Använd svenskt ramverk för digital samverkan

  • Rekommendation
  • Svenskt ramverk för digital samverkan

Som offentlig aktör behöver du stärka din förmåga att se och agera utifrån ett helhetsperspektiv och skapa större samlad samhällsnytta. Du behöver säkerställa att du gör rätt saker på rätt sätt, oavsett om det är enskilt eller i samverkan med andra. Här finns Svenskt ramverk för digital samverkan som ett stöd för dig.

Syftet med Svenskt ramverk för digital samverkan är att stödja offentliga aktörer att samverka digitalt och fungera effektivt tillsammans, till nytta för privatpersoner, företag och samhället i stort. Att ramverket används av många kan även få positiva effekter för andra aktörer, utöver offentliga aktörer, därför rekommenderar Digg att du som offentlig aktör använder ramverket.

Om Diggs rekommendation

Inom detta ramverk hittar du 13 grundläggande principer samt rekommendationer för hur du som offentlig aktör bör använda principerna. På EU-nivå finns det europeiska ramverket för interoperabilitet (European Interoperability Framework, EIF) som bland annat syftar till att öka offentliga aktörerers förmåga att möta det ökande antalet initiativ, förordningar och direktiv som lanseras på EU-nivå i gemensamma frågor.

För att underlätta för svenska offentliga aktörer att fungera effektivt tillsammans – såväl nationellt som inom EU – tar Svenskt ramverk för digital samverkan sin utgångspunkt i den nya versionen av EIF. I Svenskt ramverk för digital samverkan är EIF inarbetad och anpassad till svenska förhållanden och förutsättningar.

1. Samverka som förstahandsval

Som offentlig aktör behöver du stärka din förmåga att se och agera utifrån ett helhetsperspektiv och skapa större samlad samhällsnytta. Du behöver säkerställa att du, både enskilt och i samverkan med andra, gör rätt saker på rätt sätt.

Samverka som förstahandsval

2. Arbeta aktivt med juridiken

De juridiska förutsättningarna för digital samverkan varierar mellan olika organisationer. Utöver de författningar som finns för offentliga aktörer finns det även en speciell lagstiftning som du som offentlig aktör måste förhålla dig till.

Arbeta aktivt med juridiken

3. Öppna upp

Data är en gemensam resurs som ska kunna återanvändas för andra syften än vad de först var tänkta för. Som offentlig aktör samlar du in och tar fram stora mängder data. Dessa data är en gemensam resurs som offentliga aktörer ska öppna upp och tillgängliggöra för andra att använda.

Öppna upp

4. Skapa transparens till den interna hanteringen

Privatpersoner och företag ska kunna förstå offentliga aktörers processer och hantering av ärenden som de är berörda av samt hur den egna informationen hanteras och delas med andra aktörer. Det innebär att det för privatpersoner och företag måste vara tydligt vilka organisationer som gör vad och i vilken ordning som frågor hanteras i olika organisationer.

Skapa transparens till den interna hanteringen

5. Återanvänd från andra

Som offentlig aktör ska du dra nytta av andra aktörers erfarenheter och ta tillvara befintliga lösningar och produkter. Återanvändning av it-lösningar, information och data bidrar till en förbättrad kvalitet i offentliga tjänster och kan spara både tid och pengar. Återanvändning och delning kan effektivt stödjas genom samarbetsplattformar.

Återanvänd från andra

6. Se till att information och data kan överföras

Tillgång till och effektivt utbyte av information är en grundförutsättning för framgångsrik digitalisering. För att öka rörligheten av information och data behöver den enkelt kunna överföras och återanvändas mellan aktörer och tekniska system.

Se till att information och data kan överföras

7. Sätt användaren i centrum

Offentliga organisationer ska stödja användardriven innovation. Det innebär att användarnas olika behov och krav ska vara vägledande för vilka tjänster som utvecklas.

Sätt användaren i centrum

8. Gör digitala tjänster tillgängliga och inkluderande

Inkludering och tillgänglighet behöver hanteras i hela utvecklingsprocessen för offentliga tjänster. Detta gäller utformning, informationsinnehåll och tillhandahållande av tjänster. Som offentlig aktör ska du följa allmänt vedertagna specifikationer för digital tillgänglighet på nationell och internationell nivå.

Gör digitala tjänster tillgängliga och inkluderande

9. Gör det säkert

I sina kontakter med offentliga aktörer måste privatpersoner och företag kunna lita på att verksamheten och informationsbehandlingen sker i en säker och pålitlig miljö och i enlighet med gällande bestämmelser. Detta gäller allt från forskningsresultat och fotografier till fastighetsförteckningar och storleken på en utbetalning.

Gör det säkert

10. Hitta rätt balans för den personliga integriteten

Som offentlig aktör behöver du hitta rätt avvägning av den personliga integriteten. Säkerställ att privatpersoners privatliv skyddas på ett ändamålsenligt sätt och att information som tillhandahålls av privatpersoner och företag behandlas förtroligt, är äkta och fullständig.

Hitta rätt balans för den personliga integriteten

11. Använd ett språk som användarna förstår

När du som offentlig aktör utformar tjänster behöver du ta hänsyn till att de behöver finnas på flera olika språk. De offentliga tjänsterna kan användas av användare från andra länder – inte minst andra medlemsstater i EU. Medborgarna i EU har ofta svårt att få tillträde till och använda digitala offentliga tjänster om de inte är tillgängliga på ett språk som personerna behärskar.

Använd ett språk som användarna förstår

12. Gör administrationen enkel

Som offentlig aktör behöver du ta tillvara digitaliseringens möjligheter och förenkla dina administrativa processer. Detta är nödvändigt utifrån ett externt användarperspektiv, ett internt medarbetarperspektiv samt av samhällsekonomiska skäl.

Gör administrationen enkel

13. Ha helhetssyn på informationshantering

Data är en gemensam resurs. För att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter behövs en helhetssyn på informationshantering och en ökad proaktivitet. Det innebär att du som offentlig aktör, redan från det att data skapas, behöver ha en beredskap för hur du ska hantera, bevara och tillgängliggöra data.

Ha helhetssyn på informationshantering

Typ:
Rekommendation
Område:
Svenskt ramverk för digital samverkan
Aktör:
Kommun, Region, Statlig myndighet
Frågor om innehållet?
info@digg.se
Uppdaterad:
24 november 2023
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: