Uppdrag att genomföra en analys om förutsättningar för kommuners och regioners deltagande i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen

Denna rapport är en del av en löpande rapportering till Regeringskansliet, i uppdraget till Digg att analysera kommuners och regioners förutsättningar att delta i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen. Uppdraget genomförs i nära samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), samt pågående etablering av infrastrukturen.

Kommuner och regioner har viktiga uppdrag att leverera samhällsservice och välfärdstjänster. I fokus för detta regeringsuppdrag står välfärden med vård, skola och omsorg samt hälso- och sjukvård. Genom ökad digitalisering kan samhällsutmaningar mötas och utvecklingen säkras till värde för medborgare, företag och samhälle.

Att ha tillgång till och använda en förvaltningsgemensam digital infrastruktur som är enkel, effektiv och säker är viktigt för det som behöver åstadkommas. Ett stort steg i den riktningen har tagits med regeringens beslut om etablering av infrastrukturen, och som kan bidra till ökad förmåga att tillhandahålla framtidens välfärd.

Analyser som görs inom uppdraget har ingångsvärdet att kommuner och regioner ska ha samma möjligheter att ta del av och använda infrastrukturen som statliga myndigheter, även om förutsättningarna för att nå dit kan se olika ut. Analyserna baseras på målgruppens grundläggande förutsättningar och den infrastruktur som finns och växer fram, för att öka kunskap och insikt om det som behöver ske däremellan för att nå önskade värden.

Några av resultaten hittills visar att:

  • Privata utförare av välfärdstjänster behöver vidgas till att omfatta samtliga privata aktörer av offentligt finansierad verksamhet, då de i allt större utsträckning tillgodoser invånarnas behov av välfärd. De privata aktörernas behov och förutsättningar är på samma sätt som för kommuner och regioner viktiga att beakta.
  • Den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen som finns används i olika utsträckning av kommuner, regioner och privata aktörer av offentligt finansierad verksamhet. Med potentialen som finns för ökad användning kan större nyttor uppnås. För infrastrukturens utveckling är det fortsatt viktigt att tydliggöra att den innefattar såväl statliga myndigheter som kommuner, regioner och privata aktörer. Det gäller i regeringsuppdrag som tilldelas, i etableringen av infrastrukturen och i införande och förvaltning av byggblock. Tillgång till samordnade kontaktytor gentemot kommuner, regioner och privata aktörer behövs, liksom målgruppsanpassad information och kommunikation.
  • Det finns ytterligare behov som kan skapa nyttor genom tillämpning av förvaltningsgemensam infrastruktur, säkra digitala möten är exempel på det. Behov av effektiva informationsutbyten som finns hos kommuner, regioner och privata aktörer behöver fångas i tidiga faser av infrastrukturens utveckling. Tidig delaktighet och involvering skapar dessutom förutsättningar för den förberedelse och omställning som behövs vid införande och användning. För att säkra behovsdriven utveckling har lösningsalternativ analyserats för målgruppens medverkan i infrastrukturens styrning. Även här har koordinering och tillgång till samordnade kontaktytor gentemot målgruppen kommit fram som viktiga aspekter.
  • Det finns organisatoriska och rättsliga hinder för kommuner och regioner att ta ett ägarskap för infrastruktur. Det är heller inte en uttalad eller önskad riktning av det som framkommit i uppdraget. Istället bör fokus ligga på behov av informationsutbyte och användning av gemensam infrastruktur. Med det som utgångspunkt framträder vikten av främjande insatser genom hela kedjan, och väl fungerande samspel mellan aktörer som har till uppgift att stödja digitalisering. Främjandet behöver anpassas efter de varierade förutsättningarna som finns hos kommuner, regioner och privata aktörer.

Analyserna ger inte svar på alla frågor som finns för deltagande i infrastrukturen, men som ändå är viktiga att belysa för att nå en hållbar utveckling. En fråga är den om långsiktig och stabil finansiering av infrastrukturen med kommuner, regioner och privata aktörer som användare. En annan fråga är förutsättningar som finns för frivillig respektive obligatorisk anslutning till infrastrukturen, i relation till de värden som ska åstadkommas med ökad digitalisering.

Det finns behov av fortsatta analyser bland annat inom områden som privata aktörer, främjande insatser och finansieringsmodell. Analyserna behöver i större utsträckning taktas med pågående etablering av infrastrukturen för att gå mot en utveckling som omfattar offentlig förvaltning i sin helhet.

Ambitionen med den här rapporteringen är att skapa underlag för gemensam riktning, en lägesbild och översikt av uppnådda resultat hittills samt underlag för fortsatt arbete i detta och i angränsande uppdrag.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: