Analysera behov av bevishämtning

På den här sidan kan du läsa mer om hur din organisation gör en analys av om ni omfattas av kraven för gränsöverskridande bevishämtning samt hur ni deltar i den pågående beviskartläggningen.

Organisationer som behöver hämta bevis kallas beviskonsumenter eller bevisbegärande parter i SDG-förordningen och genomförandeförordningen. Om din organisation behöver bevis i något av era förfaranden som omfattas av SDG-förordningen kan ni vara beviskonsument. Fortsätt då att läsa informationen på den här webbsidan.

1. Behöver användaren skicka in bevis i förfarandet?

Ett första steg är att analysera vilka bevis ni efterfrågar i era förfaranden. Kolla över vilken information en användare behöver skicka in och vad som ska bevisas med respektive information. Exempel på information, som enligt SDG-förordningen anses vara bevis, kan vara att användaren behöver skicka in underlag som bevisar dennes folkbokföringsadress. Det kan också vara sådant som ni i handläggningen begär in från andra länder för att bekräfta något om användaren.

Användarens namn och födelsedatum behöver inte hämtas då dessa uppgifter erhålls via eIDAS-identifiering.

2. Finns bevis i digitalt format hos den utländska myndigheten?

Om de bevis ni begär in från en medborgare finns i digitalt format hos en behörig myndighet i ett annat EU-land så behöver ni ansluta er till det tekniska systemet för att kunna hämta bevis.

Vad är ett bevis?

Artikel 3 i SDG-förordningen definierar ett bevis som ”dokument eller data, inbegripet text eller ljud, bildinspelningar eller audiovisuella inspelningar, oavsett vilket medium som använts, som en behörig myndighet begär för att bevisa fakta eller överensstämmelse med de formkrav som avses i artikel 2.2 b”

Vilken information består ett bevis av?

För att förtydliga vad som ska bevisas definieras varje bevis utifrån behovet av information, så kallade attribut. Om ni till exempel behöver ett gymnasiebetyg av användaren definieras beviset gymnasiebetyg utifrån några av följande attribut: skolans namn, utfärdandedatum, betygets utfärdandeland eller utbildningsnamn.

3. Framföra behov av bevis

För att ni som beviskonsument ska kunna efterfråga bevis via det tekniska systemet behöver era behov av bevis finnas med i beviskatalogerna för det tekniska systemet. Ni behöver därför meddela era behov av bevis till Digg. Det gör ni genom att fylla i nedan webbformulär för era bevisbehov, per förfarande som behöver utbyta bevis via det tekniska systemet.

Följande information behöver skickas till Digg

 • Namn på myndighet
 • Namn på förfarandet (det engelska namnet som kommer användas)
 • Förfarande enligt SDG artikel 14.1 (bilaga II och direktiven)
 • Referens för spårbarhet i beviskartläggningen, t.ex
  • länk till sida på er webbplats
  • länk till sida på verksamt.se
  • länk till sida på uppgiftskrav.se
  • UKR-nummer om förfarandet finns registrerat på uppgiftskrav.se
 • Bevisen uttryckta som informationskrav, dvs vad som ska bevisas.
  Ange kontext inom parentes (var informationskrav hör hemma).
  Exempel:
  • name of qualification (secondary education diploma)
  • country of birth (birth certificate)
  • signatory for the company (company registration certificate)
 • Sekretess eller känsliga personuppgifter, dvs om bevisen potentiellt kan innehåller uppgifter som kan vara känsliga att utbyta.

4. Matchning av beviskonsumenternas krav

Efter att ni har framfört era behov av bevis analyserar Digg dessa och matchar mot de gemensamma beviskrav som har definierats i EU-kommissionens beviskartläggning.

När beviskrav är definierade behöver ni bedöma om kraven motsvarar era behov. Detta gör ni genom att granska att de beviskrav som kommissionen definierat i tabellen ”OOTS Requirements” uppfyller era behov. Information som behöver bevisas per beviskrav finns definierad i EU-kommissionens tabell ”Information requirements”.

Bevis definieras i EU-kommissionens beviskartläggning

För att kunna se vilka bevis som ska kunna utbytas via det tekniska systemet pågår en beviskartläggning tillsammans med EU-kommissionen och de andra medlemsländerna. I detta arbete ingår att kartlägga vilka bevis som konsumeras och produceras av behöriga myndigheter inom EU. En analys av de olika bevistyperna sker löpnande.

På dela.digg.se kommer vi att dela korta nyheter och det finns även möjligheten att ta kontakt med andra behöriga myndigheter.

Mejla sdg@digg.se och be om tillgång till dela.digg.se.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: