Kan AI assistera i att förutsäga framtida SiS- och HVB-placeringsbehov?

Linköpings kommuns socialtjänst har avslutat ett projekt där de utforskade om ett AI-verktyg skulle kunna vara ett stöd i arbetet med att prognosticera SiS- och HVB-placeringar för att bättre kunna planera för framtida behov. AI-verktyget nådde inte målet och kommer inte att fortsätta utvecklas men Linköping har lärt sig mycket på vägen.

Fakta

  • Verksamhetsområde: Socialtjänst Barn och unga.
  • Tidsperiod: November 2022 - oktober 2023.
  • Förmåga/användningsområde: Prediktion.

Mål och syfte

Linköpings kommun har länge velat förbättra prognostisering av behov av platser på hem för vård eller boende (HVB) och Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem (SiS). Kommunen har undersökt andra lösningar innan AI och maskininlärning blev ett realistiskt alternativ. Hypotesen för projektet var att kvaliteten på prognoserna skulle öka med ett AI-baserat verktyg och samtidigt frigöra tid för medarbetare.

Genomförande

Linköpings kommun började med att kontakta sin leverantör av it- tjänster för teknisk vägledning. Projektgruppen hittade ett relevant program hos Vinnova, ”Starta er AI-resa”, och skickade in en ansökan om deltagande. Projektet hade flera syften, bland annat att generellt öka kunskapen om AI i organisationen samt att utforska ett AI-baserat prognosverktyg. Efter godkänd ansökan tog projektet fart och Linköpings kommun började genomföra konsekvensbedömningar för att identifiera risker och möjligheter innan man började bygga ramverket för AI-verktyget. Projektgruppen bestod av personer med bakgrund inom socialtjänsten och med kunskap om verksamhetssystemet, digitalisering och juridik. Projektgruppen tog också hjälp av dataskyddsombud, handläggare och enhetschefer.

De dokumenterade hela den tekniska processen, för att låta projektet genomsyras av transparens och insyn.

Teknik

Syftet med AI-verktyget var att kunna göra prognoser över behov av antalet platser på HVB och SiS. Prognosverktyget skulle inte rikta sig till enskilda handläggare utan primärt till förvaltningsledning och ekonomer inom verksamheten. Målet var att prognosen skulle kunna göras för de tre kommande månaderna på en övergripande verksamhetsnivå och signalera om antalet förväntade placeringar låg över eller under normal nivå. I den testade AI-modellen presenterades prognosen i ett visuellt och interaktivt gränssnitt. Även vilka data som tjänsten hade baserat sin prognos på redovisades. Tanken var att användarna sedan skulle kunna använda sig av visualiseringen för att identifiera mönster eller utreda eventuella brister i planeringen samt andra prognoser.

Testerna visar att modellen hade en hög träffsäkerhet på omkring 90 procent, men målet med prognosverktyget uppnåddes inte under projekttiden och Linköpings kommun kommer inte att vidareutveckla verktyget. Modellen i sig har dock potential och kan vara en grund för fortsatt utveckling för andra kommuner. Linköpings kommun betonar att tjänsten endast är ett av flera verktyg som skulle kunna användas som stöd i prognosarbete inom socialtjänsten.

Juridik och etik

Dataskyddsombud och jurister var tidigt involverade i projektet och genomförde en ordentlig konsekvensbedömning enligt kommunens mall. I det här projektet har data och själva AI-modellen lagrats lokalt, vilket bidrar till säkerhet och underlättar det juridiska arbetet. Rörande de etiska aspekterna har transparens varit en viktig faktor.

Insikter

Lärdomar och insikter från projektet har bidragit till att Linköpings kommun nu satsar på att bygga en gemensam struktur för att kunna fortsätta utveckla och använda AI. Utifrån insikter i projektet kommer man också att förändra arbetsprocesser relaterade till datahantering genom hela datalivscykeln.

Kommunen vill betona vikten av att utgå från ett verkligt behov för att göra lärandet mer effektivt, förankrat och relevant.

En annan framgångsfaktor var att man tidigt etablerade en öppenhet inom projektgruppen och i samarbetet med leverantören - där det var tillåtet att ställa ”dumma frågor”, att ha fel och att vara osäker. Det skapade ett värdefullt lärande klimat.

Projektgruppens första utmaning var att förstå maskininlärning och hur det skulle kunna användas i kommunens befintliga system. Lösningen blev att kommunens IT-leverantör bistod med vägledning genom hela processen.

En intern enkät under 2023 visade att majoriteten av kommunens tillfrågade medarbetare ser AI som en naturlig del av kommunens verksamhetsutveckling de kommande åren. Linköpings kommun ser fram emot att se hur AI-verktygen kommer att tas emot i framtiden.

Medskick och tips

  • Starta AI-projekt med öppet sinne och fokusera på lärande och insamling av insikter, så mycket som tid och resurser tillåter.
  • Etablera ett öppet klimat för lärande i projektet där det är tillåtet att inte veta allt och att ställa ”dumma frågor”. Då lär ni er mer!
  • Släpp pressen på snabba och skarpa resultat.
  • Det tar tid att bygga ett effektivt samarbete med leverantören. Planera in tid för detta. Det är också en lång startsträcka för båda parterna att lära känna varandra, hitta samförståelse och sätta tid att sätta sig in i projektet.

Nyttiga länkar

Kontakt

alt-text
Frida Sandström

It-samordnare, Socialförvaltningen

Åse Andersson

Utvecklingsledare, Social och Omsorgsförvaltningen

Gör en egen juridisk bedömning innan du använder en AI-lösning i din kommun

Innehållet i exemplen är skrivna och modererade av Digg, E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen och den slutliga texten har godkänts av respektive kommun. Digg, E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen har inte gjort en juridisk bedömning av de enskilda exemplen utan förmedlar endast kommunernas erfarenheter. Kommunerna är själva ansvariga för de juridiska överväganden beträffande de lösningar som beskrivs i exemplen och att genomförandet har skett utifrån tillämplig lagstiftning. Digg, E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen lämnar således inga garantier för att beskrivna lösningar är juridiskt korrekta. Varje kommun som vill använda en liknande lösning måste göra en bedömning av de juridiska förutsättningarna utifrån sin verksamhet.

Fler exempel

Läs om fler initiativ där socialtjänsten i andra kommuner på olika sätt utforskar möjligheterna att använda AI som ett stöd i verksamheten.

AI-initiativ

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: