Digitala Sverige 2022

I denna rapport lämnar Myndigheten för digital förvaltning, Digg, en samlad övergripande analys av samhällets digitalisering utifrån målen för digitaliseringspolitiken. Utgångspunkterna är bland annat befolkningens digitala kompetens, landets bredbandsinfrastruktur och den digitala omställningen av företag och offentlig förvaltning. Rapporten ger på så vis samlad beskrivning av den digitala strukturomvandlingen i samhället.

I denna rapport lämnar Myndigheten för digital förvaltning, Digg, en samlad övergripande analys av samhällets digitalisering utifrån målen för digitaliseringspolitiken. Utgångspunkterna är bland annat befolkningens digitala kompetens, landets bredbandsinfrastruktur och den digitala omställningen av företag och offentlig förvaltning. Rapporten ger på så vis samlad beskrivning av den digitala strukturomvandlingen i samhället.

Sverige står sig relativt väl i internationell jämförelse inom alla dessa områden. EU:s olika mätningar visar dock hur trenden över tid är att andra länder hinner i kapp Sverige och även går om. Undantaget är näringslivets digitala omställning, där Sverige i flera avseenden fortfarande presterar i topp. Även där ser vi emellertid att när det gäller centrala nya tekniker så som användningen av artificiell intelligens (AI), blir bilden något mindre positiv. Sverige är således inget digitalt föregångsland.

När det gäller bredbandsinfrastruktur är det framför allt inom 5G-täckningen som Sverige ligger efter andra länder, men eftersom utbyggnaden av den infrastrukturen nu tagit fart är det troligt att det gapet snart kommer att minska. Det fasta nätet är väl utbyggt, även om det i vissa delar av landet är sämre täckning på landsbygden.
Digital kompetens hos befolkningen spelar en nyckelroll i den digitala strukturomvandlingen och även på detta område står sig Sverige relativt väl i internationella jämförelser. Samtidigt saknar en relativt stor del av befolkningen grundläggande digital kompetens och både företag och myndigheter upplever stora svårigheter att hitta den it-kompetens som de behöver.

Jämfört med andra länder är Sveriges offentliga förvaltning ojämn i leveransen av offentlig digital service. Utvecklingen går också långsammare i Sverige. Vad gäller den förvaltningsgemensamma infrastrukturen Ena sker det en del framsteg, men eftersom arbetet med nyttorealisering är svagt och myndigheterna generellt är dåliga på att samverka finns en risk att vi inte använder digitaliseringens möjligheter fullt ut.

Digg forum - Hur går det för digitaliseringen i Sverige?

I samband med att rapporten Digitala Sverige 2022 publicerades presenterade Arvid Perbo, en av rapportförfattarna, delar av innehållet på Digg forum. Här kan du ta del av presentationen.

Digg forum - Hur går det för digitaliseringen i Sverige? Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: