Anmäl bristande tillgänglighet

Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Kraven finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här har du som användare möjlighet att anmäla en offentlig aktör som du anser inte lever upp till kraven på tillgänglighet.

Påtala bristen till aktören i första hand

Du bör i första hand påtala brister i tillgänglighet till den offentliga aktör som du anser inte lever upp till kraven. Du ska kunna kontakta den offentliga aktören via den tillgänglighetsredogörelse som enligt lag ska finnas på aktörens webbplats eller där du laddade ner aktörens app.

Förklara för aktören varför du upplever att webbplatsen eller appen inte är tillgänglig. Aktören ska då utreda det inträffade och förhoppningsvis rättar de till felen. Om de inte gör det så kan du anmäla det till oss.

Vad kan du anmäla?

 • Bristande tillgänglighet på en webbplats eller i en app.
 • Bristande tillgänglighetsredogörelse.
 • Du har begärt tillgänglig version av innehåll men inte fått det.
 • Du vill att Digg ska granska ett undantag för oskäligt betungande anpassning.

Exempel på bristande digital tillgänglighet

 • Dålig kontrast mellan text och bakgrund.
 • Länkar i text enbart särskiljs med färg.
 • Video med ljud är otextad.
 • Bilder som är viktiga för sammanhanget saknar textalternativ.
 • Innehållet går inte att förstora utan att information försvinner eller inte går att ta del av.
 • Sidan går inte att använda enbart med tangentbord.

Läs mer om digital tillgänglighet för dig som privatperson

Exempel på bristande tillgänglighetsredogörelse

 • Att det saknas en tillgänglighetsredogörelse på en offentlig aktörs webbplats.
 • Att tillgänglighetsredogörelsen är otydlig avseende beskrivning av vilka brister som finns.
 • Att tillgänglighetsredogörelsen saknar en meddelandefunktion där du kan anmäla brister till aktören.
 • Att tillgänglighetsredogörelsen saknar en länk till Diggs anmälningsformulär.

Läs mer på sidan Skapa en tillgänglighetsredogörelse

Du har begärt tillgänglig version av innehåll men inte fått det

Att du önskat få tillgång till en film på ett sätt som är tillgängligt för dig, till exempel att du har nedsatt hörsel och har önskat att ta del av en filmad debatt som en aktör har undantagit på grund av oskäligt betungande anpassning. Aktören har inte gett dig en textad version eller transkription av det filmade materialet fastän du begärt det.

Du ska ha begärt materialet via den tillgänglighetsredogörelse som aktören ska ha på sin webbplats.

Undantag från oskäligt betungande anpassning

Du vill att Digg ska granska en motivering av undantag för oskäligt betungande anpassning i en tillgänglighetsredogörelse.

Vad kan du inte anmäla?

Exempel på sådant du inte kan anmäla till oss är:

 • inloggningsproblem som beror på din valda e-legitimation, till exempel BankID eller Freja+.
 • internetuppkoppling.
 • att det är svårt att hitta det du söker på en offentlig aktörs webbplats.
 • hur ditt ärende hanteras av offentliga aktörer.

Det är exempel på sådant som inte omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vilka kan du anmäla?

Du kan anmäla offentliga aktörer till oss.

Med offentlig aktör avses statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och regioner, offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer. I begreppet offentlig aktör ingår även vissa privata aktörer inom exempelvis skola och sjukvård.

Läs mer om offentliga aktörer som omfattas av lagen.

Efter din anmälan

Om du angett din e-postadress får du en bekräftelse när vi tagit emot din anmälan. Din anmälan kan komma att ligga till grund för vårt arbete med tillsyn. När vi fått din anmälan börjar vi med att se om den rör sådant som vi har rätt att utöva tillsyn på. Om vi inleder tillsyn så gör vi det inte som ombud för dig som har anmält. Vi kommer alltså inte att företräda dig som anmäler och du blir inte part i tillsynsärendet.

Vi kontrollerar också om vi har den information vi behöver för att gå vidare. Om något saknas kan vi behöva kontakta dig för att få förtydligande uppgifter. I annat fall kommer vi inte att kontakta dig vidare.

Vi tar alltid emot din anmälan men vi har ingen skyldighet att agera på den. Om vi beslutar om tillsyn eller inte beror bland annat på

 • om det är ett återkommande och systematiskt fel
 • om det är allvarliga brister
 • om det gäller något som Digg redan har granskat.

När vi inleder tillsyn så gör vi det inte som ombud för dig som har anmält. Vi kommer alltså inte att företräda dig som anmäler och du blir inte part i tillsynsärendet.

Om vi inte inleder tillsyn så betyder det inte att aktören som du anmält har gjort rätt eller fel, utan att vi helt enkelt inte väljer att gå vidare. Det kan också hända att vi väljer att använda informationen i din anmälan vid ett senare tillfälle.

När vi beslutat att inleda tillsyn gör vi såhär:

 • Vi granskar om det finns tillgänglighetsbrister på webbplatsen eller i appen.
 • Om vi bedömer att det finns tillgänglighetsbrister meddelar vi aktören som ansvarar för webbplatsen eller appen att de ska åtgärda bristerna genom att vi skickar ett påpekande om rättelse.
 • Om aktören inte åtgärdar bristerna eller om åtgärderna drar ut på tiden kan vi förelägga om att vidta åtgärder. En aktör är skyldig att agera enligt föreläggandet.
 • Om aktören inte åtgärdar bristerna trots det första föreläggandet kan vi förelägga igen och då förena föreläggandet med vite.

Andra sätt att anmäla

Om du inte vill använda vårt formulär för anmälan om bristande tillgänglighet kan du anmäla via post, e-post eller telefon. Då behöver vi en del uppgifter från dig:

Följande uppgifter är obligatoriska för att anmäla bristande tillgänglighet:

 • vilken offentlig aktör din anmälan avser
 • beskrivning av hur webbplatsen brister i tillgänglighet
 • webbadress till sidan eller en beskrivning av hur vi kan återskapa problemet.

Följande uppgifter är frivilliga:

 • om bristen i tillgänglighet beror på att webbplatsen inte fungerar med något hjälpmedel du använder och vilket hjälpmedel det är
 • vilket operativsystem och vilken webbläsare du använder.

Skicka anmälan med post

Myndigheten för digital förvaltning

Box 14

851 02 Sundsvall

Skicka anmälan med e-post

info@digg.se

Anmäla via telefon

0771-11 44 00

Om du inte vill använda vårt formulär för anmälan om bristande tillgänglighet kan du anmäla via post, e-post eller telefon. Då behöver vi en del uppgifter från dig:

Följande uppgifter är obligatoriska för att anmäla bristande tillgänglighet:

 • namnet på appen din anmälan avser
 • beskrivning av hur appen brister i tillgänglighet
 • beskrivning av hur vi kan återskapa problemet.

Följande uppgifter är frivilliga:

 • vilken offentlig aktör din anmälan avser
 • om bristen i tillgänglighet beror på att appen inte fungerar med något hjälpmedel du använder och vilket hjälpmedel det är
 • vilket operativsystem eller namnet på enheten du använder.

Skicka anmälan med post

Myndigheten för digital förvaltning

Box 14

851 02 Sundsvall

Skicka anmälan med e-post

info@digg.se

Anmäla via telefon

0771-11 44 00

Om du inte vill använda vårt formulär för anmälan om bristande tillgänglighet kan du anmäla via post, e-post eller telefon. Du kan anmäla:

 • bristande tillgänglighetsredogörelse
 • att du har begärt tillgänglig version av innehåll men inte fått det
 • önskan om bedömning av undantag för oskäligt betungande anpassning.

Skicka anmälan med post

Myndigheten för digital förvaltning

Box 14

851 02 Sundsvall

Skicka anmälan med e-post

info@digg.se

Anmäla via telefon

0771-11 44 00

För att länka till den här sidan använd följande adress: digg.se/tdosanmalan

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: