Nationell färdplan för det digitala decenniet

I denna rapport från Digg presenteras ett förslag till nationell strategisk redovisning för den digitala utvecklingen fram till 2030. Rapporten är resultatet av ett regeringsuppdrag med målet att svara på EU:s ambition att driva på den digitala utvecklingen.

EU-medlemsländerna har beslutat om ett policyprogram för det digitala decenniet 2030 med syfte att driva på den digitala omställningen inom unionen. Policyprogrammet innehåller bland annat en uppsättning gemensamma ”digitala mål”, sorterade under fyra områden: digitala färdigheter, digitala infrastrukturer, digital omställning av företag och digitalisering av offentliga tjänster.

I policyprogrammet finns krav på att alla medlemsstater senast den 9 oktober år 2023 ska lämna in en nationell strategisk färdplan till kommissionen som innehåller: en nulägesbeskrivning och beräknade utvecklingskurvor för målen, de viktigaste planerade, antagna och genomförda åtgärderna för att närma sig målen och en uppskattning av de investeringar och resurser som krävs för att uppnå målen till 2030.

Den 27 april 2023 gav regeringen Digg, Myndigheten för digital förvaltning, uppdraget att ta fram förslag till nationell strategisk redovisning för det digitala decenniet. Denna rapport utgör redovisningen av det uppdraget. Rapporten bygger på dokumentstudier, bearbetning av befintliga data, intervjuer och arbetsseminarier med experter och intressenter inom de olika områdena.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: