Föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service (MDFFS 2019:2)

Myndigheten för digital förvaltnings föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service beslutade den 15 maj 2019;

Myndigheten för digital förvaltning föreskriver med stöd av 3-5 §§ förordningen (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service följande.

Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter kompletterar bestämmelserna i lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service och i förordningen (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service. Föreskrifterna syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer samt rättsakter som har meddelats med stöd av direktivet.

Tekniska lösningar och definitioner

2 § Webbplatser och mobila applikationer är de tekniska lösningar som omfattas av tillämpningsområdet för lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.

3 § I dessa föreskrifter avses med

 1. webbplats: en eller ett antal webbsidor som hålls samman på något sätt, till exempel genom att ha samma domännamn, ett gemensamt utseende eller något systematiskt sätt att navigera mellan sidorna.
 2. webbsida: en resurs som inte är inbäddad och som hämtats från en enda URI (Uniform Resource Identifier) med hjälp av HTTP (Hypertext Transfer Protocol), och varje annan resurs som används i återgivningen eller är tänkt att återges tillsammans med den huvudsakliga resursen i ett användarprogram.
 3. mobil applikation: en programvara som utformas och utvecklas för användning av allmänheten i mobila enheter, till exempel smarttelefoner och surfplattor. I detta ingår inte den programvara som styr dessa enheter (mobila operativsystem) eller själva datorutrustningen.

Tekniska krav

4 § Digital offentlig service ska vara möjlig att uppfatta, vara hanterbar, begriplig och robust.

5 § Digital offentlig service som överensstämmer med de krav som anges i Annex A (bilaga A) i den europeiska standarden EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) uppfyller kraven i 4 §.

Tillgänglighetsredogörelse

6 § Den tillgänglighetsredogörelse som avses i 13 § lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service ska innehålla

 1. namn på offentlig aktör samt den eller de webbplatser och mobila applikationer som tillgänglighetsredogörelsen avser,
 2. en redogörelse över om den eller de webbplatser och mobila applikationer som tillgänglighetsredogörelsen avser helt, delvis, eller inte uppfyller kraven i 4 §,
 3. en förteckning över de delar av innehållet som inte är tillgängliga och de skäl som ligger till grund för att de inte är tillgängliga och, i förekommande fall, de tillgängliga alternativ som finns,
 4. datum för när bedömningen om den digitala servicen uppfyller kraven i 4 §, som ligger till grund för tillgänglighetsredogörelsen, utfördes och vilken metod som har använts för att göra bedömningen samt datum när tillgänglighetsredogörelsen senast uppdaterades,
 5. den funktion, eller en länk till en sådan funktion, som avses i 13 § andra stycket lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, som gör det möjligt för en enskild person att meddela den berörda aktören att dess digitala service inte uppfyller kraven i 4 § dessa föreskrifter. Genom funktionen ska det också gå att framställa en sådan begäran som avses i 15 § samma lag, avseende tillgängliggörande av digital service som har undantagits, och
 6. information om att upplevd brist avseende tillgänglighet till digital offentlig service kan anmälas till Myndigheten för digital förvaltning och en länk till det förfarande för anmälningar som myndigheten tillhandahåller.

Tillgänglighetsredogörelsen ska spegla webbplatsens eller den mobila applikationens aktuella tillgänglighet.

När det gäller webbplatser ska tillgänglighetsredogörelsen vara i ett tillgängligt format och en länk till den vara klart och tydligt presenterad och finnas på den relevanta webbplatsens hemsida eller finnas på alla webbsidor.

När det gäller mobila applikationer ska tillgänglighetsredogörelsen vara i ett tillgängligt format och vara åtkomlig på webbplatsen för den offentliga aktör som ansvarar för den berörda mobila applikationen, eller i anslutning till den information som är tillgänglig när applikationen laddas ner. Tillgänglighets-redogörelsen får också vara åtkomlig i den mobila applikationen.

När kraven ska vara uppfyllda

7 § De krav som avses i 4 § och 6 § ska vara uppfyllda

 1. från och med den 23 september 2019 för webbplatser som har offentliggjorts från och med den 23 september 2018,
 2. 2. från och med den 23 september 2020 för webbplatser som inte omfattas av första punkten,
 3. 3. från och med den 23 juni 2021 för mobila applikationer.

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2019.

Föreskrifterna har uppdaterats

Föreskrifterna om tillgänglighet till digital offentlig service (MDFFS 2019:2) har uppdaterats med en ändringsföreskrift (MDFFS 2021:2).

Föreskrifter om ändring i föreskrifter (MDFFS 2019:2) om tillgänglighet till digital offentlig service (MDFFS 2021:2)

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: