Till innehållet

Anmäl bristande tillgänglighet

Här har du som användare möjlighet att anmäla en aktör som du anser inte lever upp till kraven på tillgänglighet.

Använd vårt formulär för att anmäla

Ett enkelt sätt att anmäla bristande tillgänglighet är att använda vårt formulär.

Formulär för anmälan om bristande tillgänglighet

Om du anmäler via post, e-post eller telefon behöver vi en del uppgifter från dig.

Följande uppgifter är obligatoriska

 • vilken offentlig aktör din anmälan avser
 • beskrivning av hur webbplatsen brister i tillgänglighet
 • webbadress till sidan eller en beskrivning av hur vi kan återskapar problemet.

Följande uppgifter är frivilliga

 • om bristen i tillgänglighet beror på att webbplatsen inte fungerar med något hjälpmedel du använder och vilka hjälpmedel det är
 • vilket operativsystem och vilken webbläsare du använder.

Anmälan skickas till

Postadress:
Myndigheten för digital förvaltning
Box 14
851 02 Sundsvall

E-post: info@digg.se

Telefon: 0771-11 44 00

Så fungerar din anmälan

 • Bristande webbtillgänglighet
 • bristande tillgänglighetsredogörelse
 • att du begärt tillgänglig version av innehåll men inte fått det
 • önskan om bedömning av undantag för oskäligt betungande anpassning.

Innan du skickar in en anmälan till DIGG bör du i första hand påtala bristerna till den aktör som du anser inte lever upp till kraven. Det gör du via den tillgänglighetsredogörelse som varje aktör ska ha publicerat på sin webbplats. Förklara för dem varför du upplever att webbplatsen inte är tillgänglig. De ska då utreda det inträffade och förhoppningsvis rättar de till felen så att du känner dig nöjd. Du kan också be dem att få informationen du efterfrågar i ett tillgängligt format. Om de inte gör det så kan du skicka in en anmälan till DIGG.

Om du av något skäl inte kan eller vill kontakta aktören, kan du skicka in en anmälan direkt till DIGG.

Om du har angett din e-postadress får du en bekräftelse när vi tagit emot din anmälan. Din anmälan ligger till grund för arbete med tillsyn. När vi fått din anmälan börjar vi med att se om den rör sådant som vi har rätt att utöva tillsyn på. Om den inte gör det kommer vi att meddela dig att den ligger utanför vårt ansvarsområde.

Vi kontrollerar också om vi har den information vi behöver för att gå vidare. Om något saknas kan vi behöva kontakta dig för kompletteringar. I annat fall kommer vi inte att kontakta dig vidare.

Det är DIGG som avgör om din anmälan går vidare till tillsyn. Vi tar alltid emot din anmälan men vi har ingen skyldighet att agera på den. Om vi beslutar om tillsyn eller inte beror bland annat på

 • om det är ett återkommande och systematiskt fel
 • om det är allvarliga brister
 • om det gäller något som DIGG redan har granskat.

När vi inleder tillsyn så gör vi det inte som ombud för dig som har anmält. Vi kommer alltså inte att företräda dig som anmäler och du blir inte part i tillsynsärendet.

Om vi inte inleder tillsyn så betyder det inte att den som du anmält har gjort rätt eller fel, utan att vi helt enkelt inte prioriterar att gå vidare. Det kan också hända att vi väljer att använda informationen i klagomålet vid ett senare tillfälle.

När vi beslutat att inleda tillsyn undersöker vi först om det finns brister på webbplatsen. Om vi gör bedömningen att det är så påpekar vi för den som ansvarar för webbplatsen att de ska åtgärda bristerna. Om de inte åtgärdar bristerna eller om åtgärderna drar ut på tiden kan vi förlägga att de ska förbättra sin webbplats. Ett föreläggande är en starkare uppmaning att åtgärda än vad ett påpekande är. Som ett tredje steg kan vi förelägga om vite vilket betyder att den ansvariga för webbplatsen kan behöva betala något som liknar böter.

För att länka till den här sidan använd följande adress: digg.se/tdosanmalan