Redovisning av hur myndigheternas
arbete fortgår och det svenska
deltagandet i programmet för ett
digitalt Europa 2022

Rapport i regeringsuppdraget att ansvara för en nationell
samordningsfunktion och medfinansiering för programmet för ett digitalt Europa

Programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL) är en central del av genomförandet av EU:s digitaliseringspolitik. DIGITAL nyttjas för att förverkliga bland annat den övergripande digitaliseringsstrategin Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern, samt EU:s datastrategi och cybersäkerhetsstrategi.

Denna rapport är en första årsredovisning av regeringsuppdraget att ansvara för en nationell samordningsfunktion och medfinansiering för programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL) (I2022/00403). Regeringsuppdraget genomförs av Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i samverkan med E-hälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsberedskap, Post- och telestyrelsen (PTS), Tillväxtverket, Vetenskapsrådet och Vinnova. Digg ska slutrapportera uppdraget till Regeringskansliet senast den 31 mars 2028.

Årsredovisningen för 2022 är en beskrivning av de främjandeinsatser som myndigheterna gjort för att uppnå tre sinsemellan komplementära syften för deras samverkan:

  1. Arbetsprogram i DIGITAL som utformats genom att i hög utsträckning beakta svenska färdigheter och behov

  2. Ett högt svenskt deltagande i de olika projekten inom DIGITAL

  3. Ett långsiktigt nyttjande av den digitala kapacitet som etablerats genom DIGITAL-finansierade projekt och som stimulerar utveckling och digitalisering av privat och offentlig sektor

Redovisningen pekar på att en grundnivå av främjandeinsatser kunnat genomföras av myndigheterna i regeringsuppdragets uppbyggnadsfas. Samtidigt återstår utmaningar för att svenska aktörer fullt ut ska kunna nyttja de möjligheter som DIGITAL-programmet erbjuder.

Arbetssätt för att utforma svenska synpunkter på DIGITALs arbetsprogram har etablerats, men på grund av korta tidsfrister i den europeiska beslutsprocessen har det inte varit möjligt att utforma svenska positioner proaktivt och långsiktigt. Myndigheterna har genomfört flertalet både löpande och enskilda insatser för att
informera om och mobilisera svenska aktörer i DIGITAL. Fortsatt förvaltning och utveckling av dessa är dock beroende av vilka finansiella förutsättningar regeringen ger myndigheterna i regeringsuppdraget framöver.

En särskild utmaning är den nationella medfinansieringen som åsyftas i regeringsuppdraget. I så gott som alla projekt som EU finansierar genom DIGITAL krävs en medfinansiering på 50 procent från andra källor. Att denna medfinansiering är en stor utmaning för svenska aktörer har blivit tydligt i regeringsuppdraget. Samtidigt är den nationella medfinansieringen i dess nuvarande ettåriga utformning inte lämpad för DIGITAL-projekt som nästan alltid är fleråriga.

Statistiken fram till november 2022 visar att de svenska medfinansieringsbehovendittills totalt uppgått till 24,2 miljoner euro, motsvarande 273 miljoner kronor. Fördelat över tre år (en uppskattad medianlöptid för DIGITAL-projekt) innebär
det cirka 90 miljoner kronor i medfinansiering per år. Med fler DIGITALfinansierade projekt som kommer att starta de närmaste åren kommer medfinansieringsbehoven per år också att öka. Den avsatta nationella medfinansieringen för 2022 är 50 miljoner kronor. Myndigheterna ser tecken på att Sverige går miste om EU-finansiering från DIGITAL på grund av avsaknad av långsiktighet i den nationella medfinansieringen.

I bilagan DIGITAL årsbok 2022 redogörs för utfallet av svenskt deltagande i programmet hittills.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: