Analysera om ni har bevis att dela

På den här sidan kan du läsa mer om hur din organisation analyserar om ni omfattas av kraven för gränsöverskridande bevisdelning samt hur ni deltar i den pågående beviskartläggningen.

Organisationer som behöver tillgängliggöra information, även kallat bevis enligt SDG-förordningen, kallas för bevisproducenter eller bevislämnande parter enligt SDG-förordningen och genomförandeförordningen för det tekniska systemet. Det innebär att om din organisation har information (bevis) som efterfrågas av en annan aktör som berörs av SDG-förordningen i ett av de förfaranden som omfattas av artikel 14.1 i SDG-förordningen kan ni vara en bevisproducent. Fortsätt då att läsa informationen på den här webbsidan.

1. Finns informationen i din organisation?

Ni behöver analysera om ni har information i er organisation som en annan aktör efterfrågar till följd av kraven i SDG-förordningen. Om ni har det innebär det att ni har bevis enligt SDG-förordningen och ni är därmed en bevisproducent. Om er organisation lämnar ut digital information till användare redan idag, är det sannolikt att dessa kommer att dyka upp i beviskartläggningen.

Analysera de kartlagda bevisen och utred om ni har information som efterfrågas och om information berör sekretessreglerade uppgifter eller känsliga personuppgifter.

Vad är ett förfarande?

Enligt SDG-förordningen är ett förfarande en sekvens av handlingar som användare måste utföra för att uppfylla kraven eller för att erhålla ett beslut från en behörig myndighet för att kunna utöva sina rättigheter på de områden av den inre marknaden som anges i bilaga I (artikel 2.2 a. och artikel 3.3).

2. Är bevisen i elektroniskt format?

Om din organisation har bevis i elektroniskt (digitalt) format behöver ni tillgängliggöra dessa bevis via det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte.

Analysera därför om information som efterfrågas i bevisen finns i elektroniskt format.

Analysera vilka bevistyper och format ni kommer tillhandahålla.

Vilken information utgör ett bevis?

Artikel 3 i SDG-förordningen definierar ett bevis som: ”dokument eller data, inbegripet text eller ljud, bildinspelningar eller audiovisuella inspelningar, oavsett vilket medium som använts, som en behörig myndighet begär för att bevisa fakta eller överensstämmelse med de formkrav som avses i artikel 2.2 b”.

3. Meddela Digg om ni är bevisproducent

Meddela Digg via webbformulär för beviskartläggning av bevis som delas, vilka bevis ni berörs av.

Ange:

 • Namn på er organisation
 • Bevis som ni berörs av som bevisproducent, t.ex ”Proof of secondary education diploma/certificate”
 • Namn på er bevistyp, t.ex ”Slutbetyg från gymnasieskolan”
 • Format på bevistyp, t.ex XML, JSON, PDF
 • Om bevistyp uppfyller alla krav på information som efterfrågas i beviset
 • Om bevistyp innehåller sekretessreglerade uppgifter eller känsliga personuppgifter

Vilka förfaranden omfattas av artikel 14.1 i SDG-förordningen?

Bevis behöver tillgängliggöras i de fall de efterfrågas i följande förfaranden:

 • SDG-förordningens bilaga II
 • Direktiv 2005/36/EG om yrkeskvalifikationer (yrkeskvalifikationsdirektivet)
 • Direktiv 2006/123/EU om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet)
 • Direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling
 • Direktiv 2014/25/EU om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

På dela.digg.se kommer vi att dela korta nyheter och det finns även möjligheten att ta kontakt med andra behöriga myndigheter.

Mejla sdg@digg.se och be om tillgång till dela.digg.se.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: