Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters redovisning av risk- och sårbarhetsbedömningar (RSB)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg har i sitt arbete med denna remiss fokuserat på de delar som avser statliga myndigheter utom länsstyrelser. Skrivningarna i föreskriften är i stort bra och fyller sin funktion, men Digg vill påpeka att även vägledningen kopplad till denna föreskrift behöver utkomma i god tid innan redovisningen ska ske.

Synpunkter

  • Föreskriften har en bra lämplig nivå, men för att bli riktigt användbar i arbetet behöver tillhörande vägledningar komma tidigt under 2024, exempelvis för att definiera vissa ord eller redovisningssätt.
  • I föreskriftsförslaget finns en uppdelning mellan Länsstyrelser, ”andra myndigheter än länsstyrelser” och ”samtliga statliga myndigheter”. I förordning (2022:524) om statliga myndigheters beredskap (beredskapsförordningen) är uppdelningen mellan ”Statliga myndigheters uppgifter inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap”, ”Beredskapsmyndigheters uppgifter inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap” och ”Sektorsansvariga myndigheters uppgifter inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap”. MSB kan överväga att låta det nu aktuella föreskriftsförslaget ges den uppdelning som beredskapsförordningen har istället.
  • Det saknas exempelvis en definition av ”kort sikt” som nämns i 7 § och 10 §, medan ”andra värden av stor betydelse har definierats men bara under 7 §. Avsaknaden eller placering av dessa definitioner kan orsaka att olika aktörer inkommer med olika definitioner, vilket kan begränsa användningen av de inskickade RSB:erna. Rekommenderar att ”andra värden av stor betydelse” läggs till under 4 § Definitioner.
  • I 14§ beskrivs att ”Redovisningen ska innehålla information om tids- och resurssättning.”, utan att beskriva om det avser timmar, kostnader, investeringar etc.
  • Vi vill även peka på att MSB:s kompletterande förmågebedömning behöver komma de aktörer som ska lämna in en RSB i god tid.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också beredskapssamordnare Jenny Persson, jurist Lars Söderberg och säkerhetschef/säkerhetsskyddschef Johan Gellerstedt deltagit. Föredragande har varit biträdande säkerhetshetschef/säkerhetsskyddschef Johan Lindberg.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: