Digitala tolken – ett AI-verktyg testas för att assistera med tolkning under möten

Helsingborgs stad undersöker om en AI-tolk, som behärskar arabiska och svenska, kan stötta socialtjänsten i möten med brukare och besökare.

Mål och syfte

Helsingborgs stad har arbetat med AI sedan år 2021, när man inledde experiment med text-till-tal-lösningar (text-to-speech) och journalföringsverktyg. Detta gav både nyttiga lärdomar och självförtroendet att fortsätta utforska vad AI mer skulle kunna användas till inom verksamheten.

Socialtjänsten i Helsingborgs stad genomförde en behovsanalys och kom fram till att man med den nya tekniken har möjlighet att skapa en ännu tryggare miljö för brukare och besökare i möten med medarbetare på socialtjänsten. Genom att ha möjligheten, för den brukare som vill, att använda AI som stöd i tolkning kan man ta bort beroendet av en tredje person i samtalet, öka tillgängligheten och ge en likvärdig tolkning för alla. Dessa var några av de insikter som ledde till utvecklandet av den Digitala tolken – ett AI-verktyg för bättre möten.

Genomförande

Helsingborgs stad hade tillgång till egna data som krävs för att träna en AI-tolk för arabiska, men saknade teknisk kompetens för att förverkliga projektet. I stället upphandlades ett IT-utvecklingsbolag.
Projektgruppen insåg tidigt att bäst väg framåt, för att undvika molntjänster, var att bygga en tjänst som kan användas tillsammans med kommunens egna system, en så kallad on-premise-tjänst.
Under tiden projektet pågick släpptes flera nya och kraftfulla AI-stödda verktyg för översättning, där vissa integrerades för att testas i Helsingborgs stads AI-modell.

Teknik

Projektet håller på att utveckla en AI-stödd mobilapplikation som ska assistera verksamheten med tolkning vid samtal med brukare och besökare. Mottagaren ska få ta del av översättningen både i realtidstext och i tal genom att få texten uppläst. Tjänsten testas nu vid kortare samtal i situationer där det som regel inte lämnas någon känslig information, till exempel i receptionen. Ambitionen är att i framtiden kunna använda AI-tolken även i möten med socialsekreterare, men då måste risken för fel i översättningen minska.

Samtalen som ska översättas kan handla om ytterst allvarliga ämnen. Det får inte bli fel.

Juridik och etik

Helsingborgs stad arbetar för att verktyget ska kunna användas på ett säkert sätt. Mobilapplikationen som utvecklas är krypterad och baserad på en intern serverlösning, vilket innebär att data aldrig lämnar kommunens system. Tjänsten sparar aldrig heller data utan den skickas endast till Helsingborgs kommuns servrar för att översättas och raderas direkt efter användning. Kommunen har valt att implementera appen på ett sätt så att inga andra appar kan läsa eller lyssna av applikationen. Med hjälp av dessa säkerhetsåtgärder underlättades bedömningarna kring sekretess och personuppgiftsbehandlingen.

Insikter

För att en AI-tolk ska vara användbar måste man minska risken för att den översätter fel. Detta utgör idag ett allvarligt hinder för att tjänsten ska kunna tas i bruk. Utmaningarna för att uppnå mer träffsäkra översättningar ligger i det arabiska språkets komplexitet, det verksamhetsspecifika språkbruket inom socialtjänsten, samt inte minst den stora variationen mellan dialekter i olika delar av den arabiskspråkiga världen.

Helsingborgs stad tränar fortfarande modellen på mer data, för att minska antalet fel. Ambitionen är att tjänsten ska kunna identifiera och anpassa sig efter brukarens dialekt. En insikt under projektet har varit den betydande serverkapacitet som krävs för att träna och använda AI-modellen.

Projektgruppen menar att socialtjänstens verksamheter generellt ställer sig positiva till en AI-stödd tolktjänst, och ser stor potential i ett sådant verktyg om det går att uppnå tillräcklig korrekthet. En av anledningarna till det positiva mottagandet är att representanter från verksamheten bjöds in i utvecklingsprocessen i ett tidigt skede.

Medskick och tips

  • Få med medarbetarna tidigt i processen och använd er av deras insikter och insyn i verksamheten.
  • Skapa en bred blandning av kompetenser i projektet. Bjud in tekniska, juridiska och verksamhetsnära kompetenser.
  • En digital AI-tolk är ett komplext verktyg som behöver mycket data och som alla kommuner kan få stor nytta av. Helsingborgs stad bjuder in alla intresserade att kroka arm och bygga vidare med förhoppningen av att kunna skala upp detta och andra AI-initiativ nationellt.

Kontakt

Gör en egen juridisk bedömning innan du använder en AI-lösning i din kommun

Innehållet i exemplen är skrivna och modererade av Digg, E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen och den slutliga texten har godkänts av respektive kommun. Digg, E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen har inte gjort en juridisk bedömning av de enskilda exemplen utan förmedlar endast kommunernas erfarenheter. Kommunerna är själva ansvariga för de juridiska överväganden beträffande de lösningar som beskrivs i exemplen och att genomförandet har skett utifrån tillämplig lagstiftning. Digg, E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen lämnar således inga garantier för att beskrivna lösningar är juridiskt korrekta. Varje kommun som vill använda en liknande lösning måste göra en bedömning av de juridiska förutsättningarna utifrån sin verksamhet.

Fler exempel

Läs om fler initiativ där socialtjänsten i andra kommuner på olika sätt utforskar möjligheterna att använda AI som ett stöd i verksamheten.

AI-initiativ

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: