Digg har påbörjat årets förenklade övervakning av digital offentlig service

Har din organisation fått ett mejl om förenklad övervakning med anledning av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service? Har du frågor och funderingar om Diggs granskning? Här reder vi ut vad du behöver göra.

Digg ska inom sitt uppdrag verka för att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) efterlevs, bland annat genom att vara tillsynsmyndighet. Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att uppfatta och hantera digital offentlig service till följd av funktionsnedsättning.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen)

Varje år utför Digg både förenklad och ingående övervakning av digitala offentliga tjänster. Förenklad övervakning innebär att ett granskningsverktyg utför en automatisk granskning av ett slumpmässigt urval av sidor på en webbplats.

Förenklad övervakning

Varför har vi blivit granskade?

Digg väljer slumpmässigt ut vilka webbplatser som ska granskas. Webbplatserna tillhör offentliga aktörer, och andra aktörer som av olika anledningar omfattas av DOS-lagens krav. Du kan läsa mer om vilka som omfattas av lagkraven i vår rättsliga vägledning.

Rättslig vägledning – vilka omfattas av DOS-lagens krav?

I årets förenklade övervakning fokuserar vi på webbplatser som tillhör skolor och regioner. I DOS-lagen jämställs privata aktörer som yrkesmässigt bedriver verksamhet inom skolväsendet, och som till viss del är offentligt finansierade, som offentlig aktör.

Privata aktörer inom särskild offentlig verksamhet

Vad ska vi göra nu?

  1. Gå igenom och kontrollera de anmärkningar som finns i granskningsrapporten. Sidorna som har granskats är slumpmässigt utvalda, så tänk på att brister som finns på en granskad webbsida också kan finnas på fler ställen på webbplatsen.
  2. Gör en egen, noggrann tillgänglighetsgranskning av webbplatsen, inklusive dokument, för att bedöma vad ni behöver åtgärda. Tänk på att granskningsrapporten som Digg skickar ut bara är ett komplement till manuella tester.
  3. Kontrollera att ni har en tillgänglighetsredogörelse som speglar webbplatsens aktuella tillgänglighet. Se till att tillgänglighetsredogörelsen är lätt att hitta från webbplatsens startsida.
  4. Åtgärda de brister ni har identifierat och se till att er webbplats uppfyller tillgänglighetskraven.

Ni behöver inte återkoppla till Digg.

Vad gör ni på Digg med vårt ärende?

Digg följer inte upp förenklade granskningar i nuläget. Vi diarieför och stänger ert ärende när vi har skickat ut granskningsrapporten. Det är dock möjligt att er webbplats blir granskad igen vid ett senare tillfälle, antingen förenklat eller ingående.

Har du fler frågor?

Om du har frågor, besök i första hand vår webbplats. Här finns information om vårt arbete med tillsyn av digital tillgänglighet och om DOS-lagen. Du kan också läsa mer om förenklad övervakning, och ta del av vanliga frågor och svar.

Varför övervakar Digg?

Vi granskar digital offentlig service som tillhandahålls av en offentlig aktör för att se om den lever upp till de krav som finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi genomför tillsyn av digital offentlig service utifrån de kriterier som finns i EU-kommissionens genomförandebeslut. Det innebär att vi granskar en viss andel av de digitala tjänsterna manuellt genom ingående övervakning. En andel digitala tjänster granskas förenklat med ett granskningsverktyg.

Antalet digitala tjänster som ska övervakas är baserat på landets invånarantal. För Sveriges del innebär det att vi ska granska 416 webbplatser och 17 mobila applikationer under år 2023. Av webbplatserna är det 391 stycken som granskas förenklat.

En förenklad övervakning innebär att Digg använder ett verktyg för automatisk granskning. Vi gör inga manuella kontroller av webbplatsen vid en förenklad granskning.

De aktörer vars digitala service vi ska granska manuellt kontaktar vi i förväg.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: