Till innehållet

Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Kravet på tillgänglighet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här hittar du information om vilka som omfattas av kraven i lagen, vilka kraven är och när de ska vara uppfyllda.

Lagen gäller för offentliga aktörer

Med offentlig aktör avses statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och regioner, offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer. I begreppet offentlig aktör ingår även vissa privata aktörer inom exempelvis skola och sjukvård.

Lagen är tillämplig på offentliga aktörer, vilket innebär att dessa aktörer ansvarar för att deras digitala service lever upp till lagens krav.  Med offentlig aktör avses statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och regioner, offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer.

Begreppet offentlig aktör innefattar även privata aktörer som med offentlig finansiering bedriver yrkesmässig verksamhet inom förskola, skola, hälso- och sjukvård samt omsorg. Även enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina, och som till största delen har statsbidrag som finansiering av högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå eller för utbildning på forskarnivå, omfattas av begreppet offentlig aktör och av lagen.

De konkreta bestämmelserna avseende privata aktörer finns i 4 § i lagen, där det framgår att begreppet offentlig aktör omfattar privata aktörer som yrkesmässigt bedriver verksamhet som till någon del är offentligt finansierad och som

 • bedriver i egenskap av enskild huvudman inom skolväsendet eller huvudman för en sådan internationell skola som avses i 24 kap. skollagen (2010:800)
 • utgör hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125)
 • bedriver enligt socialtjänstlagen (2001:453), lagen (1988:870) vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade eller utgör personlig assistans som utförs med assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken.

Dessutom omfattas enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, och som till största delen har statsbidrag som finansiering av högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå eller för utbildning på forskarnivå.

Kraven i lagen

Lagen innehåller bestämmelser som innebär att tjänster och information som en offentlig aktör tillhandahåller genom en webbplats eller mobil applikation ska vara tillgänglig. Sådan digital service ska uppfylla kraven att vara

 • möjlig att uppfatta
 • hanterbar
 • begriplig
 • robust.

Genom att följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V2.1.2), som i sin tur bygger på WCAG 2.1, kan webbplatser och mobila applikationer leva upp till kraven.

Lagen innehåller även bestämmelser om att offentliga aktörer ska tillhandahålla en så kallad tillgänglighetsredogörelse, som bland annat ska beskriva hur den aktuella webbplatsen eller applikationen lever upp till kraven.

Viktiga datum

Kraven börjar gälla vid olika tidpunkter beroende på om det är en befintlig eller ny webbplats eller om det rör sig om en mobil applikation. Med befintliga webbplatser avses webbplatser som offentliggjorts innan 23 september 2018. Webbplatser som offentliggjorts efter det räknas som nya.

Följande datum gäller för att leva upp till kraven:

 • Nya webbplatser: 23 september 2019.
 • Befintliga webbplatser: 23 september 2020.
 • Mobila applikationer: 23 juni 2021.

Det finns undantag

Viss typ av innehåll undantas från lagen, exempelvis direktsändningar av tidsberoende medier och kartor som inte är avsedda för navigering. I lagen finns också bestämmelser om att det under vissa förutsättningar kan anses vara oskäligt betungande att göra visst innehåll tillgängligt.

Viss digital offentlig service är undantagen från lagens krav. Det rör sig om digital offentlig service som utgörs av:

 • direktsändningar av tidsberoende medier,
 • kartor som inte är avsedda för navigering,
 • digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av den berörda offentliga aktören eller står under dess kontroll,
 • reproduktioner av föremål från kulturarvssamlingar som inte kan göras fullständigt tillgängliga utan betydande hinder,
 • digital service inom verksamhet som tillhör skolväsendet eller de särskilda utbildningsformerna enligt 1 kap. eller 24 kap. skollagen (2010:800) eller pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem enligt 25 kap. skollagen, om inte servicen hänför sig till verksamhetens väsentliga administrativa funktioner.
 • filformat för dokument som offentliggjorts före den 23 september 2018, om sådant innehåll inte behövs för att genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av den berörda offentliga aktörens uppgifter,
 • förinspelade tidsberoende medier som offentliggjorts före den 23 september 2020,
 • innehåll på webbplatser som endast är tillgängliga för slutna grupper och inte för allmänheten som sådan, som offentliggjorts före den 23 september 2019 fram till dess att sådana webbplatser genomgår en omfattande översyn,
 • endast sådant innehåll som varken är nödvändigt för att genomföra aktiva administrativa förfaranden eller uppdateras eller redigeras efter den 23 september 2019.

Lagen är inte heller tillämplig på kartor avsedda för navigering, om väsentlig information om innehållet i dessa tillhandahålls på ett tillgängligt digitalt sätt.

En offentlig aktör behöver inte uppfylla kraven på tillgänglighet om det är oskäligt betungande att göra det. Bestämmelser om det finns i 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vid bedömningen om anpassningen är oskäligt betungande ska bland annat den offentliga aktörens storlek beaktas, liksom karaktär på uppgifter och resurser samt uppskattade kostnader och fördelar för aktören i förhållande till de uppskattade fördelarna för personer med funktionsnedsättning.

För privata aktörer som yrkesmässigt bedriver verksamhet som omfattas av lagen ska även den offentliga finansieringens storlek och varaktighet beaktas vid bedömningen, liksom hur lång tid aktören har haft på sig att anpassa sin digitala service till kraven.

Om en offentlig aktör bedömer att viss digital service ska undantas från kraven på tillgänglighet för att anpassningen är oskäligt betungande så ska de framgå av tillgänglighetsredogörelsen.

Vanliga frågor och svar

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning.

Några exempel på viktiga egenskaper för digital tillgänglighet:

 • Det ska gå att förstora/zooma utan att innehåll hamnar utanför skärmen.
 • Det ska gå att navigera och använda alla funktioner via tangentbord eller röststyrning.
 • Det ska gå att lyssna till innehållet via ett uppläsande hjälpmedel.
 • Texten ska vara lätt att läsa och förstå.

Genom att följa riktlinjerna i WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) blir detta, och mycket annat, möjligt. Det är viktigt att förstå att man alltså inte själv behöver bygga in funktioner för röststyrning, uppläsning och förstoring, utan att man bara behöver skapa sina webbsidor och mobila applikationer på rätt sätt så sköter webbläsare, telefoner och hjälpmedel resten.

Med webbplats avses enligt DIGG:s föreskrifter en eller ett antal webbsidor som hålls samman på något sätt, till exempel genom att ha samma domännamn, ett gemensamt utseende eller något systematiskt sätt att navigera mellan sidorna.

Med mobil applikation avses enligt DIGG:s föreskrifter en programvara som utformas och utvecklas för användning av allmänheten i mobila enheter, till exempel smarttelefoner och surfplattor. I detta ingår inte den programvara som styr dessa enheter (mobila operativsystem) eller själva datorutrustningen.

Ja, e-tjänster omfattas av lagen. Det innefattar bland annat tvåvägsinteraktion, såsom behandling av digitala formulär och hantering av identifiering och betalning.

Ja, intranät och extranät omfattas av lagen om de publicerats efter den 23 september 2019. Har de publicerats innan dess omfattas de först när de genomgår en omfattande översyn.

Enligt propositionen till lagen omfattas interna system som t.ex. ärendehanteringssystem, personaladministrativa system eller andra interna webbaserade system, som utformats för eller används av ett begränsat antal personer, inte av lagen.

I proposition 2017/18:299 (sidorna 26-27) görs bedömningen att alla interna webbplatser och webbaserade system inte omfattas av direktivets tillämpningsområde. De intranät som bedöms omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service är enligt bedömningen i propositionen endast intranät som är utformade som interna informationsbaserade webbplatser som riktar sig till en offentlig aktörs anställda.

De tekniska lösningar som inte omfattas är till exempel interna ärendehanteringssystem, personaladministrativa system eller andra interna webbaserade system.

Det framförs också i propositionen att det är viktigt att sådana system görs tillgängliga för att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång på lika villkor till arbetsplatser och att tillgänglighetskrav rörande arbetsplatser framgår av bland annat diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. Det finns också bestämmelser om att tillgänglighet ska beaktas vid offentlig upphandling.

Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (regeringen.se)

Direktsändningar är undantagna av lagen, även om direktsändningar med både undertextning, syntolkning och teckenspråkstolkning är fullt möjligt.

Om den direktsända inspelningen kommer att finnas kvar för andra att ta del av i efterhand räknas den som förinspelad och omfattas då av lagkraven, det vill säga att inspelningen ska vara textad för hörselskadade och syntolkad för blinda. Det finns inte ett specifikt antal dagar som en offentlig aktör senast måste ha tillgängliggjort inspelningen utan viktigt är att det sker utan onödigt dröjsmål. Offentliga aktörer bör därför redan vid planering av en direktsändning ha med tillgänglighet i beräkningen.

Dokument, till exempel PDF-filer, som har publicerats från och med 23 september 2018 ska vara tillgängliga samma datum som webbplatsen omfattas av lagen.

Dokument som är publicerade före 23 september 2018 är undantagna från lagen, förutsatt att de inte är det enda sättet att uträtta ett ärende. I så fall ska de vara tillgängliga samma datum som webbplatsen omfattas av lagen.

Digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en webbplats eller mobila applikation som står under tredje parts kontroll ska följa kraven på tillgänglighet, så långt det är möjligt. Det kan till exempel röra sig om digital service som tillhandahålls genom sociala medier.

Appar som är till för allmänheten omfattas av DOS-lagen. Vad som avses med allmänheten kan inte DIGG ge förhandsbesked om, utan en bedömning måste göras i varje enskilt fall. I bedömningen ska hänsyn tas till:

 • de faktiska och teoretiska antal personer som har möjlighet att ta del av innehållet
 • vilka som har åtkomst och behörighet samt hur det delas ut.

Om det är ett stort antal personer som kan ges åtkomst eller har möjlighet utan åtkomst att ta del av innehållet i applikationen bör det anses som allmänheten. Om en behörighet behövs för att få åtkomst till applikationen kan det ge en indikation på att det inte kan räknas som allmänheten.

På webbplatsen, eller i anslutning till den information som är tillgänglig när man laddar ned en mobil applikation, ska din organisation tillhandahålla en tillgänglighetsredogörelse. Redogörelsen ska bland annat innehålla:

 • En förklaring av de delar av innehållet som inte är tillgängliga och de skäl som ligger till grund för att de inte är tillgängliga och, i förekommande fall, de tillgängliga alternativ som finns.
 • En beskrivning av, och en länk till, en kommentarsfunktion som gör det möjligt för vem som helst att meddela den berörda offentliga myndigheten att dess webbplats eller mobila applikation inte uppfyller tillgänglighetskraven och att begära ut information som undantagits.

Läs mer på sidan Skapa en tillgänglighetsredogörelse

Bestämmelser om tillgänglighet till digital offentlig service finns i följande svenska författningar

Lagen, förordningen och DIGG:s föreskrifter kompletterar varandra och måste läsas tillsammans för att få en full förståelse av vilka krav som gäller.

På EU-nivå finns följande rättsakter

Relevanta bestämmelser, som aktualiseras vid offentlig upphandling, finns även i 9 kapitlet 2 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (riksdagen.se)