Delrapport öppna data, öppen och datadriven innovation samt AI

Regeringen har den 2 maj 2019 uppdragit åt Myndigheten för digital förvaltning (Digg) att öka den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data, bedriva öppen och datadriven innovation samt använda artificiell intelligens (AI). Särskilt fokus ska läggas på säkerhet, inklusive god informationssäkerhet, sekretess och integritetsskydd.

En delrapport med handlingsplan för offentliga öppna data samt förslag till långsiktig förvaltning av plattformarna för öppnadata.se och challengesgov.se, inklusive finansieringsförslag, ska lämnas till samma mottagare senast den 31 mars 2020. Denna rapport tillsammans med dess bilagor utgör således uppdragets delrapportering.

I delrapporten redovisar Digg de insatser som genomförts fram till den 31 mars 2020, utifrån arbetspaketen Strategi och styrning, Plattform/webb, Främja tillgängliggörande samt Främja vidareutnyttjande.

I bilaga 1 redovisar Digg den handlingsplan för tillgängliggörande och vidareutnyttjande av öppna data utifrån OECD:s OURdata Index. Handlingsplanen ger förslag på konkreta åtgärder hur Sverige ska utveckla sin förmåga att för att få ökad tillgång, användbarhet och vidareutnyttjande av data. Åtgärdsförslagen är kategoriserade i tre tematiska insatsområden; en nationell datapolitik för en öppen, innovativ och effektiv förvaltning; effektivisera datahantering, processer och datainfrastruktur; motivera och engagera.

I bilaga 2, förvaltnings- och finansieringsförslag för dataportal.se, konstaterar Digg att dataportaler är grundläggande verktyg för att främja datadriven samverkan och innovation och att den svenska dataportalen kan utgöra en starkt bidragande faktor för offentligt värdeskapande.

Digg föreslår att regeringen ger Digg det fortsatta ansvaret för utveckling, drift och förvaltning av Sveriges dataportal samt att regeringen ger Digg en anslagsförstärkning om 3,49 mnkr för år 2021, 3,8 mnkr för år 2022 samt 4,115 mnkr för år 2023 för att finansiera den utveckling, drift och förvaltning av plattformen som krävs för att möta de behov som finns.

I bilaga 3, förvaltnings- och finansieringsförslag för challengesgov.se, konstaterar Digg att utmaningsdriven innovation är en värdefull metod för att möta de samhällsutmaningar som finns, och att innovationsplattformar är en viktig komponent och en förutsättning för ett framgångsrikt innovationsarbete. Digg konstaterar samtidigt att nuvarande plattform för öppen och datadriven innovation, challengesgov.se, inte uppfyller de krav som ställs utifrån den roll som plattformen bör ha i ett framgångsrikt innovationssystem.

Digg föreslår således att regeringen ger Digg i uppdrag att realisera en ny innovationsplattform med fokus på ett systematiskt innovationsarbete, att Digg får det långsiktiga ägarskapet av innovationsplattformen, samt uppdraget att etablera ny verksamhet för utmaningsdriven innovation.

För att finansiera de förslag som anges i bilagan bör regeringen ge Digg 5 mnkr genom bidrag (regeringsuppdrag) samt en anslagsförstärkning om 0,5 mnkr för år 2021, 2,5 mnkr för år 2022 och 2,5 mnkr för år 2023.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: