar

Kontakt

Gör en egen juridisk bedömning innan du använder en AI-lösning i din kommun

Innehållet i exemplen är skrivna och modererade av Digg, E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen och den slutliga texten har godkänts av respektive kommun. Digg, E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen har inte gjort en juridisk bedömning av de enskilda exemplen utan förmedlar endast kommunernas erfarenheter. Kommunerna är själva ansvariga för de juridiska överväganden beträffande de lösningar som beskrivs i exemplen och att genomförandet har skett utifrån tillämplig lagstiftning. Digg, E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen lämnar således inga garantier för att beskrivna lösningar är juridiskt korrekta. Varje kommun som vill använda en liknande lösning måste göra en bedömning av de juridiska förutsättningarna utifrån sin verksamhet.

Fler exempel

Läs om fler initiativ där socialtjänsten i andra kommuner på olika sätt utforskar möjligheterna att använda AI som ett stöd i verksamheten.

AI-initiativ

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: