Internationell e-legitimering

Vi rör oss ständigt över landsgränserna både privat och i våra jobb. Du som offentlig aktör behöver därför tillåta inloggning med utländska e-legitimationer i dina e-tjänster. Kravet finns i EU:s eIDAS-förordning. Här läser du om hur du ansluter din organisation till eIDAS.

Så fungerar det

För att göra det möjligt för en användare med en utländsk e-legitimation att använda din organisations e-tjänst behöver du ansluta e-tjänsten till Sveriges eIDAS-nod. De utländska e-legitimationer som ingår är de som anmälts till eIDAS av andra EU-länder. Anslutningen är kostnadsfri för offentliga aktörer.

För att ansluta till eIDAS behöver du:

 • teckna avtal med Digg om anslutning till Sweden Connect, som är statens identitetsfederation för nationell och internationell e-legitimering och som ger tillgång till den svenska eIDAS-noden.
 • göra e-tjänsterna redo för eIDAS.
 • genomföra en teknisk anslutning till Sweden Connect.

För dig som är utvecklare

På webbplatsen för Sweden Connect hittar du teknisk information om anslutning till eIDAS-noden.

Anslutning till Sweden Connects testmiljö kräver inget avtal. Det betyder att ni kan testa och utveckla parallellt med era förberedelser inför produktion.

swedenconnect.se Länk till annan webbplats.

Sweden Connects testmiljö (sandbox) Länk till annan webbplats.

1. Teckna avtal om anslutning Sweden Connect

1.2 Fyll i och skriv under avtalet

Fyll i och skriv under två exemplar av avtalet:

Avtal med förlitande part beträffande Sweden Connect Word, 114.2 kB.

Tips för att fylla i kontaktpersoner

Ni avgör själva vilka kontaktpersoner ni vill anmäla i avtalet. Här får du tips på vilken typ av roll som passar för de olika kontaktpersonerna:

 • 25.1 Kontaktperson för Avtalet och administrativa frågor: Det här ska vara en person som vi kan kontakta vid avtalsadministration och allmänna frågor, till exempel vid ändringar i tjänsten.
 • 25.2 Kontaktperson som är behörig att anmäla uppgifter till Aktörsregistret: Det här ska vara en person som har rätt att skicka in produktionsmetadata för era e-tjänster, samt anmäla och ändra myndighetens kontaktpersoner och deras kontaktvägar till Sweden Connects aktörsregister. Vi kommer att kontakta denna person för att bekräfta att metadata eller ändring av uppgifter verkligen kommer från er. Det bör därför vara person som är inblandad i det praktiska arbetet med er metadata.
 • 25.3 Kontaktperson som är behörig att hantera säkerhetsincidenter: Det här ska vara en person som vi kan kontakta om vi upptäcker ett säkerhetsrelaterat problem i er e-tjänst, eller om ni berörs av ett säkerhetsrelaterat problem i Sweden Connect.
 • 25.4 Kontaktperson för supportfrågor: Det här ska vara en person som vi kan hänvisa till om en slutanvändare vänder sig till oss men där vi konstaterar att felet ligger i er e-tjänst.

1.3 Skicka in avtalet

Skicka båda exemplaren av avtalet till:

Digg
Box 14
851 02 Sundsvall

När vi har tagit emot avtalen skriver vi under dem och skickar tillbaka ett exemplar av varje avtal till er. För att vi ska returnera avtalet till er önskar vi att ni skickar med er adress tillsammans med avtalet.

2. Gör e-tjänsten redo för eIDAS

2.1 Bedöm krav på tillitsnivå

Vilken tillitsnivå som ska krävas av en legitimering i en e-tjänst beror på hur känslig informationen är och på konsekvenserna om den skulle komma i orätta händer. eIDAS tillitsnivåer och det svenska Tillitsramverket bygger på samma internationella standard.

Enligt eIDAS-förordningen är det lag för offentliga e-tjänster att erkänna anmälda, utländska e‑legitimationer på tillitsnivå väsentlig och hög. Det betyder att om din e-tjänst kräver svenska e-legitimationer på tillitsnivå 3 eller 4, måste e-tjänsten också acceptera utländska e-legitimationer som har tillitsnivå väsentlig eller hög.

Det är frivilligt att lita på anmälda e‑legitimationer med tillitsnivå låg.

Läs mer: Tillitsnivåer för e-legitimering

2.2 Bedöm hur personidentitetsbegrepp ska hanteras

De flesta svenska e-tjänster använder svenskt personnummer som identitetsbegrepp. Vissa svenska e-tjänster har också lagstadgade krav på att användaren ska ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer. Personnummer ingår dock inte i den information som den utländska e-legitimationen överför till e-tjänsten när användaren legitimerar sig, oavsett om användaren har ett svenskt personnummer eller inte.

En person som loggar in med en utländsk e-legitimation har med sig ett eget identitetsbegrepp från e-legitimationslandet. En person med flera e-legitimationer kan också ha flera olika identitetsbegrepp.

Undersök därför:

 • om e-tjänsten har lagstadgade krav på att användaren ska ha svenskt personnummer eller samordningsnummer.
 • om det krävs ett svenskt personnummer eller samordningsnummer för att använda e-tjänsten, eller om e-tjänsten också skulle kunna hantera det utländska identitetsbegreppet som kommer med i e-legitimeringen.

2.3 Avgör vem som får göra vad i e-tjänsten

En användare med en utländsk e-legitimation måste kunna legitimera sig i e-tjänsten på samma villkor som en användare med en svensk e-legitimation.

eIDAS-förordningen reglerar dock inte vilket innehåll en användare ska få tillgång till efter att ha legitimerat sig. Om användaren till exempel inte hör till e-tjänstens målgrupp, eller saknar svenskt personnummer, är det möjligt att efter legitimering neka användaren tillträde till e-tjänsten.

Om ni bedömer att ni inte kan släppa in användaren i tjänsten bör ni skapa ett så kallat väntrum, där användaren efter att ha loggat in möts av ett meddelande som förklarar varför hen inte släpps in i e-tjänsten, och hur användaren kan få hjälp med sitt ärende på annat sätt.

2.4 Planera för e-tjänstens olika delar

 • Lägg till inloggningsalternativet "Foreign eID" på e-tjänstens inloggningssida.
 • Bedöm vilka språk e-tjänstens texter behöver finnas på för att användarna ska kunna använda den. eIDAS reglerar inte denna fråga.

2.5 Planera för e-underskrifter

Skriver era användare under elektroniskt? Då rekommenderar vi att ni skaffar en fristående underskriftstjänst, eftersom utländska e-legitimationer inte erbjuder möjligheten att skriva under. Vi rekommenderar att den fristående underskriftstjänsten är granskad och godkänd av oss på Digg.

E-underskrift för dig som offentlig aktör

3. Genomför teknisk anslutning

3.1 Anslut till Sweden Connect

För att en användare ska kunna legitimera sig i e-tjänsten behöver du registrera metadata om e-tjänsten i Sweden Connects metadataregister. E-tjänsten och Sveriges eIDAS-nod hämtar sedan metadata om varandra ur registret för att kunna kommunicera med varandra.

Du hittar all information du behöver för den tekniska anpassningen till Sweden Connect på webbplatsen swedenconnect.se.

Anpassningen kräver detaljerad teknisk kompetens och kunskap om SAML-metadata. Om ni inte har den själva - ta kontakt med era leverantörer av e-tjänster, appar, eller portaler för den tekniska anpassningen. Hänvisa till Diggs riktlinjer.

Läs mer på Sweden Connect (swedenconnect.se) Länk till annan webbplats.

Rapportera alltid incidenter

Enligt lag behöver alla som är anslutna till Sveriges eIDAS-nod underrätta Digg om incidenter som kan påverka nodens funktionalitet eller säkerhet, till exempel driftstörningar eller misstänkta fel. Rapporteringen måste ske så snart som möjligt.

Rapportera incident (swedenconnect.se) Länk till annan webbplats.

Lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.

Vanliga frågor och svar

eIDAS är en EU-förordning som gäller som lag. eIDAS innehåller regler för gränsöverskridande elektronisk identifiering (e-legitimering) och betrodda tjänster.

Enligt eIDAS behöver varje medlemsland tillhandahålla en så kallad landsnod, en anslutningspunkt där e-legitimationstrafiken kontrolleras och ”översätts” till respektive lands identitetsmetod. I Sverige heter landsnoden Sweden Connect

.

eIDAS står för Electronic Identification, Authentication and Trust Services.

Aktörsregistret är en del av Sweden Connect och består av två delar.

Den första delen innehåller uppgifter om den organisation som har tecknat avtalet, till exempel vem som har rätt att företräda organisationen i olika frågor.

Den andra delen, metadataregistret, innehåller både uppgifter om organisationernas e-tjänster och de e-legitimationstjänster och underskriftstjänster som e-tjänsterna kan kommunicera med. Metadataregistrets syfte är att minska underhållskostnaderna för informationen genom att varje offentlig aktör bara behöver anmäla sin information till det centrala metadataregistret och sedan kan tjänsterna automatiskt uppdatera sin kopia av informationen.

Ja. Kraven i eIDAS gäller alla offentliga aktörers e-tjänster som riktar sig till allmänheten och som påverkar tredje man. Men det är viktigt att komma ihåg att kraven bara innebär att användaren ska få logga in i e-tjänsten. Det är därför möjligt att efter legitimering neka användaren tillträde till e-tjänsten, om hen inte hör till målgruppen eller till exempel saknar personnummer. Om ni inte kan släppa in användaren i tjänsten bör ni skapa ett så kallat väntrum, där användaren efter att ha loggat in möts av ett meddelande som förklarar varför hen inte släpps in i e-tjänsten, och hur användaren kan få hjälp med sitt ärende på annat sätt.

Nej, det är bara ni som offentlig aktör som ska teckna avtalet även om ni har anlitat en underleverantör. Underleverantören ingår istället avtal med er.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: