Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen)

Vi granskar digital offentlig service som tillhandahålls av en offentlig aktör för att se om den lever upp till de krav som finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med tillsyn och övervakning.

Tillsyn under 2023

I EU-kommissionens genomförandebeslut beskrivs att övervakning av digital offentlig service ska genomföras av medlemsstaterna i EU. Antalet digitala tjänster som ska övervakas är baserat på landets invånarantal.

För Sveriges del innebär det att vi ska granska 416 webbplatser och 17 mobila applikationer under år 2023.

Hur vi genomför tillsyn

Vi genomför tillsyn av digital offentlig service utifrån de kriterier som finns i EU-kommissionens genomförandebeslut. Det innebär att vi granskar en viss andel av de digitala tjänsterna manuellt genom ingående övervakning. En andel digitala tjänster granskas förenklat med ett granskningsverktyg.

De aktörer vars digitala service vi ska granska manuellt kontaktar vi i förväg.

Vår tillsynsmanual

När vi genomför manuell granskning av tillgängligheten på webbplatser, dokument och appar använder vi oss av en tillsynsmanual. I tillsynsmanualen finns instruktioner om hur vi granskar webbplatser, dokument och appar med kontrollpunkter och eventuella undantag. I tillsynsmanualen beskriver vi även vår tillsynsprocess, rättslig grund och tillämpningsanvisningar.

Sättet vi granskar på följer den europeiska standarden EN 301 549, som i sin tur bygger på den internationella standarden WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines).

Diggs tillsynsmanual går inte att nå

På grund av tekniska problem är Diggs tillsynsmanual tyvärr inte tillgänglig. Vi arbetar just nu med en ny version av tillsynsmanualen och kommer prioritera att färdigställa den istället för att återställa den gamla.

Vi förstår att manualen är uppskattad och välanvänd, så vi gör allt vi kan för att publicera den nya versionen av manualen så snart som möjligt.

Medan vi jobbar på att få upp den nya manualen tipsar vi om Bolagsverkets checklista och handbok (deladigitalt.se) Länk till annan webbplats. som du kan använda för att inventera och åtgärda tillgänglighetsbrister.

Om vi upptäcker bristande tillgänglighet

Om vi genom vår övervakning, eller genom en anmälan, konstaterar att digital service från en offentlig aktör inte uppfyller lagens krav kommer vi att kontakta aktören och påpeka bristen. Förhoppningsvis kan vi genom dialog med aktören se till att bristen åtgärdas så att den digitala servicen blir tillgänglig.

Om aktören inte åtgärdar en sådan brist inom rimlig tid kan vi förelägga om åtgärd. Vid behov kan vi förelägga igen, och har då även möjlighet att koppla ett vite till föreläggandet.

Så väljer vi ut vad som ska övervakas

Den digitala offentliga service som väljs ut för övervakning baseras på kriterier som exempelvis geografisk spridning, om aktören är lokal, regional eller nationell samt att aktörerna ska finnas inom olika verksamhetsområden och samhällsfunktioner.

De mobila applikationerna som väljs ut för övervakning baseras på något färre kriterier som exempelvis att de ska vara ofta nedladdade samt att olika operativsystem ska ingå i urvalet.

Vi har även i samråd med representanter från funktionshinderrörelsen diskuterat vilken digital offentlig service som är relevant att granska.

Övervakningsperiod för tillsyn

Varje övervakningsperiod är ett år, från januari till december.

Resultatet av övervakningen rapporterar vi till EU-kommissionen efter den 22 december 2021 och därefter vart tredje år.

Övervakning av digital offentlig service i Sverige 2020–21

Vanliga frågor och svar

Vi ska enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service övervaka att digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör uppfyller lagens krav på tillgänglighet, tillgänglighetsredogörelse och rätten att begära tillgängliga versioner av innehåll som aktören åberopat undantag för. Lagen säger också att den som anser att en offentlig aktör inte uppfyller ett eller flera av lagens krav får anmäla detta till oss.

Under varje övervakningsperiod väljer vi ut ett antal offentliga aktörer för övervakning. De som blir utvalda för manuell granskning kontaktar vi i förväg via de kontaktuppgifter som finns angivna på aktörens webbplats.

Innan Digg gör en ingående övervakning tar vi kontakt med berörd offentlig aktör. Efter en ingående övervakning kontaktar vi aktören igen med resultatet från granskningen.

Ingående övervakning

Vid en förenklad övervakning skickar vi ett e-postmeddelande med en upplysning om bristande tillgänglighet och bifogar en granskningsrapport.

Förenklad övervakning

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: