Skapa regelverk som är anpassade efter hur en dator fungerar

  • Rekommendation
  • Regelgivning

När du som offentlig aktör skapar regelverk behöver du anpassa dem efter hur en dator fungerar. Detta för att enklare kunna låta en maskin eller en teknik att utföra ett arbetsmoment. Med hjälp av denna vägledning vill vi hjälpa dig att anpassa regler till hur en dator fungerar för att göra omvandlingen enklare.

Digitaliseringen beskrivs ofta som vår tids starkaste förändringsfaktor. Digitaliseringen utgör dock inte något självändamål, men ger möjligheter att förändra hur vi arbetar i offentlig förvaltning. Ytterst sett förväntas digitaliseringen möjliggöra en mer rättssäker och effektiv förvaltning, där medborgarna får bättre service för de medel som myndigheterna förfogar över för att genomföra sina uppdrag.

Automation innebär att man låter en maskin eller en teknik utföra ett arbete. I en digital förvaltning ges möjligheter för maskiner att automatiserat utföra uppgifter som åligger offentlig förvaltning. Detta ger potentiellt möjligheter för mer effektiv och rättssäker tillämpning av regler, där offentlig förvaltning kan använda sina personella resurser till andra arbetsuppgifter än sådana som kan automatiseras. Automation förutsätter att det går att på förhand instruera maskinen hur den ska agera.

Om Diggs rekommendation

Diggs rekommendationer för att skapa automatiserade regelverk handlar dels om åtgärder som syftar till att förenkla automation av processer, dels hur du som offentlig aktör kan arbeta med författningar som möjliggör en hög grad av automation i tillämpningen. Det kan exempelvis vara fråga om automatisering av vissa moment som står utanför beslutsfattande som innebär myndighetsutövning:

  • Automatiserad service i form av chattbotar.
  • Automatisering av administrativa moment i verksamheten.
  • Ett eller flera delmoment i handläggningen som automatiseras.
  • Helt automatiserade beslutsförfaranden
  • Kodifiering av en hel författning (”rules as code”).

Den här vägledningen syftar till att presentera vilka överväganden som du och din organisation behöver göra ur ett rättsligt perspektiv då regelverk tas fram. Utgångspunkten är att ju mer automationsvänligt ett regelverk kan utformas, desto bättre blir möjligheterna att automatisera förfaranden i offentlig förvaltning på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Denna vägledning innehåller 9 delar som du som offentlig aktör bör ha i åtanke när du skapar regelverk. Frågor som avser artificiell intelligens (AI) omfattas inte av denna vägledning.

När är det lämpligt med automation?

Det kan finnas både för- och nackdelar med automation av regelverk. Exempelvis är ekonomiska vinster en stark drivkraft för automationsvänlig författning och automatiserad rättstillämpning, men det kan även vara svårt för regelgivaren att förutse alla detaljer som är viktiga inom ett rättsområde eller inom ett visst förfarande.

När är det lämpligt med automation?

När är det möjligt med automation?

En förutsättning för att kunna automatisera verksamhet i offentlig förvaltning, är att de författningar som styr hur förvaltningen ska och får agera möjliggör automatisering. För att det ska vara möjligt för en dator att automatisera ett förfarande eller fatta automatiserade beslut behöver datorn kunna göra bedömningar grundade på maskinläsbar information.

När är det möjligt med automation?

Skala för automationsvänlighet

”Rules as code” är ett begrepp som har fått internationell uppmärksamhet. Innebörden av detta är att datorer klarar av att tillämpa lagar och föreskrifter, utifrån att författningstexten har omsatts till kod. Detta kräver att såväl reglerna i sig är möjliga att kodifiera till ett maskinläsbart format, som att tolkningarna av dem blir möjliga att kodifiera till ett maskinläsbart format.

Skala för automationsvänlighet

Skapa detaljerade författningar

Automation kräver ett visst mått av tydlighet och detaljering i författningstexten. En nödvändig förutsättning för automatiserad författning är att reglerna är detaljerade.

Skapa detaljerade författningar

Ha en enhetlig begreppsanvändning

Ett tydligt och precist språkbruk är särskilt viktigt om regelverket ska automatiseras.

Ha en enhetlig begreppsanvändning

Använd data av god kvalitet

För att rekvisit i författningen ska kunna översättas till programkod måste det finnas eller vara möjligt att härleda maskinläsbara datainstanser. Utan tillgång till tillräckligt goda data kommer det vara svårt att genomföra den planerade automationen.

Använd data av god kvalitet

Möjliggör tillräcklig insyn i besluten

En av grundsatserna inom offentlig förvaltning är att verksamheten ska präglas av en insyn från enskilda i förvaltningens verksamhet. Förvaltningslagen och andra författningar som styr myndigheters verksamhet saknar dock bestämmelser som kräver att datorprogram, inkluderande algoritmer som används vid automatisering dokumenteras.

Möjliggör tillräcklig insyn i besluten

Undvik skönsmässiga bedömningar

En dator måste programmeras så att den på förhand vet vad den ska göra i en viss situation. Datorn kan inte ta hänsyn till omständigheter i ett specifikt fall som datorn inte har informerats om.

Undvik skönsmässiga bedömningar

Formulera kriterier som logiska eller aritmetiska bedömningar

En dator måste programmeras så att den på förhand ges kapacitet att hantera en viss situation.

Formulera kriterier som logiska eller aritmetiska bedömningar

Film om att vägledningen

I filmen berättar vi om innehållet i vägledningen och hur den är uppbyggd.

Typ:
Rekommendation
Område:
Regelgivning
Aktör:
Kommun, Region, Statlig myndighet
Frågor om innehållet?
info@digg.se
Uppdaterad:
8 mars 2024
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: