Övervakning av digital offentlig service 2020-21

Denna rapport beskriver Sveriges övervakning av digital offentlig service under övervakningsperioden 2020–2021.

Artikel 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer innehåller krav på att medlemsstaterna ska övervaka efterlevnaden av direktivet och överlämna rapporter om resultatet till kommissionen. Detta dokument är den första rapporten från Sverige, författad i enlighet med bilaga II i genomförandebeslut (EU) 2018/1524. Rapporten beskriver resultatet av Sveriges övervakning av digital offentlig service under övervakningsperioden 2020–21.

Övervakningen har omfattat 301 webbplatser, varav 282 förenklade och 19 ingående, samt 2 mobila applikationer.

Övervakningsresultaten är i stort sett de förväntade: inga granskade digitala tjänster är helt förenliga med lagkraven och större aktörer uppvisar bättre resultat än små, resurssvaga aktörer. Återkopplingen till aktörerna har generellt tagits emot positivt och i flera fall har tillgängligheten bevisligen förbättrats som en följd av tillsynen.

Antalet anmälningar från allmänheten har legat något över förväntningarna, men bara en fjärdedel av anmälningarna är berättigade. Tvetydighet i ordet ”tillgänglighet” är troligen huvudorsaken, då många anmälningar rör svårigheter att få tillträde till digital offentlig service.

Övervakningen har försvårats av otydligheter och tolkningsutrymme i direktivet och standarden (EN 301 549). Arbetet har visat sig vara mycket mer resurskrävande än tidigare estimerat. Detta har inneburit att Sverige inte utfört övervakning i den omfattning som stipuleras av genomförandebeslut (EU) 2018/1524.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: