Kan en AI-tjänst hjälpa till att förutse framtida vård- och omsorgsbehov?

Vetlanda kommun undersöker om en prediktions-AI kan hjälpa till att förutse framtida vård- och omsorgsbehov inom hemtjänst och hemsjukvård. Målet har varit att kunna sätta in tidiga insatser och på så sätt arbeta förebyggande.

Fakta

  • Verksamhetsområde: äldreomsorg, hemsjukvård.
  • Tidsperiod: november 2022 till januari 2024.
  • Förmåga/användningsområde: prediktion, hälsofrämjande.
  • Data: strukturerade data

Mål och syfte

Vetlanda kommuns projekt har undersökt hur AI kan hjälpa framför allt legitimerad personal att förutse framtida vård- och omsorgsbehov inom hemtjänst och hemsjukvård. Målet har varit att kunna sätta in tidiga insatser och på så sätt arbeta förebyggande.

Kommunen sökte och fick 2022 pengar från Vinnova för ett ettårigt projekt. Projektet förlängdes därefter med ett par månader.

Genomförande

Ett tydligt verksamhetsperspektiv har genomsyrat projektet. Bland annat har en projektledare från verksamheten och kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska varit delaktiga. Även politiken och kommunledningen har haft ett stort intresse för projektet och dess hälsofrämjande potential.

I nuläget, i början av 2024, är tjänsten ännu inte helt färdig, och kommunen har inte fattat beslut om att fortsätta utveckla tjänsten efter projektets slutdatum.

Samverkan är och har varit en viktig del i processen. Parallellt med det interna arbetet har Vetlanda kommun haft en tät dialog med AI Sweden. Genom deras plattform och nätverksträffar har projektgruppen fått kontakt med andra kommuner och nätverk, vilket bidragit till värdefulla kunskaps- och erfarenhetsutbyten. Vetlanda kommun har även samarbetat med Högskolan i Halmstad gällande utveckling av prediktionsmodellen.

Juridik och etik

Den etiska diskussionen i projektet har främst kretsat kring frågan om det går att lita på lösningens prediktioner. Projektgruppen har identifierat att de kan finnas en risk att verksamheten får en övertro på prediktioner från en AI. Detta har även varit ett återkommande ämne på workshops, där projektgruppen har diskuterat frågan med verksamhetsrepresentanter.

AI Sweden har varit det bästa projektstöd vi haft. De har varit intresserade, tillåtit oss att vara amatörer som ställer alla typer av frågor och har assisterat och uppmuntrat oss under hela resan.

Insikter

Den största utmaningen hittills har varit att få ut relevanta och strukturerade data ur verksamhetssystemet. Alla data har sedan bearbetats och anpassats för att kunna användas för att träna en AI. Databearbetningen visade sig vara en tidskrävande process och projektgruppen ser att de borde ha påbörjat detta arbete tidigare.

Projektgruppen har haft mycket hjälp från kommunens dataskyddsombud, i alla delar av processen. Den stora omfattningen av databearbetningen i början av projektet gjorde att utvecklingen startade senare än planerat, vilket försenade efterföljande faser. En viktig lärdom är att det i ett tidigt skede bör avsättas gott om tid för att bearbeta data.

En framgångsfaktor har varit att löpande involvera olika verksamhetsdelar och roller, för att säkerställa den bredd av kompetenser och perspektiv som varit nödvändiga.

Medskick och tips

  • Våga börja utforska och diskutera hur AI kan hjälpa er verksamhet. Det kan låta komplext, men AI:s enorma potential gör det värt investeringen.
  • Håll en tidig dialog kring frågor som dataformat, kvalitet och uthämtning. Påbörja AI mognadsmodellen (från AI Sweden) tidigt i eller innan projektstart.
  • Avsätt gott om tid. AI-projekt är svåra att tidsestimera.
  • Få med er kommunledningen och politiken genom att väcka intresse, förklara projektet och föra en kontinuerlig dialog. Det underlättar vid förankring och inför framtida beslut.
  • Bjud in berörda verksamheter tidigt för att förankra insikter och anpassa projektet efter faktiska behov.

Nyttiga länkar

Kontakt

alt-text
Henrik Ahlgren

Utvecklingschef, Vård och omsorgsförvaltningen

Nevena Lindström

Projektledare, Vård och omsorgsförvaltningen

Gör en egen juridisk bedömning innan du använder en AI-lösning i din kommun

Innehållet i exemplen är skrivna och modererade av Digg, E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen och den slutliga texten har godkänts av respektive kommun. Digg, E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen har inte gjort en juridisk bedömning av de enskilda exemplen utan förmedlar endast kommunernas erfarenheter. Kommunerna är själva ansvariga för de juridiska överväganden beträffande de lösningar som beskrivs i exemplen och att genomförandet har skett utifrån tillämplig lagstiftning. Digg, E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen lämnar således inga garantier för att beskrivna lösningar är juridiskt korrekta. Varje kommun som vill använda en liknande lösning måste göra en bedömning av de juridiska förutsättningarna utifrån sin verksamhet.

Fler exempel

Läs om fler initiativ där socialtjänsten i andra kommuner på olika sätt utforskar möjligheterna att använda AI som ett stöd i verksamheten.

AI-initiativ

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: