Funktioner för video- och röstsamtal ska vara tillgängliga

När det finns funktioner för samtal med röst eller video ska dessa utformas på ett sätt som gör samtalsfunktionerna tillgängliga för så många som möjligt.

Därför ska samtalsfunktioner vara tillgängliga

När en person till exempel söker vård på distans är det viktigt att personen kan ta till sig den information som sjukvårdspersonalen förmedlar.

Det innebär till exempel att ljudet måste vara tillräckligt bra så att deltagare i ett digitalt möte ska kunna skilja på konsonanterna f och s. För en döv deltagare i ett digitalt möte innebär det att hen ska kunna veta vem det är som pratar. Hen ska även kunna följa samtalet som text i realtid, för att kunna följa vad de andra i mötet säger, vad som sker i samtalet. Till exempel om två personer pratar samtidigt och avbryter varandra. Videokvaliteten behöver också vara tillräckligt bra så att en döv person ska kunna läsa på läpparna och använda teckenspråk.

Vad kräver lagen?

Ljudkvalitet

När ett IKT-system låter användaren prata med någon annan måste systemet kunna hantera ljud upp till 7 kHz för att erbjuda tillräckligt bra ljudkvalitet. (EN 6.1)

Realtidstext

När ett IKT-system låter användaren prata med någon annan ska IKT-systemet erbjuda realtidstext. Detta gäller dock inte i de fall där detta skulle kräva designändringar för att lägga till hårdvara för inmatning- eller utmatning till IT-systemet. (EN 6.2.1.1)

En anslutning för att tala och skicka

När ett IKT-system låter användaren prata och skicka realtidstext, ska IKT-systemet låta användaren göra båda samtidigt genom en enda anslutning. (EN 6.2.1.2)

Visuell skillnad på meddelanden

När ett IKT-system kan skicka och ta emot realtidstext ska skickade och mottagna meddelanden skilja sig åt visuellt. (EN 6.2.2.1)

Särskilja meddelanden på ett maskinläsbart sätt

När ett IKT-system kan skicka och ta emot realtidstext ska det gå att maskinläsbart särskilja skickade och mottagna meddelanden. (EN 6.2.2.2)

Visa vem som skriver realtidstexten

När ett IKT-system som tillhandahåller realtidstext visar vem som talar, ska det framgå vem som skriver realtidstexten. (EN 6.2.2.3)

Visuell indikator som visar när det finns ljud

När ett IKT-system har stöd för röstkommunikation och realtidstext ska en visuell indikator visa när det finns ljud. Denna indikator ska även vara tillgänglig för användare med skärmläsare. (EN 6.2.2.4)

Kommunicera med liknande tjänster

Realtidstext ska kunna kommunicera med liknande tjänster, till exempel tjänster som är anslutna till det fasta telefonnätet eller till Voice over IP i enlighet med de standarder som nämns under denna punkt i EN 301 549. (6.2.3)

Namn- och/eller nummerpresentation

När det i text framgår vem som ringer ett röst- eller videosamtal innan samtalet börjar (caller ID), ska denna information vara maskinläsbar.

Videosamtal

Inmatning av realtidstext

När ett IKT-system använder inmatning med realtidstext (RTT) ska denna inmatning skickas till systemets nätverk eller plattform inom 500 millisekunder från det ögonblick då den minsta enheten av pålitligt skapad text är redo för sändning. Eventuella fördröjningar på grund av nätverkets eller plattformens prestanda räknas inte in i dessa 500 millisekunder. (EN 6.2.4)

Upplösning

Videosamtal ska ha en upplösning på minst 320 x 240 pixlar (QVGA), men bör ha minst 640 x 480 pixlar (VGA). (EN 6.5.2)

Bildfrekvens

Videosamtal ska ha en bildfrekvens på minst 20 bilder per sekund, men bör ha en lägsta bildfrekvens på 30 bilder per sekund. (EN 6.5.3)

Fördröjning mellan ljud och bild

I ett videosamtal ska fördröjningen mellan ljud och bild vara högst 100 millisekunder. (EN 6.5.4)

Synlig indikator när någon talar

Videosamtal ska ha en synlig indikator som visar när någon talar. (EN 6.5.5)

Indikator för teckenspråkstolk

När ett videosamtal innehåller en funktion som indikerar vem det är som pratar så ska det finnas en motsvarande indikator som visar vem av parterna i videosamtalet som är teckenspråkstolk. (EN 6.5.6)

Exempel: videosamtal och kraven på dessa

Bildkvalitet, bildhastighet och läppsynk

I ett videosamtal ska bildkvaliteten aldrig vara sämre än 320 x 240 pixlar med en bildhastighet på 20 bilder per sekund. Fördröjningen mellan ljud och bild (läppsynk) ska vara högst 100 millisekunder. Ljudkvaliteten måste vara så pass hög att toner på upp till 7 kHz ska kunna höras. En indikator som tydligt visar vem eller vilka som pratar ska ingå i IKT-lösningen.

Indikator vem eller vilka som pratar

En av deltagarna i ett videosamtal är döv och kan ta del av vad övriga deltagare säger genom att ”läsa på läpparna”. För att detta ska fungera behöver samtliga deltagare ha sina kameror igång. Programvaran som används för videosamtalet behöver ha någon form av indikator som i realtid tydligt visar vem eller vilka som talar. Bildkvaliteten bör vara 640 x 480 pixlar med en bildhastighet på 30 bilder per sekund.

Indikator som visar vem som är teckenspråkstolk

En av deltagarna i ett videomöte har behov av teckenspråkstolkning. Förutom kraven på videokvalitet behöver det även framgå vem av de övriga deltagarna det är som tecknar. Det är ofta två personer som turas om att teckna, därför behövs en indikator som visar vem det är som tecknar just nu. Denna indikator kan även underlätta om någon av de övriga deltagarna i videomötet gestikulerar.

Realtidstext som visar vem som skriver

En IKT-lösning för videosamtal ska även innehålla stöd för realtidstext, det vill säga en chatt-liknande funktion där mottagaren av textmeddelanden kan läsa vad som skrivs i realtid. I denna textkonversation ska texten skickas ord för ord eller tecken för tecken allt eftersom någon skriver. Det ska även framgå tydligt vem som skriver samt att olika personers meddelanden ska vara lätta att särskilja. Funktionen för realtidstext ska ingå i samma IKT-mjukvara som används för videosamtalet, det går inte att hänvisa till någon separat lösning.

Rekommendationer utöver lagkrav

Förutom lagkraven finns det rekommendationer som kan förbättra den digitala tillgängligheten:

Ljussättning och kontraster

Utöver lagkraven är det också viktigt att tänka på ljussättning, kontraster och andra krav som gör att det visuellt blir lätt att se övriga mötesdeltagare.

Hänvisning till EN 301 549

EN 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 Funktioner för video- och röstsamtal ska vara tillgängliga

EN 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 finns på sidorna 30-33 i den europeiska standarden med tillgänglighetskrav (ETSI EN 301549 V3.2.1, etsi.org) Länk till annan webbplats.

EN-standarden är på engelska

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: