Styrning av digitala investeringar

Regeringen har gett Statskontoret och Myndigheten för digital förvaltning (Digg), i uppdrag att analysera och ta fram förslag på utvecklad styrning av digitala investeringar i offentlig förvaltning. Digg har med utgångspunkt i Statskontorets analys lämnat förslag på hur regeringens styrning och myndigheternas arbete kan vidareutvecklas.

Digitala investeringar genomförs både själv och tillsammans med andra, vilket innebär olika svårighetsgrad för arbetet med nyttorealisering. När det gäller digitala investeringar som görs för att förbättra den egna verksamheten är myndigheternas arbete ofta strukturerat och i många avseenden ändamålsenligt. Förvaltningsgemensamma investeringar är mer utmanande, och där pågår redan ett arbete med att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur. Det behov av utvecklad styrning och stöd som detta uppdrag svarar mot finns därför framför allt vid gemensamma digitala investeringar. Det vill säga de investeringar som involverar fler än en aktör, men som inte är en del i den förvaltningsgemensamma infrastrukturen. Digg lämnar dock några förslag som även har bäring på interna investeringar.

För att stödja myndigheterna vid gemensamma investeringar bör regeringen, för att gynna samordningen inom förvaltningen, specificera en gemensam målbild, främja samverkan och kräva nyttjande av förvaltningsgemensamma komponenter.

Incitamenten för att genomföra gemensamma digitala investeringar beror till stor del på de ekonomiska och juridiska förutsättningarna. Digg föreslår därför även att regeringen inrättar ett rättsligt beredningsorgan inom regeringskansliet och överväger att etablera ett särskilt anslag för att finansiera digitala verksamhetsinvesteringar i samverkan.

För att främja nyttorealisering och effekthemtagning bör regeringen i högre grad ställa krav på redovisning av nyttor vid digitala investeringar. Arbetet med nyttorealisering i samverkan skulle även underlättas om regeringen vid gemensamma projekt tydligt pekade ut ansvariga aktörer för uppföljning.

Det finns även en efterfrågan på utvecklat stöd från Digg. För att möta detta föreslås den vägledning för nyttorealisering som Digg förvaltar uppdateras så att den ger mer stöd vid gemensamma investeringar, bland annat genom att ha ett tydligare samhällsekonomiskt perspektiv.

Vid digitala investeringar av särskild strategisk vikt bör regeringen ge Digg och Expertgruppen för digitala investeringar särskilda regeringsuppdrag i syfte att erbjuda riktat stöd.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: