Digitalisering för
förvaltningsgemensam nytta

Datadriven utveckling för gemensam nytta – resultat, erfarenheter och förslag till hur vi kan digitalisera offentlig förvaltning på tvären

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, presenterar här resultatet av pilotprojektet datadriven utveckling för gemensam nytta. I pilotprojektet har Digg analyserat digitaliseringsgraden i utvalda tillsynsprocesser hos fem olika myndigheter i syfte att lyfta fram och konkretisera möjligheter till förvaltningsgemensam digitalisering på tillsynsområdet. Den metod som här presenteras och används för tillsynsområdet kan även appliceras på andra verksamhetsområden inom offentlig förvaltning, för att uppnå samma syfte. Utifrån resultaten och diskussionerna kommer vi fram till ett antal områden där digitaliseringen av tillsynsområdet kan göras förvaltningsgemensamt. Vi visar även exempel på hur man kan uppskatta kostnader och identifiera utvecklingsmöjligheter i hela eller enskilda delar av en tillsynsprocess, och värdera detta i tid och pengar. Vi föreslår vidare att arbetssättet och analysen av myndigheternas digitalisering ramas in i en större nationell plattform i syfte att skapa synergier och gemensam nytta, genom ”best practice” och gemensamma tjänster, samt genom att identifiera gemensamma behov av datautbyten och nya applikationer. Detta kan med fördel kopplas samman med Diggs pågående arbete med en nationell digital infrastruktur, Ena.

Pilotprojektet har genomförts av medarbetare på Diggs analysavdelning. Vi vill också tacka deltagarna från de samverkande myndigheterna – Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelserna samt Skogsstyrelsen – för aktivt deltagande i alla moment. Deltagarnas stora engagemang och villighet att bidra var helt avgörande för det lyckade genomförandet av initiativet.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: